Правилници

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за изследване на изкуствата, БАН

прочети

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за информациона, издателска и проектна дейност при Института за изследване на изкуствата

прочети

Правила за атестация на служителите от Института за изследване на изкуствата, БАН Приети от НС (протокол 3 от 22.03.2016 г.)

прочети

Правилник за дейността на ИИИзк

прочети

Правилник за работата на Националния научен център за опазване на културно наследство

прочети