28 ное 2018

Индустриална и постиндустриална архитектура. Сгради и терени на мебелната промишленост на територията на Столична община

Автор гл. ас. д-р арх. Илияна Овчарова
Срок 28.10.2016 – 28.10.2018 г.
Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекснт

Проектът не е приет от ИГ Ново българско изкуство , прот. от 20.11.2018 г. Внесен е за обсъждане в НС с две положителни становища от външни специалисти, но не е одобрен, прот. 9/23.11.2018 г.
 

  1. Кратък анализ на степента на проученост на изследвания обект (да се посочат представителни литературни източници)

Темата е слабо разработена, като изселдванията са насочени към техлоногичната обезпеченост на мебелните предприятия или обхващат следосвобожденския период. Системен анализ на сградия фонд и терени на мебелната промишленост на територията на Столична община липсва.

  1. Ясно определяне на научната новост по отношение на информация (нови документи, факти), идеи (концепции, допълване или оспорване на интерпретации), методология (адекватност спрямо изследователския обект.

Информация:  Издирване на факти, документи, архитектурни и конструктивни чертежи. Събиране на данни на терен, чрез архитектурно засмнемане. Набиране на фотографски архив.
Идеи и научна новост: Създаване на база данни със сградите и теренинте на мебелната промишленост. /Аналз на документи, чертежи и фотографски изображения/
Методология: Запознаване със същетвуващите бази данни, Избор на критерии за оценка и систематизация на данните,  Систематизиране на данните от различни източници, съобразно установените критерии; Изясняване на собствността на обектите;  Събиране на данни на терен /снимков материал, архитектурно засенемане/; Сравнителен анализ на конкретни архителтурни /и конструктивни /планове ; Мрежови анализ ; Установяването на модели при оценката на състоянието на обекти ; Анализ на добрите практики и чуждия опит

  1. Ясна перспектива за целите и научното приложение

Изследването е насочено към проучването, систематизацята и анализа на състоянието на индустриалните и пост-индустриалните обект на територията на Столична община и в частност на тези на мебелната промишленост.
В 26те производствено-складови зони /проектиранни и изградени  50-те -70те години /, разположени около железопътните и автомобилни ареали на София, предимно са разположени предприятия от вторичния сектор на икономиката. По предварителни данни предприятия на мебелната промишленост има в голяма част от тях. Сградите на тези предприятия имат конструрктивни, архитекртурни , строителни и технологични характеристики , типологични за отрасъла и за перода, в които са построени.
С промяната на политическия режим , и смяната на икономическата планова система в България, прозиводствените зони и териотории останаха изпразнени  както от функция , така и от социално съдържание. Голяма част от зоните бяха с променен режим /Пс ; Пмс; Смф; Смф1; Смф2/, но това не промени състоянието на сградния фонд, който е оставен да се саморазруши.
Идентифициранто, систематизирането и класификацията на сградния фонд се оказва ключов за последваща работа с него.
Чрез описание, систематизация и анализ на актуалното състояние на сградния фонд на предприятия на мебелната промишленост, се цели идентификация на тези от тях, носители на историческа памет и национална идентичност, които се нуждаят от режим на защита по ЗПКМ и могат да участват в международни програми за недвижимо културно наследство..

  1. Актуалност (съобразно приоритети в научното направление, в дейността на института, в контекста на съответната дисциплина)

Проектът е разработен съгласно приоритетите на ИИЗК , чрез събирането, систематизирането, описването, анализа  на сгради и терени на мебелната промишленост на територията на Столична Община, като чрез него се осъществява приложно научно изследвание в областта на архитектурата
 

  1. Работна програма

Септември 2016-: Март 2017: Избор на критерии за оценка и систематизация на данните; Систематизиране на данните от различни источници, съобразно установените критерии
Март 2017- Септември 2017: Систематизиране на данните  по  етажност и технология:
Септември 2017: Подготовка и участие на конференция в България
Септември 2017- Март 2018: Анализ на добрите световни практики
Март 2018- Септември 2018: Подготовка и участие на международна конференция; Изготвяне на макет на монографията

  1. Вид на изследването – монография
  2. Материално и техническо обезпечаване:

Участие в международни и местни конкурси и програми за финансиране

  1. Перспективи за сътрудничество с други научни, образователни и др. подобни институции в страната или извън нея :

Университети:/УАСГ; НБУ; Варненски Свободен Университет, ЛТУ/
Подготовна на обекти за кандидатстване в ERIH

  1. Перспективи за въвеждане на постигнатите резултати в публичността (отпечатване, мултимедийно представяне и др.)

Участие на конференции на местно и международно ниво
Публикации в местни и международни научни издания.