8 яну 2020

Започва изграждането на „Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България“

viber_image_2020-01-08_14-35-24На 8 януари 2020 се проведе церемония „първа копка“ като тържествено начало на строително-монтажни работи за създаването на „Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България“ в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Проектът предвижда стартовия етап на дългосрочен план за дигитализиране на материалите в архивите на ИИИзк и създаването на единна интернетдостъпна база данни с информация за тях и създаване на интердисциплинарна интерактивна карта на българското културно наследство.

Интерактивната карта – чрез препратки към документи от различни части на архива (музикалнофолклорен, на изобразителните изкуства, на архитектурата, на сценичните и екранните изкуства) – ще показва различни културни пластове от живота в отделните региони на страната. За документите, чиито обекти могат да се датират, ще се търсят и подразделения по хронологичен признак и така ще се илюстрират различни исторически периоди от културното ни развитие. Към картата ще се добавят и научни статии, студии, библиографии и т.н., свързани със съответния обект или явление.

viber_image_2020-01-08_14-35-17