Category

издания

ISBN: 978-954-8594-68-4
Година: 2017
Категория: монография

Римска идеална скулптура от България

„Римска идеална скулптура от България“ на гл.ас. д-р Марина Колева е монография, която изследва паметниците на римската идеална скулптура от провинциите Долна Мизия и...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2019
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 3/2019

Редколегия: проф. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор), проф. д. изк. Камелия Николова (зам. главен редактор), чл. кор. проф. д. изк. Иванка Гергова,...
Виж още
ISBN: 978-954-8594-73-8
Година: 2018
Категория: сборник

КОРПУС НА СТЕНОПИСИТЕ ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ΧΙΧ ВЕК В БЪЛГАРИЯ

Новият корпус  се появява в резултат на извършените научни изследвания върху стенописната програма на църкви в съвременна България от първата половина на...
Виж още
ISSN: 1313-2342
ISBN: 978-954-8594-78-3
Година: 2019
Категория: сборник

Изкуството в Европа: модели и идентичности

Тематичният сборник „Изкуството в Европа: модели и идентичности“ обхваща доклади, разглеждащи проблематика като визуалното в театъра и въпроса за идентичността; изобразителното изкуство...
Виж още
ISBN: 978-9548594-80-6
Брой: №1
Година: 2019
Категория: монография

Християнска криптография: Функционална типология на криптограмите в православното изкуство

DE ARTIBUS MONOGRAPHIАE е поредица на Института за изследване на изкуствата при Българска академия на науките, която представя монографични изследвания на сътрудници...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 2
Година: 2019
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2/2019

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк –...
Виж още
1 2 3 4 5 26