2 юли 2019

Публична защита

Институтът за изследване на изкуствата, БАН, ще проведе на 15.07.2019 г. от 13 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд Фолклорно-песенна орнаментика и съвременна композиторска практика (нотационни проблеми на импровизационния тип музициране) за присъждане на образователната и научна степен доктор на редовния докторант Петър Атанасов Керкелов с научен ръководител проф. д-р Горица Найденова. Рецензенти: проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова и проф. д. н. Марияна Булева; членове на научното жури: проф. д-р Велислав Заимов, доц. д. н. Венцислав Димов, председател; доц. д-р Веселка Тончева.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.