23 фев 2017

Успешна публична защита на 23 февруари 2017 г.

на дисертационния труд Църквата „Св. Георги“ във Велико Търново и нейните стенописи.
Отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства Мария Колушева получи за дисертацията си две положителни рецензии от чл.-кор. проф. Елка Бакалова и от чл.-кор. проф. Иванка Гергова и три положителни становища от доц. д. изк. Георги Геров, доц. Младост Вълкова и от научния си ръководител проф. д-р Бисерка Пенкова.
Научното жури единодушно ѝ присъди образователната и научна степен доктор по научната специалност Изкуствознание и изобразителни изкуства.