28 дек 2015

Модел на функциониране на българския театър в периода 1944 – 1956 година

01 Април, 2015 – 01 Юли, 2017
Удължен с три месеца от НС, п. 9/28.10.2016 г.

Автор гл. ас. д-р Румяна Николова от сектор Театър

Настоящото изследване е естествено продължение на предходен планов проект със същото заглавие, обхващащ периода 1944 – 1956 година. Актуалността на темата е предпоставена от работата на сектор “Театър” по историята на българския театър от втората половина на ХХ век.
Изследването ще проследи как на ниво институции се конструира модела, в който е поставен българският театър след 1956 г., разликите с предходния период или продължаването на процесите започнали в предходния период.
Проектът ще фокусира своето внимание върху следните тематични посоки: граници и събития на периода, модел на управление и контрол на театралните процеси, театрална мрежа; структурите на централизираната културната администрацията и нейните функции; функционирането на цензурен апарат на различните нива на театралния процес; репертоарна политика; налагането на социалистическия реализъм като “единствено правилния метод на художествено творчество”; политики към българската драматургия и др. Работата ми по предходните два планови проекта и запознаването ми с част от запазените документи от периода ми дават основание да считам, че би било интересно и полезно да се проследят процесите в организирането дейността на българския театър през документите и действията на държавната и партийна администрация. Този подход би поставил българския театър в цялостния културен контекст в посочения период, както и ще очертае модела, в който той функционира.
Бъдещото изследване ще се базира върху архиви на държавната и партийна администрация, на творчески и образователни институти и организации, на лични архиви и мемоари, както и на други изследвания на посочения период. Те се съхраняват преди всичко в Централен държавен архив, в архивите на Съюза на артистите в България, на НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, Народна библиотека, Музея на Народен театър “Иван Вазов” и др.
В своята основна част подходът на изследването ще бъде интердисциплинарен, тъй като в разглеждания период политика, пропаганда и култура непрекъснато си взаимодействат.