31 окт 2017

Излезе от печат сборникът „Динамика на културните процеси“, съставител и редактор проф. Милена Божикова

Проф. МDynamic of Culture cover -22илена Божикова от Института за изследване на изкуствата е съставител и редактор на втория сборник с научни трудове по проекта „Културна интеграция и устойчивост”, който се осъществява между Българската академия на науките/Института за изследване на изкуствата и Македонската академия за науки и изкуства (2014-2017). Проектът избра темата за самосъзнанието и творческата идентификация, изграждащи се под въздействието на различни фактори в отделно взета област, държава, Балканите, и/или в европейски и световен контекст. Културните взаимодействия, от една страна, и отстояването на „статуквото“, от друга, са обект на диалога в проекта. 
След първия сборник „Балкан­ски идентитет/и“, издаден през 2016 г. в Скопие, съставен от материали от различни области на хуманитаристиката, беше подготвен и вторият сборник с дискусии по проблемите на културното разширяване, динамиката на културните процеси, трансфера на идеи, парадигмата на па­метта. Сборникът е интердисциплинарен – в областите на изкуствата, литературата, историята, социологията, балканистиката, и в него със статии  участват учени от България, Македония, Германия, Полша, Южна Корея и Русия.
Интеграцията и трансферите се разглеждат в много широк аспект – от исторически смеси, наслагвания във вид на традиция през влияния в резул­тат на политическа хегемония, през формите на принудително интегрира­не или такова в резултат на свободен избор, през търсене на екзотика през вековете чрез смесване на източна и западна традиция, до всички форми на механични съчетания, експериментиране с контакти, връзки, синтези.