10 ное 2015

Записи на музикален фолклор от Казанлъшко в музикалнофолклорния архив на Института за изследване на изкуствата, БАН. (Теренните материали от командировките на Тодор Джиджев)

Замразен от 24 Април, 2015 – 24 Април, 2016
Срок 24 Април 2017 г.

Автор гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова от Националния научен център за опазване на културно наследство

Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ДИГИТАЛИЗИРАНЕ И АРХИВИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Така избраният обект определя структурата на бъдещата планова задача, която ще се състои от два раздела – фондов, базисен (дигитализираните и структурирани оригинали, оформени като дигитален масив, съдържащ аудиозаписите, описите, сканираните теренни дневници, преписите на текстовете на песните и бележките на записвачите) и изследователски – обширна студия върху наличните материали в Музикалнофолклорния архив и в частност – тези от командировките на Джиджев. Ще бъде приложена и подробна архивна справка на записите в Казанлъшко.
Принципите на работата също ще са два – реставрационен (консервационен), включващ освен техническата работа и изработването на модел за структурирането на копията, и аналитичен, в който на основата на подредените по избраните критерии (по селища, по функции и др.) образци ще се направят съответните изводи.
Песните от Казанлъшко, съхранени в Музикалнофолклорния архив, не са публикувани и не са цялостно изследвани. Вероятно причината е особеното разположение на региона, формално принадлежащ към Тракийската музикалнофолклорна област (по Елена Стоин), но и преходен в различни отношения. Спецификата на музикалния фолклор от Казанлъшката котловина ще се разкрие в процеса на обстойното проучване на записаните образци, което в завършения си вид би предизвикало интереса на професионалната колегия, на краеведи и други…
Дигитализацията на посочените записи ще даде възможност след селекция да бъдат подбрани най-характерните образци и да бъдат оформени в отделна сбирка.
Като финален етап на плановата задача ще бъде възможно (ако бъде осигурено финансиране) издаването им в печатен или електронен сборник с компактдиск, който ще съдържа около 100 страници текст и примери.
Срокът на първия етап на плановата задача предлагам да е две години. Голямото количеството на оригиналните теренни материали налага продължителна техническа реставрационна работа, паралелно с която ще се структурират дигиталните копия, на основата на които ще се формират анализите и изводите.
Тъй като ще работя с материали от архива, за изпълнението на задачата не е необходимо допълнително финансиране.
За издаването на сборника ще се търсят средства по проект.