11 юли 2016

Креативност и иновация в архитектурната форма

Автор проф. д-р арх. Веселина Пеневска от сектор Изобразителни изкуства
Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност

Анализ на степента на проученост на изследвания обект
Почти липсва професионална литература, която да интерпретира творческите измерения на продукта от архитектурното проектиране – въпреки, че и двете сфери, креативност и архитектура, предлагат изобилие от изследвания и текстове, разкриващи аспекти от тяхната същност, механизми и прояви. Независимо от консенсуса за принадлежността на архитектурата към творческите дисциплини, да се дефинира що е креативна или иновативна сграда се оказва изплъзващо се начинание – това все още не е направено, както у нас, така и в чужбина. Изследван е процесът на проектиране, който води до креативен продукт – неговите фактори, механизми, етапи, но не и спецификата на самия творчески продукт и онова, което го отличава от останалите, некреативни продукти.    
Научна новост по отношение на информация, идеи (концепции), методология:
Проектът ще внесе нововъведения в няколко посоки. Ще организира и структурира полето на взаимодействието „креативност–архитектура“ и „иновация–архитектура“, което не е правено до момента у нас, а в световен план присъства като откъслечни коментари и констатации. Ще бъдат дефинирани понятията „креативност“ и „иновация“ в контекста на архитектурата – ще се предложат варианти на теоретичен конструкт, който да обвърже системно елементите от двете сфери. Проектът ще изведе техниките, използвани явно или неявно от архитектите за генериране на креативни идеи в архитектурната форма. Ще анализира продуктите от тези техники – вариантите на креативно формообразуване в архитектурата. Експлицирането и анализът на възможните варианти само по себе си е неразработен и самостоятелен научен проблем.
Цели и научно приложение
Основната цел на проекта е да концептуализира полето на взаимоотношенията между креативност, иновация и архитектура, като предложи и концептуален модел на понятията „креативна архитектура“ и „иновативна архитектура“. Тя ще бъде осъществена чрез няколко подцели:

  • да се разработи и приложи методология за търсене на възможни определения на термините „креативна архитектура“ и „архитектурна иновация“;
  • да се изведат техниките, използвани осъзнато или неявно от архитектите за генериране на креативни идеи, съобразно предложените определения;
  • да се систематизират и класифицират вариантите на креативно формообразуване в архитектурата.

Актуалност на проблематиката:
Проблематиката е актуална както за архитектурната наука и практика, така и в рамките на дисциплините, изследващи креативността и иновациите. Има и вътрешно-научни, и свързани с практиката причини да се търси дефиниране и операционализация на понятията „креативност“ и „иновация“ в архитектурата. В специализираната литература и учебните програми у нас тази тема изцяло липсва. За да може да се изследва творческият аспект на архитектурата, той трябва да бъде концептуализиран, т.е. да се създаде абстрактен опростен модел, който да обвърже сферите „архитектура“ и „креативност“ и да експлицира взаимодействията помежду им – такъв модел до момента не е създаден, независимо от широкия спектър изследвания и публикации по проблемите на творчеството и иновациите. Създаването на теоретичен конструкт за взаимодействието „креативност–архитектура“ има и практическа стойност – той би обективирал и синхронизирал критичния анализ на сградите и ансамблите по отношение на тяхната иновативност. Ще подскаже на архитектите и подходи, с които да генерират креативни идеи за сградите, които проектират.
Работна програма:
Етап 1: 10 месеца (март – декември 2016)
Проучване на специализираната литература по проблематиката „креативност и иновации“ с цел да се изведят и осмислят теоретичните аспекти на понятията, наличния спектър определения и възможните подходи към формулиране на нови. Проучване на съществуващите концепции за понятията „креативна архитектура“ и „иновация в архитектурата“.
Етап 2: 12 месеца (януари – декември 2017)
Анализ на измеренията на креативността в архитектурата – в кои нейни аспекти и компоненти са възможни креативни стъпки и иновации. Извеждане и формулиране на възможни определения на  понятията „креативност“ и „иновации“ в архитектурата.  
Етап 3: 14 месеца (януари 2018 – февруари 2019)
Извеждане на техники, използвани декларирано или неявно от архитектите за генериране на креативни идеи. Систематизиране и класифициране на техниките и вариантите на проява на креативното формообразуване в архитектурата. Анализ на взаимоотношенията между креативност и иновация в архитектурата. Избор на илюстрации. Окончателно редактиране и форматиране на текста.
Вид на изследването:
Монография, с приблизително очакван обем 150-200 стр.
Перспективи за сътрудничество с други научни, образователни и т.н. институции:
Резултатите от различните етапи на изследването ще бъдат включени в академични курсове за архитекти – „Социология в архитектурата” към програма Архитектурна теория и критика (Architecture Theory and Criticism) на УАСГ и др. Ще се потърсят възможности за съвместни проекти с университети в чужбина.
Перспективи за популяризиране на резултатите:

  • Издаване на книга
  • Презентиране на научни конференции, у нас и в чужбина