Изисквания към авторите

Модул "Старо изкуство"
Том на международната конференция
Изкуствоведски четения – Старо изкуство, ИИИзк-БАН, София
 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕКСТОВЕТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ
 
Краен срок за депозиране на материалите: 01.09.

 
Редакторите на поредицата Изкуствоведски четения – модул „Старо изкуство”/ Art Readings – Old Art Module, имат намерение да реферират изданието в ERIH PLUS, SCOPUS и Web of Science (WoS), заради което се стремят да съобразят целите томове, както и всяка една статия в тях със строгите изисквания, поставени пред индексиращите се годишни тематични рецензирани списания, които вече са включени в горепосочените международни научни бази данни.
 
Първият етап от подбора и оценката се извършва от Международния организационен комитет и Международния надзорен съвет на изданието Изкуствоведски четения – модул „Старо изкуство”/ Art Readings – Old Art Module, които от 2015 г. насам избират за участие в конференцията само предложенията за доклади, които отговарят на детайлните изисквания за участие и проблематиката им отговаря на темата на форума. След изнасяне на докладите от самите участници по време на конференцията се отправят препоръки, дават се идеи за доразвиване или задълбочаване на изследването от специализираната аудитория по време на дискусията, което представлява втори етап от селекцията. Третият етап е подготовката на текстовете за публикация съгласно всички изисквания на изданието, които са насочени към улесняване и бързо протичане на процеса на blind peer-review.
 
Всеки текст трябва да бъде депозиран в редакцията в 2 (два) варианта:
 
ПЪРВИЯТ ВАРИАНТ трябва да съдържа пълните данни на автора, следвайки формата на споменатите по-долу указания (моля, вижте по-долу: ФОРМАТ НА КРАЙНИЯ ВАРИАНТ);
 
ВТОРИЯТ ВАРИАНТ  трябва да се депозира отделно и да бъде абсолютно анонимен, т.е. да се изпрати файл, съдържащ основния текст на статията, но без името на автора, неговата месторабота и пр., за да може да се предостави на външни за конференцията експерти за безпристрастна процедура за peer review (моля, вижте по-долу: ФОРМАТ НА АНОНИМНИЯ ВАРИАНТ).
 
ФОРМАТ НА КРАЙНИЯ ВАРИАНТ
 
В началото на статията ви трябва да се изпише само заглавието, а същото заглавие и името на автора/те да се изпишат на отделна титулна страница (файл). Името ви трябва да бъде придружено от първа бележка под линия, която да включва кратко представяне на академичния ви профил (на английски, ако статията е на български език), като например:
 
Dr Emmanuel S. Moutafov is an Associate Professor; Director of the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences; a member of the General Assembly of the same Academy; a Hellenist, Byzantinist, working in the fields of Greek epigraphy and palaeography, Orthodox iconography, painter’s manuals and comparative Balkan Studies.
 
Текстовете трябва да са написани в Word за Mac или PC, шрифт Times или Times New Roman, font size – 12.
 
Обем: до 18,000 знака с разстоянията.
 
Абстракт: под заглавието трябва да се предостави абстракт на английски, френски или немски език, който не надвишава 100 думи (600 знака).
 
Ключови думи: не повече от 7 (седем) на английски, френски или немски език, които по възможност да не повтарят думи и термини от заглавието.
 
Резюме: до 900 думи (на английски или гръцки език).
 
Илюстрации: до 10 (десет) в jpg или tif формат (при минимална резолюция 300-600 dpi).
 
Списък на илюстрациите: на английски, френски, немски или български език (ако списъкът на илюстрациите е на български, авторът трябва да предостави негов превод на английски, френски или немски език).
 
Цитиране на гръцки епиграфски и/или палеографски материал: използвайте шрифт Palatino Linotype или друг международно разпространен шрифт, който съдържа използваните от вас знаци и букви.
 
Цитиране на кирилски епиграфски и/или палеографски материал: използвайте шрифт CyrillicaBgEpigraph или друг международно разпространен шрифт, който съдържа използваните от вас знаци и букви.
 
Дати: използвайте арабски цифри при писането на английски език, като например 17th, 18th century, или изписвайте с думи ‘… in the seventeenth century…’, ‘… during the eighteenth century…’.
 
Бележки под линия в основния текст: Бележките ви ще се отпечатат като бележки под линия (моля, не изпращайте текстове с бележки в края на текста!). Номерирането на бележките трябва да бъде с арабски цифри и да се изписва непосредствено преди, а не след пунктуационен знак, например ‘… testimony1.’; ‘… hermeneiai13, used…’.
 
Библиография: В края на текста авторите трябва да изпишат азбучен списък на цитираните заглавия в статията. Моля давайте отделни списъци за извори и за научна литература.
 
Цитиране на монографии:
Brown, Peter. The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York, 1988, 10.

Цитиране на сборници:
Negrau, Elisabeta. The Cult of Saints Dadas, Gobdelas, and Casdoa in the Greek Provinces and Wallachia (16th – 18th Centuries). In: Heroes. Cults. Saints/Art Readings 2015 (eds. Ivanka Gergova, Emmanuel Moutafov). Sofia, 2015, 274.

Цитиране на научни списания:
Mouriki, Doula. The Portrait of Theodore Studite in Byzantine Art. – Jahrbuch der oesterreichischen Byzantinistik, 1997, No. 20, 243-244.
 
Повторно цитиране:
Mouriki. The Portrait of Theodore Studite, 46.
 
Цитиране на заглавия на кирилица и на гръцки език
 
Моля, имайте предвид, че имената, изписани на кирилица, трябва да се транслитерират на латиница. Ако статията включва цитиране на заглавие на кирилица, то се изписва в оригинал, но трябва и да се транслитерира на латиница в квадратни скоби [] или да се преведе на чужд език (английски, френски, немски).
 
E.g. Dinova-Ruseva, Vera. Социо-психологически етюд върху личността и творчеството на Захарий Зограф [Socio-psihologicheski etyud varhu lichnostta i tvorchestvoto na Zaharii Zograf]. – Art Studies Quarterly, 2010, No. 4, 3.
 
За транслитериране на български и руски език:
http://2cyr.com/?7
 
За транслитериране на сръбски език:
http://www.lexilogos.com/keyboard/serbian_conversion.htm
 
Моля, имайте предвид, че всички гръцки имена в бележките и библиографията трябва да се транслитерират също на латиница.
 
E.g. Kalogeropoulos, Nikolaos. Μεταβυζαντινή και νεοελληνική τέχνη. Athens, 1926, 8.
 
За транслитерация на гръцки език:

http://gr.translit.cc/

 

 
ФОРМАТ НА АНОНИМНИЯ ВАРИАНТ
Освен очевидната необходимост да се избягват имена и месторабота на автора в началото на основния ръкопис, се налага авторите да предприемат и други стъпки, които да гарантират придвижването на текста им към процедурата за peer-reviewing. Моля, уверете се преди да изпратите за публикация материалите си, че:

  • използвате безлична форма, когато се позовавате на предишни свои публикации, като например ‘… as it has been shown before’, цитирайки [Anonymous, 2009]”;
  • вашите илюстрации не съдържат податки за идентификация на вашата професионална принадлежност / месторабота;
  • цитирате вече публикувани ваши трудове като: ‘[Anonymous, 2003]’;
  • изброявате своите публикации в библиографията накрая като: ‘[Anonymous 2007], details omitted for the purpose of peer-reviewing’;
  • не сте упоменали финансиращи изследването ви институции;
  • не сте изказали благодарности към колеги и институции;
  • не сте използвали в имената на файловете информация, която би могла да разкрие вашата самоличност, и се уверете, че други означения на компютърния документ са също анонимни.

NOTATE BENE: Всички автори трябва да са убедени, че подадените за печат материали са точно съобразени с тези указания. Отговорността за езиковото и стилистично качество на всички статии е единствено и само на техните автори. Горещо препоръчваме всички текстове, които не са писани на роден език, да бъдат прочетени и редактирани преди депозиране от хора, на които езикът е матерен, или поне от съответните филолози. Текстове, които са изпратени след посочения краен срок и / или не са съобразени с гореописаните указания, за съжаление, ще бъдат отхвърлени.
 
Моля, изпратете и двете версии на доклада си на info.artreadings@gmail.com до 1-ви септември (на годината, в която се е провела съответната конференция). Редакторите ще уведомят авторите за резултатите от peer-review process на техните текстове до 1-ви октомври същата година.