28 дек 2015

Текстове от Библейския корпус, използвани за надписи в църковната монументална живопис от ХІ до ХV век из българските земи (от Йеремия до Малахия)

Автор гл. ас. д-р Христо Андреев от сектор Изобразителни изкуства

Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ