31 окт 2017

ПРИСЪДЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР

На 30 октомври 2017 г. арх. Адриана Сърбова, отчислена с право на защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства, представи експозето си пред научното жури, колеги, приятели и гости. Разработката й Антични култови сгради и техните съвременни архитектурни аналози беше високо оценена и получи две положителни рецензии от проф. д. изк. Ваня Лозанова-Станчева и от проф. д-р арх. Веселина Пеневска и три положителни становища от проф. д-р инж. Банко Банков, проф. д-р арх. Малвина Русева, научен ръководител на докторантката, и от проф. д-р инж. Тодор Бараков.
Членовете на научното жури единодушно присъдиха на арх. Адриана Атанасова Сърбова образователната и научна степен доктор по научната специалност Теория и история на архитектурата.