10 апр 2020

Научната работа продължава още по-мащабно в условията на извънредно положение

След пробния достъп до ресурсите на системата EBSCO колегите, работещи по проекта „Интерактивна карта на изкуствата в България“, финансиран от ОП НОИР, в рамките на проект  BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, успяха да осигурят отдалечен достъп за всички до една от колекциите на базата JSTOR. Тя е различна от вече достъпните на компютрите в Института за изследване на изкуствата и Централната библиотека на БАН, а в условията на карантина може да се използва и от вкъщи. Учените, докторантите, специалистите и служителите на Института могат да ползват възможността за достъп до световните достижения в областта на хуманитаристиката до м. март 2023 г.
Ръководството на ИИИзк-БАН изказва благодарност на проф. д-р Горица Найденова и г-н Камен Табаков за положените усилия абонаментите към подобни бази да се случат, както да се избегнат техническите и бюрократични спънки по тяхното достъпване. Надяваме се и работата по всичките ни проекти от дейностите на консорциума за „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ да вървят все по-успешно и по-интензивно.