25 май 2017

Публична защита

Нови художествени практики във Варна от 80-те и 90-те години на ХХ век е дисертационният труд, който беше успешно защитен на 25 май 2017 г.
Редовната докторантка към сектор Изобразителни изкуства Ирена Димитрова получи за труда си две положителни рецензии от проф. д-р Милена Георгиева и от проф. д. изк. Свилен Стефанов и три положителни становища от проф. д-р Ирина Генова, проф. д. изк. Петер Цанев и проф. д-р Пламен Братанов.
Научното жури ѝ присъди единодушно образователната и научна степен доктор.