13 ное 2018

Присъдена образователна и научна степен доктор

На 12 ноември 2018 г. се състоя публичната защита на дисертационния труд Художествени практики след 1989 г. като реакция на културната политика в България на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства Вяра Млечевска.
За разработения си под научното ръководство на проф. д-р Ирина Генова текст дисертантката получи две положителни рецензии от доц. д-р Емануел Мутафов и от проф. д. изк. Петер Цанев и три положителни становища от доц. д-р Аделина Попнеделева, от проф. д-р Елисавета Мусакова и от проф. д.н.к. Иван Еленков.
Членовете на научното жури единодушно присъдиха на Вяра Млечевска образователната и научна степен доктор по научната специалност Изкуствознание и изобразителни изкуства.