14 дек 2016

Публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

logoКонсорциум „Наследство БГ“ отправя публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР
Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020).
 
Проектът е по процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, специфична цел 1 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. (Официалните документи по процедурата са публикувани на адрес http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409).
 
Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др. 
 
Кандидатите за асоциирани партньори трябва да попълнят следните данни в приложения файл news_pokana3 

Кандидатите за асоциирани партньори трябва да попълнят образец Приложение IIа.
 
Кандидатите следва да изпратят своите данни и сканирано Приложение IIа на адрес project@nasledstvo.uni-sofia.bg .
 
Крайният срок за кандидатстване е 5 януари 2016 г.