20 май 2019

Асен Овчаров и българската популярна музика: ракурси и акценти

01 Април, 2019 – 01 Април, 2021

Автор гл. ас. д-р Михаил Луканов от сектор Музика

Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ

Титулуван понякога „баща” и „родоначалник” на българския джаз, Асен Овчаров (1906-1972 г.) е несъмнено възлова фигура в историята на българската популярна култура. Неговата многостранна дейност като ръководител на джазови формации, аранжор, инструменталист и педагог оставя траен отпечатък върху облика на популярната музика у нас в края на 30-те години и следващите десетилетия на 20 в. Първият български джазов оркестър, наречен „Джаз Овчаров“, създаден от него през 1937 г. в София, се включва активно в музикалния живот на столицата. През 1944 г. от „Джаз Овчаров” се отделя „Джазът на оптимистите” – състав с многобройни прояви на българската музикалнопопулярна сцена, чийто репертоар залага в огромна степен на пиесите, аранжирани от Асен Овчаров. През 60-те години той развива широка педагогическа дейност в гр. Пловдив, където работи като композитор и диригент на Ансамбъла за песни и танци при Радио „Пловдив”. През този последен, но изключително продуктивен период от живота си, той формира бигбенд от млади музиканти, основали по-късно джазовия анасамбъл „Бели, зелени и червени”.
Целта на изследването е проектирана в две основни посоки. Едната е свързана с открояването на творческия портрет на А. Овчаров и съществената роля на неговата дейност за българската музикална култура. От друга страна, предстоящият труд търси да очертае и една по-широка историческа картина на процесите у нас в полето на т. нар. „танцова и забавна музика” около и след Втората световна война с опора във и препратки към творчеството на музиканта.
По-конкретните задачи включват: 1) Събиране на данни за първия джазов оркестър, основан от него, както и връзката на този състав със следващи формации от този тип.  От този зрителен ъгъл погледът ще бъде фокусиран върху формите на тогавашната музикалнопопулярна „сцена” (салони, клубове, театри, циркове, вариететни програми), както и начина, по който те стимулират развитието на модни за времето жанрови и стилови ориентации. 2) Изследване на аранжорската дейност на Овчаров, който десетилетия наред създава аранжименти за бигбенд състави, превърнали се впоследствие във фундамент в репертоара на джазовите оркестри в България. 3) Раглеждане на педагогическа му дейност и онези нейни следствия, оказали трайно въздействие върху формиране на музикални практики, някои от които, например, намират място и на цирковата арена. 4) Предлагане на анализи и системни обобщения за фигурата на музиканта през призмата на съществени тенденции в българската популярна музика.
Очакването за научна новост се основава на обстоятелството, че осмислянето на творческото дело на Асен Овчаров не е било предмет на самостоятелно и системно изследване с монографичен характер. Подобно изследване, освен всичко друго, е мотивирано и от желаниетто за по-дълбоко вглеждане в културното наследство на 20 век.
Към настоящия момент за Овчаров се откриват кратки статии и отделни изказвания от автори като Цанко Живков, Драган Тенев, Йордан Рупчев, Владимир Гаджев и др. Теоретични отправни точки към темата ще бъдат трудове на музиковеди и етномузиколози, изследвали явления с отношение към музикалнопопулярното. Полезни в това отношение са текстовете на Розмари Стателова, Клер Леви, Генчо Гайтанджиев, Венцислав Димов, Румяна Каракостова, Елисавета Вълчинова-Чендова, Андре Азриел и др. В процеса на работа ще бъде прилаган интердисциплинарен подход с отношение към методи в полето на музикалната историография, културната теория на музиката и дялове от теоретичното музикознание.
Целта и конкретните задачи на предлагания планов проект кореспондират с актуални тенденции в изследвания на българската популярна култура и отговарят на  изследователските приоритети на сектор „Музика”. Очакваният резултат е монографично изследване с историко-теоретичен профил. Проектът не изисква допълнително финансиране. Срок за изпълнение: две години (01 април 2019 – 01 април 2021).