1 ное 2018

Екранна рецепция в конвергентна медийна среда

1 Септември, 2018 – 1 Септември, 2021

Автор проф. д. изк. Мая Димитрова от сектор Екранни изкуства

Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност

Тема и обект: Актуалното възприятие на аудиториите на традиционни и нови медии в конвергентната медийна среда.
Цел: Фокусиране на изследването върху систематизацията на емпирия  от екранни продукти във филми и предавания за изкуство и култура в последните две десетилетия. Възприятийната ситуация за потребителите на тази екранна продукция се идентифицира като постмодерна в дигиталната епоха на медийно разпространение и активна зрителска рецепция.
Други цели на изследването:
Проучване и анализ на професионалната компетентност на журналисти при създаването на екранна материя, рефлектираща културни стойности в българската медийна среда
Идентификацията на  авторите на екранни продукти като комуникативни посредници за трансфер на цивилизационни ценности чрез медийни канали.
Изясняване на нтерактивната природа на общуването с потребителите на културни предавания в дигиталните медии.
Състояние на проученост на проблема
Съществуват различни национални и чуждестранни проучвания и социологически сравнителни данни за комуникативните практики в българска медийна среда в контекста на синхронни европейски практики, предимно в аспекта на социологичните изследвания. Те са частично приложими за постигане на поставените в предстоящето изследване цели. Не съм открила самостоятелно монографично изследване с научен характер в подобен аспект на темата за рецепция на екранните медийни продукти у нас. Налични са отделни студии и части от глави на книги с теми близки до тази в интердисциплинарно научно поле – социологически, семиотични, психоаналитични, медицински, медийни изследвания.
Теренът на изследване е развиващата се във времето медийна практика и рецептивните нагласи на екранните аудитории, които изискват актуално научно обговаряне в европейски контекст.
Територия за развитие на научното изследване е и процесът на адаптация на нашите аудитории към глобния културен медиен трансфер в дигиталната епоха. Мрежовата комуникационна среда и практиките за разпространение на културна информация имат глобален характер и се предполага перманентно обновяване на екранната материя за научно изследване.
Методология: Разработена е научна методологията за изследване на  рецепцията на екранния продукт апробирана в редица предишни разработки публикувани от автора.
Тя ще бъде обогатена в посока на репрезентиране на научни постановки от семиотичната интердисциплинарна зона върху трудове на Чарлз Морис, Михаил Бахтин, Владимир Проп, Мишел Фуко, Цветан Тодоров, Мария Попова, Роланд Барт, Жак Дерида, Умберто Еко, някои издавани на български език и други, непревеждани у нас. 
В   текста ще се развият на ново качествано ниво заявени в предшни планови проекти на автора постановки за  конвергентното битие на дигиталните медии и функционирането на екранния продукт като културен архив.
Ще се центрира  анализа върху филмова фактология, определена от автора като „артдок“.  Тази художествена практика ще се коментира като перспективна област за реализация в националната ни кинопрактика.  Ще се разгледа потенциалът ни за присъствие в медийни канали с изцяло културно съдържание като двуезиковия АРТЕ и интернационалните DOCBOX, ArtBOX, CinemaBOX, ArtCinema и дигитални платформи в Европа за образование чрез екранни продукти.
 Предстои проучване на неизследвана в научната ни книжнина емпирия от екранни продукти – творчески, критически и процесите свързани с променената обстановка на тяхното потребление при интерактивното поведение на публиката.
 Ще се развите в научни концепти  перспективното развитие на българската медийна среда.
Хипотези за постигнати резултати:
  Идентифицирането на възможни нови теми за развитие на научното мислене за екранните изкуства и изследване на ролята на медийните експерти като интерактори в дигиталната среда на комуникация.
Приносна зона .
Идентификацията на конвергентно функциониращата медийната среда в дигиталната епоха като обект на научно проучване е потенциалната зона на приносни изследвания в този проект.
Изследването на нова емпирия на тази територия е необходимост за актуалната практика на екранни творчески територии.  
Изследаваната от години от автора национална и интернационална публикационна среда във връзка с темата за екранната рецепция ще се актуализира и ще се презентират нови източници от френски, немски и английски език.
          Очакван обем на разработката – 120стр.
Период за изпълнение – три години
          Очакван таргет на потребители  на текста. Научна изкуствоведска медийна и журналистическа общност. Студентска аудитория в специалности за изкуство и медии.
Презентиране на темата при участие в научни конференции, изкуствоведски четения, дискусионни форуми и публикации в научни сборници. Възможни  публикации в сб. „Изкуствоведски четения“, сп. „Кино, сп. „Артизанин“, „Годишник на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, специализирани онлайн издания.