10 ное 2017

Българският ХХ век в изкуствата и културата

Проект, финансиран от ФНИ
Срок 18 Декември 2014 – 8 Септември 2018 г.
Към проблемнотематичен модул Българското кулртурно наследство в европейски и световен контекст
Ръководител проф. д-р Йоана Спасова-Дикова

Цели: Интегрирайки актуални насоки на историческото познание в отделните научни направления, изучаващи изкуствата, проектът си поставя за цел да създаде обобщена картина на българския ХХ век в областта на изкуствата и културата. Това би допринесло за разкриването на разнородни, но и паралелни интелектуални и естетически процеси в различни сфери на българската култура. От тази гледна точка фундаменталната научна задача тук акцентира върху изработването на относително общ методологически модел и прилагането му в отделни разработки, обединени в обща тематична рамка. Съобразно приоритетите на Националната стратегия за научни изследвания и Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България за периода 2014-2020 г,  резултатите от проекта ще подпомагат следващи изследвания, задачи в сферата на образованието, управлението на културата и опазването на културното наследство и неговото представяне като част от европейското културно наследство,  както и развитието на устойчиви форми на туризма, културните и креативни индустрии.
Методология: Проектът е мулти- и интердисциплинарен и интегрира подходи от литературознанието, изкуствознанието, музикологията, театрознанието, кинознанието и архитектурознанието. Той се вписва в иновативна научна стратегия, която насочва вниманието към реалните процеси в самите изкуства.
Резултати: Основните очаквани резултати от изследването включват публикуването на тематично двуезично издание в два тома, методологически сборник, сборници с материали от научните конференции, изложба, попълване на архиви и бази данни. Ще се обогати и разшири съдържанието на интранет мрежата БААРТИ. Ще се създаде интернет (суб)сайт със съдържание от проекта.