Теория и история на културата

Обучението в ИИИзк по заявената за акредитиране докторска програма Теория и история на културата, професионално направление 8.1., Теория на изкуствата, ще се провежда изцяло в съответствие със съвременните тенденции в развитието на културологията и изкуствознанието. То ще се води от изтъкнати специалисти, които са утвърдени учени не само у нас, но и в чужбина.

В своята 65-годишна история ИИИзк има значителни традиции в обучението на докторанти. През последните години институтът има най-много докторанти в системата на БАН (към 01.12.2012 г. те са: 30 редовни; 9 задочни; 2 свободни; общо 41). Отчислени с право на защита са 3 редовни и 1 свободен докторант.

Усвояването и прилагането на интердисциплинарни изследователски стратегии е водеща насока в обучението на докторанти. Подготовката на докторанти по специалността Теория и история на културата в ИИИзк ще се осъществява от специалисти във всички сектори: Архитектура, Театър, Музика, Екранни изкуства и Изобразителни изкуства, във всички области на  изкуствоведската наука и практика: История; Теория; Критика; Педагогика; Документация и архив; Културна политика в областта на изкуствата. Освен необходимите специализирани познания, обучението в тази област предполага запознаване и с методи, прилагани в други дисциплини от сферата на хуманитаристиката: философия, естетика, антропология, теория на литературата и пр.

Съществен момент в изучаването на културата и изкуството е натрупването на научнано познание във връзка с анализа на максимално изчерпателна информация и фактологичен материал. В този смисъл богатите архиви и специлизираната библиотека на ИИИзк са благоприятна база за анализ на материалното и нематериалното културно наследство, на неговото съхранение и ревитализиране.

Институтът за изследване на изкуствата използва високите технологии за дигитализация на архивните и библиотечни фондове, както и за заснемане и записване на артефакти, материално и нематериално наследство. От тази гледна точка докторантите разполагат с достъп до съвременните достижения в областта на архивирането, както и до резултатите от цифровизацията на съдържанието.

Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства на заседание от 17.09.2014 г. /Протокол №15/, взе следните решения:

1. Дава програмна акредитация на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма “ Теория и история на културата ” в Институт за изследване на изкуствата на Българска академия на науките, в професионално направление 8.1 Теория на изкуствата от област на висше образование 8. Изкуства, на основание на обща оценка 9.22 /девет цяло и двадесет и две стотни/.

2. Определя срок на валидност на акредитацията ШЕСТ ГОДИНИ в съответствие с чл. 79 (4) от ЗВО, 17.09.2020.