28 дек 2015

Знанието за музиката – исторически ретроспективи и философски перспективи (1600 г. – средата на ХХ век)

Автор проф. д.изк. Кристина Япова от сектор Музика
Към проблемнотематичен модул Версии на модерността

Разработката ще се осъществи в рамките та финансиран от ФНИ проект Съвременна музикална композиция, теория и философия

За разлика от посоченото изследване, плановият проект си поставя напълно различна цел. В европейската история музикалната теория се обособява още твърде рано в самостоятелна дисциплина, отделена от общата проблематика на философските трудове, които представят цялостни систематизации на знанието и посочват принадлежността на отделните дисциплини към определени равнища на знанието. С течение на времето ножицата между едните и другите все повече се разширява до степен, в която философото съдържание в музикалнотеоретичните трудове се губи от вниманието на „общите” философски съчинения. Това съвсем не означава, че подобно съдържание липсва, а че не създава континуитет и оттук остава без влияние. Приемствеността върви по линия на теоретичните положения, идеи и понятия. Ето защо „изравянето” на философските ресурси от специализираната литература по музика е крайно необходимо за евентуалната реконструкция на общия мисловен контекст, в който източниците на знанието са положени.
Целите: да се проследят доминиращите тенденции в схващанията за музиката; да се изследват философските съдържания в тях; да се потърсят философските перспективи за музикологията днес. Проектът не си поставя за цел изчерпателност. Той ще се стреми да обхване възможно по-широк кръг от източници (засега са ми известни няколко компендиума, между които на Оливер Стрънк, на Карл Далхауз и др., които съдържат съчинения или откъси от такива от Античността до ХХ век).
Забележима е тенденцията към разширяване на философския кръгозор сред представителите на музикологията както в ИИИзк, така и в други институции, в които е застъпена музикологията. Особено явна е тя сред изследователите на композиторското творчество от ХХ век (Милена Божикова, Ценка Йорданова, Ангелина Петрова), но се проявява и в други области (показателно е заглавието на книгата на Горица Найденова за Стоян Джуджев: „от философия към фолклористика). В Музикалната Академия вече няколко автори развиват музикологична проблематика във философски аспект (за мен най-силни в това отношение са трудовета на Иля Йончев „Музикалният смисъл” и „Музикална онтология” 2007, 2011).