30 апр 2019

Конкурс

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. (средновековно и възрожденско изкуство), за нуждите на сектор Изобразителни изкуства,  ИГ Средновековно и възрожденско изкуство, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник, бр. 35/30.04.2019 г.
 
Срок за подаване на документите 30 юни 2019 г.
 
Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):

Молба за допускане до участие в конкурса
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор / нс доктор на науките
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Удостоверение за стаж по специалността
Списък на публикациите
Списък на цитиранията

Справка за изпълнение на минималните национални изисквания, на изискванията Справка за изпълнение на минималните национални изисквания, на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства (Нова – ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.)
Справка за изпълнение на изискванията на Приложение 2 на Правилника за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в ИИИзк, БАН (ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.)

 
Документите се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, тел. 029442414.