23 май 2017

Защитен дисертационен труд

На 23 май 2017 г. редовният докторант към сектор Екранни изкуства Росен Спасов представи дисертацията си пред членовете на научното жури, колеги, докторанти и гости. Трудът му Периодични печатни издания за кино в България (1913 – 1944). Хронология и типология беше оценен по достойнство и получи положителни рецензии от доц. д-р Андроника Мартонова и от доц. д. изк. Петя Александрова и положителни становища от доц. д-р Иван Иванов, доц. д-р Иво Драганов и от научния си ръководител проф. д-р Ингеборг Братоева. Дисертационният труд беше препоръчан за печат.
Членовете на научното жури единодушно присъдиха на Росен Маринов Спасов образователната и научна степен доктор по научната специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия.