28 дек 2015

Концептът „НОВА ЗВУКОВА СЕТИВНОСТ” (творчески конкретизации)

Срок от 02 Май 2012 до 02 Май 2017
Замразен от 15 Юни, 2015 – 30 Ноември, 2016

Автор проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ

Темата е актуална и може би основна по отношение на постмодерната култура. Така поставена, тя е посветена на автори, които са най-активни след 90-те години на ХХ век, и които не се вписват или активно перосмислят познати парадигми. В интерпретацията на концепта „нова звукова сетивност” активно се диалогизира с идеите за сетивност и енергетично въздействие на музикалното във възгледите на Х. Лахенман и на т.нар. спектралисти като Гризе, като се предлага една нова гледна точка – за архетипното като феномен в композицията от края на ХХ и началото на ХХІ век, което формулира ново отношение към звуковото пространство. Открояването, обективирането и терминологизирането на композиторските теоретични или авторефлективни домогвания и творчески открития до равнището на съвременен музикалнотеоретичен инструментариум (цитирам изказването на Марияна Булева за проекта) се свързва с приоритетите в изследователски насоки на института, посветени на съвременната култура и нейното теоретично осмисляне.