1 мар 2016

Рецепция на представления на китайска традиционна опера и японски традиционен театър в България

Срок 17 Юли 2017 – 17 Юли 2020 г.
 

Автор доц. д-р Миглена Ценова-Нушева от сектор Музика

Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ 

По време на работата си върху индивидуалните проекти, свързани с китайската опера Дзиндзю и японския театър Кабуки (както и при изследванията ми върху виетнамската традиционна опера Хат чео, Хат туонг и др.), забелязах, че през XXI век в България зачестяват гастролите на театри и трупи, представящи далекоизточни традиционни жанрове. Ежегодно провежданите Дни на японската култура в България, Дни на китайската култура в България и др. включват в програмите си представления на далекоизточни традиционни жанрове. Обикновено такива представления са придружавани от семинари, демонстрации, лекции и др., които правят още по-пълноценно общуването между азиатските изпълнители и българската публика. Аз лично съм присъствала на такива лекции, демонстрации и семинари, насочени към създаването на представи и известни умения, свързани с пеенето, свиренето на музикални инструменти, актьорското майсторство, танците в традиционни оперни и театрални жанрове от Китай, Япония, Индонезия и др. (В тази посока се надявам да ми послужат и посещаваните лекции, уроци и представления във висши училища, специализирани колежи, както и впечатленията от професионалните театрални представления, придобити по време на посещенията ми в Китай и Виетнам.)
Основният времеви диапазон на предлагането изследване (2000 – 2020) е предопределен от обстоятелството, че за разлика от единичните посещения у нас на трупи за изпълнение на традиционен далекоизточен театър, осъществявани през XX век и предимно в София, през XXI век такива посещения се осъществяват много по-често, а трупите предприемат гастроли, като представят своето изкуство не само в столицата, а и в други градове на страната – Пловдив, Велико Търново, Русе, Варна и др. Това допринася за изграждането на непосредствени впечатления у българите с интерес към далекоизточната култура в цялата държава. Тези процеси биха могли да бъдат съотнесени с представленията на китайска традиционна опера и японски традиционен театър в други държави от Европа и света, където такива представления са единични преди средата на XX век, а от 1986 – 1987 насам зачестяват. Виж например: [Scholz-Cionca, Stanca, Samuel L. Leiter, 2001, p. 215 – 227; Li, Ruru, 2010, p. 9][1] и др. 
Българската публика реагира с голям интерес към подобни културни събития. Представленията, демонстрациите и семинарите, свързани с далекоизточен традиционен театър у нас, протичат при пълни зали и аудитории. Предизвикват отзвук в специализирания и масовия печат и в електронните медии.
Спецификите на далекоизточния традиционен театър, обхващащи пеене, изпълнение на традиционни музикални инструменти, пищни костюми, рисунки върху лице, маски, танци, ярко актьорско изпълнение и др., предизвикват интерес и у професионалистите. Така например български педагози от НМА „Проф. П. Владигеров“, от НАТФИЗ и др. интегрират теми и елементи от традиционни далекоизточни музикално-сценични жанрове в провеждания от тях педагогически процес, в някои учебни постановки и др.
Във фокуса на предлагания индивидуален научен проект ще бъдат представленията в България през XXI век на Дзиндзю, китайски локални опери, Но, Кабуки, Кагура и други жанрове от японския традиционен театър. Ще бъдат осмислени процеси, свързани с тези изпълнения. Ще бъде проучен и отзвукът на българската аудитория (специалисти, любители и др.) към тези представления на далекоизточен музикален театър.
Ще бъдат проучени архиви, а при възможност и други документи и материали, съхранявани в културни институции у нас, в които би могла да се открие информация, свързана с темата на предлаганото изследване.
Ще представя собствено мнение за онези от разглежданите представления, от които имам лични впечатления. В случаите, в които е възможно, ще осъществя съпоставки между отделни постановки по отношение на музикалното изпълнение, драматургичния замисъл, сценичното оформление и др., при представленията и свързаните с тях лекции и семинари.
Съобразно спецификата на далекоизточния театър, дълбоко и изначално свързан с музиката и танца, в изследването ще бъде приложен интердисциплинарен научен подход. На този етап от предварителната концепция за проекта, предвиждам да бъдат използвани историко-теоретичен и сравнително-типологичен методи на изследване, които в хода на работата биха могли да бъдат допълвани.
Предвиждам разработката да бъде в обем на монография, обхващаща увод, два дяла, заключение, приложения и онагледяващ илюстративен материал.
Уводът ще представи обща информация относно първите гастроли на китайски и японски театри и трупи за изпълнение на далекоизточен традиционен театър у нас.
Първият дял ще бъде фокусиран върху посещенията на китайски театри и трупи у нас през първите две десетилетия на XX век. Ще бъдат разгледани взаимодействията с публиката, предприетите семинари, лекции и демонстрации, съпътстващи разглежданите представления.
Вторият дял ще бъде фокусиран върху посещенията на японски театри и трупи  у нас през първите две десетилетия на XX век. Ще бъдат разгледани взаимодействията с публиката, предприетите семинари, лекции и демонстрации, съпътстващи разглежданите представления.
 Приложенията ще предложат обобщена хронология на разгледаните културни събития, библиографски опис на издирените публикации в специализирания, масовия печат и в електронните медии и други материали.
Очаквани резултати:

  1. Проучване на представленията на китайска традиционна опера и японски традиционен театър у нас през първите две десетилетия на XXI век и представянето им в хронологична последователност.
  2. Проучване на аспекти от музиката, драматургията и др. на тези представления.
  3. Осъществяване на съпоставки, а при наличие на общи процеси – извеждане на тенденции, свързани с осъществените у нас представления на китайска традиционна опера и японски традиционен театър.
  4. Възможно е процесът на проучването върху темата да доведе и до различни резултати от гореизложените, както и до промени в първоначално заявените резултати.

Резултатите от проекта ще бъдат оповестявани на подходящи научни и научнопопулярни форуми, ще бъдат публикувани в научни и научнопопулярни издания. Някои от резултатите ще бъдат придружавани и от мултимедийни презентации.
Важността на форуми като Дни на японската култура в България и др. се разглежда в изданието: Влаева, Иванка. Музиката в глобалния свят (Отражение в българското образование). София: СОНМ, 2016 [354 с. ISBN 9789548523905].
Представленията в България на китайска традиционна опера и японски традиционен театър през първите две десетилетия на XXI век, с техните специфики и отзвук, обаче не са били обект на самостоятелно и обстойно изследване. Подобен научен проект би допринесъл за пълноценното осмисляне на процеси, свързани с културните влияния между Далечния Изток (предимно Япония и Китай) и България. Той би извел значението на представления на театър Но, Кабуки, Кагура, Дзиндзю, китайски традиционни оперни жанрове и др. върху българските почитатели и професионалисти. Проектът би дал и относителна завършеност на изследванията, осъществявани в Института за изследване на изкуствата, върху Пекинската опера Дзиндзю и китайски локални традиционни оперни жанрове, върху музиката и символиката в традиционния театър Кабуки и в други японски традиционни театрални жанрове, чрез проучване на влиянието на тези жанрове върху българската публика, чрез осмисляне на мястото на такива представления в българската култура, образование и др.
Предлаганата анотация представлява първоначална концепция за работата върху предлагания проект. В хода на осъществяването на самото изследване е възможно да се наложат някои отклонения от предлагания първоначален замисъл, породени от спецификите на изследваните представления, от изнамерената фактология и пр.

 


[1] Scholz-Cionca, Stanca, Samuel L. Leiter. Japanese Theatre and the International Stage. Boston: Brill, 2001. [464 p. ISBN 9789004120112]; Li, Ruru. The Soul of Beijing Opera: Theatrical Creativity and Continuity in the Changing World. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2010. [368 p. ISBN 9789622099951].