10 ное 2015

CAD и BIM средства в архитектурата: същност, личности и традиции

01 Октомври, 2014 – 01 Октомври, 2017
Замразен с 6 месеца; удължен с три месеца
Срок 01.07.2018 г.

Автор доц. д-р арх. Стела Ташева от сектор Архитектура

Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ

Идеи: Издирване на нови документи и факти за изследване на динамиката в традициите при преминаване от ръчна към компютърна графика, в значими авторски предложения. Проучване и съпоставка на приложението на CAD и BIM средствата в съвременното професионално пространство в България като цялостно приложение и в спецификата на някои проектантски жанрове като ново строителство на жилищни обществени и индустриални сгради, преустройства, консервация и реставрация. Анализ на публикации, декларирани принципи и нормативни вариации в областта. Извеждане на основни традиции и личности, проследяване на тяхното развитие и принос.
Научна новост: Няма профилирано проучване върху авторите и традициите в CAD и BIM средствата в архитектурата в България до момента.
Методология на изследването: базирана на интердисциплинарен подход. Включва хронологическо систематизиране на средствата, компонентен и сравнителен анализ на автори, подходи и работни традиции, проучване на регионални особености, проследяване на динамиката в областта.

3. Ясна перспектива за целите и научното приложение.
Цели на изследването: да се определят същностните характеристики на CAD и BIM средствата в архитектурата, да се проучи динамиката на традицията в областта и да се проследят и класифицират значими авторски подходи и концепции.
Научно приложение: очакваните резултати са в областта на теорията и историята на архитектурата.

4. Актуалност (съобразно приоритети в научното направление, в дейността на института, в контекста на съответната дисциплина)
Проектът се вписва в научно направление „Културно историческо наследство и национална идентичност“, в направлението „Българското културно наследство в европейски и световен контекст“ на Института за изследване на изкуствата, за българистични изследвания, както и в приоритетите на сектор „Архитектура”, за продължаване на работата върху българската архитектурна история за XX век в контекста на културното разнообразие и взаимодействие.

5. Ясно разчетени във времето работни програми, с аргументирано разпределение по етапи и респ. възможности за отчитането им.
Структура на изследването: увод, три дяла и заключение.
Юли, 2014-Декември, 2014
Издирване на източници, автори и фактически материал. Класификации и компонентен анализ на съществуващите традиционни и CAD –средства и техните нормативни ограничения.
Януари, 2015-Декември,2015
Проучване на авторските подходи към CAD и BIM средствата, и методите за трансформация на графичния запис. Структуриране на изложението в според аспектите на изследването. Издирване на литературни източници и фактически материал. Избор и изследване на значими примери в тяхното динамично развитие.
Януари,2016-Май, 2016
Обобщаване на материала. Заключение. Изводи, значение и насоки за бъдеща работа.
Май, 2016 – Юли, 2016
Процедури по представяне на проекта пред сектора, корекции и доработване, представяне пред НС.

6. Вид на изследването:
Монография;

7. Мотивиране на материалното и техническото обезпечаване (при липса на възможности в института и в БАН) да се очертаят перспективи за спонсориране.
Очаква се проектът да бъде разработен чрез ползване на данни на Държавен архив, на Народна библиотека, на Библиотеката на УАСГ, на Централен архив на БАН. Допълнително спонсориране може да се очаква при участие в конкурси към МОНМ или МК за „ цифровизиране на културното наследство“, или „въвеждане на CAD и BIM технологии в архитектураната наука“ „нормативни изисквания към CAD и BIM средствата“ и пр.

8. Перспективи за сътрудничество с други научни, образователни и др. подобни институции в страната или извън нея (участие в национални и международни проекти)
Възможно е сътрудничество с Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН, CAD лаборатории в някои университети, както и някои международни научни CAD организации. Съществува възможност за участие в проекти на МРРБ и МИП.