Изисквания към авторите

Модул "Ново изкуство"

Том на международната конференция
Изкуствоведски четения – Ново изкуство, ИИИзк-БАН, София
 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕКСТОВЕТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ
 
Краен срок за депозиране на материалите: 
1 октомври
 
Редакторите на поредицата Изкуствоведски четения – Модул „Ново изкуство”/ Art Readings – New Art Module имат намерение да реферират изданието в ERIH PLUS, SCOPUS и Web of Science (WoS), заради което се стремят да съобразят целите томове, както и всяка една статия в тях, със строгите изисквания, поставени пред индексиращите се годишни тематични рецензирани списания, които вече са включени в горепосочените международни научни бази данни.
 
Първият етап от подбора и оценката вече беше извършен от Международния организационен комитет и Международния надзорен съвет на изданието Изкуствоведски четения – Модул „Ново изкуство”/ Art Readings – New Art Module, които от 2016 г. насам избират за участие в конференцията само предложенията за доклади, които отговарят на детайлните изисквания за участие и проблематиката им отговаря на темата на форума. След произнасяне на докладите от самите участници по време на конференцията се отправят препоръки, дават се идеи за доразвиване или задълбочаване на изследването от специализираната аудитория по време на дискусията, което представлява втори етап от селекцията. Третият етап е подготовката на текстовете за публикация съгласно всички изисквания на изданието, които са насочени към улесняване и бързо протичане на процеса на blind peer-review.
 
Всеки текст трябва да бъде депозиран в редакцията в 2 (два) варианта:
 
пълЕН вариант, съдържащ текста на статията, резюме, ключови думи и др., както и пълните данни на автора, следвайки формата на споменатите по-долу указания (моля вижте по-долу: ФОРМАТ НА ПЪЛНИЯ ВАРИАНТ)
 
и
 
АНОНИМЕН вариант, който трябва да се депозира отделно и да не разкрива самоличността на автора/-ите, т.е. да се изпрати файл, съдържащ основния текст на статията, но без името на автора, неговата месторабота и пр., за да може да се предостави на външни за конференцията експерти за безпристрастна процедура за peer review (моля, вижте по-долу: ФОРМАТ НА АНОНИМНИЯ ВАРИАНТ).
 
ФОРМАТ НА ПЪЛНИЯ ВАРИАНТ
 
В началото на статията ви трябва да се изпишат заглавието и името на автора/-те. Името ви трябва да е придружено от първа бележка под линия, която да включва кратко представяне на академичния ви профил (на английски, ако статията е на български език), като например:
 
Dr. Nadezhda Marinchevska is a Professor; Deputy director of the Institute of Art Studies, BAS. Research field: film studies and animation. Author of the books: ‘Bulgarian Animation 1915-1995’ (2001), ‘Frames of Imagination. Aesthetics of Animation Techniques’ (2005) and ‘Animation Hybrids’ (2015). Awards: the Union of Bulgarian Filmmakers’ Award for Film theory (2006) and the Bulgarian Film Academy’s Award for Film criticism (2014). Email: nadiamarin@abv.bg
 
 
Текстовете трябва да са написани в Word за Mac или PC, във фонт Times или Times New Roman, font size – 12.
 
Обем: до 18,000 знака с разстоянията.
 
Абстракт: под заглавието трябва да се предостави абстракт на английски език, който не надвишава 900 знака.
 
Ключови думи: не повече от 7 (седем) на английски, френски или немски език, които по възможност не повтарят думи и термини от заглавието.
 
Илюстрации: до 10 (десет) в jpg или tif format (при минимална резолюция 300-600 dpi). Илюстрациите се изпращат в отделни файлове. При желание авторите могат да укажат тяхното място в текста на статията, като изпишат в подходящ абзац номера на илюстрацията и надписа към нея, отделени от текста с по един празен ред, например:
 
E.g. Все пак европейската авторска анимация не върви винаги по този крайно пестелив път. Напротив, авторите търсят начини да примирят ниския бюджет с артистичната тема и рисунка.
 

  1. Алегро нон тропо, 1976, Италия, реж. Бруно Бодзето

Allegro Non Troppo, 1976, Italy, dir. Bruno Bozzetto
 
Исторически европейските пълнометражни филми през годините са немногобройни и процесът се интензифицира едва през 70-те години на ХХ век. Един от хитовете от това време е „Алегро нон тропо“ на Бруно Бодзето (1976), направен като
 
 
Списък на илюстрациите: на английски, френски, немски или български език. Ако списъкът на илюстрациите е на български, авторът трябва да предостави негов превод на английски, френски или немски език.
 
Дати: използвайте арабски цифри при писането на английски език, като например 17th, 18th century, или изписвайте с думи ‘… in the seventeenth century…’, ‘… during the eighteenth century…’.
 
Бележки под линия в основния текст: Бележките ви ще се отпечатат като бележки под линия. Моля, не изпращайте текстове с бележки в края на текста! Номерирането на бележките трябва да е с арабски цифри и трябва да се изписва непосредствено преди, а не след пунктуационен знак, например ‘… testimony1.’; ‘… hermeneiai13, used…’.
 
Библиография: В края на текста авторите трябва да изпишат азбучен списък на цитираните заглавия в статията. Моля използвайте различни списъци за извори и за научна литература.
 
Цитиране на монографии:
 
Brown, Peter. The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York, 1988, 10.
 

Цитиране на сборници:

Negrau, Elisabeta. The Cult of Saints Dadas, Gobdelas, and Casdoa in the Greek Provinces and Wallachia (16th – 18th Centuries). In: Heroes. Cults. Saints/Art Readings 2015 (eds. Ivanka Gergova, Emmanuel Moutafov). Sofia, 2015, 274.

Цитиране на научни списания:

Mouriki, Doula. The Portrait of Theodore Studite in Byzantine Art. – Jahrbuch der oesterreichischen Byzantinistik, 1997, No. 20, 243-244.
 
Повторно цитиране:
Mouriki. The Portrait of Theodore Studite, 46.

Цитиране на заглавия на кирилица:
 
Моля имайте предвид, че имената, изписани на кирилица, трябва да се транслитерират на латиница. Името на автора/-ите се изписва само на латиница. Ако статията включва цитиране на заглавие на кирилица, то се изписва в оригинал, но трябва и да се транслитерира на латиница в квадратни скоби [] или да се преведе на английски език. Ако името на списанието има официален превод на английски език, се дава преводът (например изписва се Art Studies Quarterly, а не Problemi na izkustvoto).
 
E.g. Dinova-Ruseva, Vera. Социо-психологически етюд върху личността и творчеството на Захарий Зограф [Socio-psihologicheski etyud varhu lichnostta i tvorchestvoto na Zaharii Zograf]. – Art Studies Quarterly, 2010, No. 4, 3.
 
За транслитериране на български и руски език:
http://2cyr.com/?7
 
За транслитериране на сръбски: http://www.lexilogos.com/keyboard/serbian_conversion.htm
 
За транслитерация на гръцки език:
            http://gr.translit.cc/
 
Цитиране на интернет източници: При цитиране на източници от интернет се указват данните за автора, заглавието, интернет адресът и датата на посещение на сайта.
 
Litten, Frederick. A Mixed Picture: Drawn Animation/Live Action Hybrids Worldwide from the 1960s to the 1980s. Available at: http://litten.de/fulltext/mixedpix.pdf [accessed 24 April 2011]
            Ruseva, Maria. Модернизъм и постмодернизъм. Мистика и мистификация [Modernizam i postmodernizam. Mistika i mistifikatsiya]. Available at: http://www.kultura.bg/bg/article/view/25978 [accessed 24 April 2017]
 
 
ФОРМАТ НА АНОНИМНИЯ ВАРИАНТ
Освен очевидната необходимост да се избягват имена и месторабота на автора в началото на основния ръкопис, се налага авторите да предприемат и други стъпки, които да гарантират придвижването на текста им към процедурата за peer-reviewing. Моля уверете се преди да изпратите за публикация материалите си, че:

  • Използвате безлична форма, когато се позовавате на предишни свои публикации, като например ‘… as it has been shown before’, цитирайки [Anonymous, 2009]”;
  • Вашите илюстрации не съдържат податки за идентификация на вашата професионална принадлежност/ месторабота;
  • Цитирате вече публикувани ваши трудове като: ‘[Anonymous, 2003]’;
  • Изброявате своите публикации в библиографията накрая като: ‘[Anonymous 2007], details omitted for the purpose of peer-reviewing’;
  • Не споменавате финансиращи изследването ви институции;
  • Не сте изказали благодарности към колеги и институции;
  • Не сте използвали в имената на файловете информация, която би могла да разкрие вашата самоличност и се уверете, че другите атрибути на компютърния документ са също анонимни.

NOTATE BENE: Всички автори трябва да са убедени, че подадените за печат материали са точно съобразени с тези указания. Отговорността за езиковото и стилистично качество на всички статии е единствено и само на техните автори. Горещо препоръчваме всички текстове, които не са писани на роден език, да бъдат прочетени и редактирани преди депозиране от native speakers или поне от съответните филолози. Текстове, които са изпратени след посочения краен срок и/ или не са съобразени с гореописаните указания, за съжаление, ще бъдат отхвърлени.
 
Моля, изпратете и двете версии на доклада си на info.artreadings@gmail.com до 31-ви юли (на годината, в която се е провела съответната конференция). Редакторите ще уведомят авторите за резултатите от peer-review process на техните текстове до 1-ви октомври същата година.
 
            Моля, озаглавете файловете със заглавието на статията (или негов съкратен вариант), като добавите във втория файл допълнението -anonym
 
E.g. Двата варианта на статията „The Stage Director in the Last Two Decades and his/her Transformations“ могат да бъдат озаглавени:
 
The Stage Director in
The Stage Director in-anonym
 
 
Файловете с илюстрации да се озаглавят като:
The Stage Director in-Photo-1,
The Stage Director in-Photo-2, etc.