28 фев 2017

Присъдена образователна и научна степен доктор

Отчислената с право на защита задочна докторантка към сектор Музика Мария Кумичин-Георгиева получи за дисертацията Научната дейност на Тодор Тодоров в контекста на българската фолклористика от втората половина на ХХ век си две положителни рецензии от доц. д-р Венцислав Димов и от доц. д-р Наталия Рашкова и три положителни становища от доц. д-р Веселка Тончева, проф. д. изк. Розмари Стателова и от научния си ръководител проф. д-р Горица Найденова.
Научното жури единодушно ѝ присъди образователната и научна степен доктор по научната специалност Музикознание и музикално изкуство.