11 мар 2020

Допълнителен конкурс за докторанти

На вниманието на кандидатите по обявения конкурс за допълнителен прием на докторанти за учебната 2019/2020 г.​

Институтът за изследване на изкуствата обявява  конкурс за допълнителен прием на докторанти за учебната 2019/2020 г. в съответствие с Решение № 241 на МС от 25.04.2019 г.
 
Срок за подаване на документи за участие в конкурса от 11.03.2020 г. до 08.05.2020 г.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Молба до директора на Института за изследване на изкуствата, по приложения образец
 2. Автобиография, европейски формат
 3. Нотариално заверено копие от диплом с приложението за придобита окс магистър по специалносгтта, за която кандидатства
 4. Кандидати с диплом от чуждестранно висше училище задължително представят удостоверение, издадено от НАЦИД, за признато висше образование
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетeлство за съдимост
 7. Декларация по § 5 от Доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. изтегли
 8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни изтегли
 9. Фактура (допустимо е копие) за платена  такса 30 лв. за изпита по западен език в Центъра за обучение при БАН, бул. Цариградско шосе 125, бл. 26 Б
 10. Квитанция за внесена в касата на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, такса от 30 лв. за изпита по специалността. Внесени такси не се връщат.
 11. Списък на публикациите, ако кандидатът има такива
 12. Допустими са други документи, удостоверяващи постижения на кандидата в съответната научна област

 

Кандидатите без дипломи  могат да участват в конкурса с уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа или от положения държавен изпит. До участие в конкурса се допускат кандидати с общ успех от дипломата за окс магистър не по-нисък от много добър 4,50.

До 18.05.2020 г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за допускането / недопускането им до конкурса.
Изпитите по специалността ще се проведат от 15.06.2020 до 19.06.2020 г., а по чужди езици от 22.06.2020 до 26.06.2020 г.
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността минимум много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:
Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство, 8.3. (етномузикология), 1 редовна бройка
 
Театрално и филмово изкуство /  Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. (нови аспекти на съвременното кино), 1 редовна бройка
 
Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, тел. 029442414.