20 май 2018

Постмодерни игри – творчеството на Румен Бальозов

Автор проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова от сиктор Музика

Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст

Текстът е музикологично изследване, посветен на съвременната музика като постмодерен проект. Авторският ми стремеж е да бъдат уловени послания, които чрез музиката на един конкретен композитор – Румен Бальозов (роден 1949), легитимират българския композитор като стойностен, оригинален творец и успешно презентират българската култура в световния обмен на духовни ценности. Като творец с мностранна нагласа, „постмодерен” и „театрален” човек, както сам се определя, Румен Бальозов ще бъде въведен като музикант с открояваща се рефлексия, творец с авторитетно присъствие на международната сцена, интелектуалец, изпълнител. Съдържанието на текста ще конструира пространство с релефна драматургия. В отделните му части ще бъдат проследени различни ярки творчески жестове. Чрез семиотичната им многозначност на фино ниво (идеи, чувствителност, музикален език) ще бъде направен опит за разчитане на паралелния свят от звуци, с които Румен Бальозов диалогизира с представите за стойностно и уникално – проправяйки си път сред еклектичното и самоопределяйки се между метафорично формулираните „високо” и „ниско” изкуство, между „сериозно” и „кич”, между афиширането и мълчанието, между бъбривостта и автозабраната да бъдеш многословен, дори да „говориш”. Текстът ще коментира актуални дискусионни въпроси на съвременния творчески процес и българската култура, огледани в контекста на националната художествена традиция и глобалните тенденции в изкуството на нашето съвремие.
2. Кратък анализ на степента на проучване на изследвания обект: Творчеството на Румен Бальозов е обект на отделни музикологични изследвания (през 80-те години в сп. „Българска музика“), във в. „Култура“ и сп. „Музикални хоризонти“, посветени на конкретни произведения, както и на няколко мои публикации през последните 10 години: „Симфоничният проект на композитора Румен Бальозов – като мълчание и реконтекстуализация“ (В: Изкуствоведски четения 2007. С., Институт за изкуствознание – БАН, 2007), „Зелена игра” на Румен Бальозов като постмодерен жест. (В: Музикалният театър – проекции във времето. С., Институт за изкуствознание – БАН, 2007), „Инициационни гранични полета в пренастройването на композиторското съзнание и на музикалния език“ (В: Нови идеи в музикознанието 2014/2016. Сборник. София: СБК – секция „Музиколози“, 2017, с. 105 – 113) и др.
3. Научна новост: За първи път музиката на Румен Бальозов ще бъде обект на монографично изследване, като в центъра ще бъдат изведени постмодерните игри, които могат да бъдат проследени в различни жанрове – камерна и оркестрова музика, музикално-сценично творчество.
4. Ясна перспектива за целите и научното приложение и актуалност: Текстът ще бъде посветен на 70-годишнината на този интересен съвременен български композитор. Насочен е към професионалния читател и специално към младите музиканти, бъдещи изпълнители на неговите произведения, и към всички, които се интересуват от неговото творчество и съвременната българска музика.
5. Работна програма: Проектът ще бъде разработен в рамките на две години (2 май 2017 – 2 май 2019).
6. Жанр на изследването – монография.
7. Перспективи за сътрудничество с други научни, образователни и др. институции в страната или извън нея: Съюз на българските композитори (нотен и фоноархив, представяне на книгата), БНР (фоноархив), НБУ (семинар).
8. Възможности за отпечатване / интернет публикация на постигнатите резултати: Като краен резултат предвиждам текстът да бъде подготвен за цялостното му публикуване като книга през 2019, издание на „Марс 09“, с допълнителен снимков материал и обширно резюме на английски език. Предвижда се книгата да бъде представена във връзка с честването на 70-годишнината на композитора (6 септ. 2019). Средствата за отпечатването на книгата са подсигурени.
Ще бъдат подготвени: студия за списание «Българско музикознание» и статия за сп. «Музикални хоризонти», вероятно и доклад на научен форум.
9. Проектът се включва в проблемнотематичния модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст“.