15 ное 2017

Първо реферирано в WoS издание за българското изкуствознание!

WoS_Art_ReadingsВ резултат на промените, извършени във формата на годишната конференция Изкуствоведски четения от 2015 г. насам, и най-вече заради оптимизацията на томовете в модул Старо изкуство, оn-line версията на Art Readings 2016, Vol 1: Texts. Inscriptions. Images (eds. Emmanuel Moutafov and Jelena Erdeljan) бе селектирана за покритие и индексирана в Web of Science (Clarivate Analytics). В тома на Изкуствоведските четения – Текстове. Надписи. Образи участват със свои текстове учени от Франция, Гърция, Сърбия и трима автори от Института за изследване на изкуствата. Статиите са предимно на английски език и са съобразени с високите стандарти за рефериране в световните изследователски системи. Това е първото издание на ИИИзк, което се реферира еднократно в WoS под формата на доклади от конференция, но и като тематичен рецензиран сборник, публикуващ се като годишник. Сериозна заслуга за успеха има Центърът за информационна, издателска и проектна дейност на Института, чиито служители изготвиха в кратки срокове книжното тяло, както сайт на изданието, редактираха според изискванията оn-line версията на тома и пр. Надяваме се зададената линия на публикуване по международните стандарти и рефериране да се следва и от другите периодични издания на ИИИзк.