10 ное 2015

Изследване на природните условия като градообразуващ фактор на Сердика и Филипопол през І-ІІІ век

04 Май, 2015 – 04 Януари, 2018 г.

Автор гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова от сектор Изобразителни изкуства
В отпуск по майчинство от 03 Април 2017 г.

Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ

Обект на изследване е непосредствената градска околност на Сердика и Филипопол в периода І-ІІІ век. За определяне степента на проученост, се запознах с представителни научни издания, в които авторите разглеждат непосредствената градска околност на тези две селища от античността. Списъкът от литературни източници представям в библиография към анотацията. В прегледаната литература не се откриха изчерпателни отговори на въпросите: как природните условия влияят комплексно на възникването, развитието, устойчивостта или упадъка на градските структури Сердика или Филипопол и съвкупността на кои природни дадености предопределят архитектурата – разположението, големината и функционирането на сгради и съоръжения в градската структура.
Градската околност в античността е частично проучвана в публикации на архитекти и археолози по определени теми. Форма на земевладение, извънградско обитаване във вили, както и пътна мрежа през римската епоха са сред централни теми на изследване, които засягат непосредствената територия около градските структури на Сердика и Филипопол. В тях остават в периферията на научните изследвания конкретните природни условия като основни фактори за местоположението и функционирането на селищните структури, което е изключително важно, особенно за античността, когато ежедневието е било по-силно обвързано с природата в сравнение със съвременния начин на живот. В прегледаната литература установих, че изследвани непосредствени територии на Сердика и Филипопол от античността с основен фокус върху градоустройствния анализ на природните условия – географски и биоклиматични, липсват или са фрагментно застъпени.