25 сеп 2018

Успешно защитен дисертационен труд

Отчислената с право на защита редовна докторантка от сектор Театър Зорница Каменова получи за дисертационния си труд "Куклено-театралното представление (за възрастни и деца) от началото на 21 век в България" две положителни рецензии от проф. д-р Васил Рокоманов и от проф. д. изк. Николай Йорданов и три положителни становища от проф. д. изк. Анна Топалджикова, от проф. д-р Венета Дойчева и от  научния си ръководител проф. д. изк. Камелия Николова.
Научното жури единодушно присъди на Зорница Каменова образователната и научна степен доктор по научната специалност Театрознание и театрално изкуство, 8.4.