3 яну 2020

Покана

 
 На 08.01.2020 г. от 11 ч. в партерния етаж на сградата на Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, 1113 София, ще се проведе церемония „първа копка“ като тържествено начало на строително-монтажни работи за „Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България“ в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“. Строително-монтажните работи ще бъдат извършени от фирмата, спечелила обществената поръчка, „Девор“ ООД в помещения, които се стопанисват от Института за изследване на изкуствата при БАН.

На церемонията ще бъде отслужен водосвет за здраве и благоденствие.