30 окт 2018

Успешна публична защита за присъждане на образователната и научна степен доктор

На 29 октомври 2018 г. отчислената с право на защита докторантка към сектор Театър Албена Тагарева представи своето експозе пред членовете на научното жури, колеги и гости.
За разработката си Сценографията в Народния театър от 1944 до 1068 г. тя получи две положителни рецензии от проф. д. изк. Камелия Николова и от проф. Светослав Кокалов и три положителни становища от проф. д. изк. Анна Топалджикова, доц. д-р Марина Райчинова и от проф. д. изк. Ромео Попилиев. Научен ръководител на докторантката е проф. д. изк. Николай Йорданов.
Научното жури единодушно присъди на Албена Тагарева образователната и научна степен доктор по научната специалност Театрознание и театрално изкуство.