3 юли 2018

Представяне на проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

NasledstvoBGНа 4 юли 2018 г. от 11.00 часа в централното фоайе на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Главен вход, бул. „Цар Освободител“ № 15) ще се състои публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, инвестиционен приоритет № 1а „Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационната дейност, подобряване на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа“, процедура BG05M2ОP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.