Научен съвет

НАУЧЕН СЪВЕТ на Института за изследване на изкуствата, избран на ОС на учените от ИИИзк на 17.11.2014 година
 

Председател
проф. д. изк. Николай Йорданов
Зам.-председател
проф. д-р арх. Малвина Русева
Секретар
проф. д-р Горица Найденова
Членове:
чл.- кор. проф. Иванка Гергова
проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова
проф. д. изк. Камелия Николова
проф. д. изк. Кристина Япова
проф. д. изк. Ромео Попилиев
проф. д-р Бисерка Пенкова
проф. д-р Елена Генова
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева
проф. д-р Милена Георгиева
проф. д-р Надежда Михайлова (Маринчевска)
проф. д-р Румяна Каракостова
доц. д-р Андроника Мартонова
доц. д-р арх. Веселина Пеневска
доц. д-р Емануел Мутафов
доц. д-р Иван Ванев
доц. д-р Росица Драганова
 

гл. ас. д-р Майя Захариева, млад учен с право на съвещателен глас