Указания за авторите

Ръкописите се депозират в редакцията на списанието: Институт за изследване на изкуствата при БАН, 1504 София, ул. “Кракра” 21, тел. 944 24 14, електронен адрес: probleminaizkustvoto@gmail.com

Авторските права на публикуваните статии принадлежат на списанието.

Авторът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail.

Всяка статия, постъпила в списанието, подлежи на рецензиране от двама независими и външни на редакционната колегия учени, които са утвърдени професионалисти в съответната научна област. Рецензирането се основава на принципа за двустранна анонимност (double blind) като рецензентите и авторът на статията остават анонимни един спрямо друг.

Последно решение за публикуване на дадена статия се взима от редакционния екип след съобразяване с оценките и препоръките на рецензентите като водещи принципи са оригиналният научен принос, убедително защитена теза, стил и език. 

Всеки текст трябва да бъде депозиран в редакцията в 2 (два) варианта:

ПЪРВИЯТ ВАРИАНТ

трябва да съдържа пълните данни на автора, следвайки формата на споменатите по-долу указания (моля, вижте по-долу: ФОРМАТ НА КРАЙНИЯ ВАРИАНТ);

ВТОРИЯТ ВАРИАНТ

трябва да се депозира отделно и да бъде абсолютно анонимен, т.е. да се изпрати файл, съдържащ основния текст на статията, но без името на автора, неговата месторабота и пр., за да може да се предостави на външни за конференцията експерти за безпристрастна процедура за peer review (моля, вижте по-долу: ФОРМАТ НА АНОНИМНИЯ ВАРИАНТ).

ФОРМАТ НА КРАЙНИЯ ВАРИАНТ

Ръкописите трябва да бъдат по стандарт А4 1800 знака на страница. Максималният обем на статиите е 25 стандартни страници, или 45000 знака, на рецензиите – до 8 стр.или 14400 знака, като в това се включват и бележките. Текстовете се представят на електронен носител заедно с разпечатка. Ако по обективни причини ръкописът се предаде по електронен път, се прилага и pdf вариант на текста.
 Основният текст на ръкописа трябва да бъде придружен от:
1. резюме до 1500 знака. Резюмето е кратко описание на цялата статия, а не само на изводите.
2. кратко резюме (до 100 думи), което представя основната теза на статията.
3. ключови думи.
4. илюстративен материал и списък на илюстрациите.
5. данни за автора – научна степен/звание, име, институция, електронен адрес, основни научни области.
Приемат се само ръкописи, написани на компютър с редактор Word (под Windows) в шрифт Times New Roman. Удебелен и наклонен шрифт в статиите се допускат по изключение, напр. за отделяне на подчасти в текста.
Бележките (Insert – Reference – Endnote) се дават в края на текста. Ако е необходимо, се прилага списък на съкращенията.
Илюстрациите се представят на електронен носител във формат TIFF или JPG с резолюция минимум 300 пиксела. Текстът към илюстрациите се представя отделно. Описват се и авторите на фотографиите или схемите, когато са различни от автора на статията.
Литературата се описва по следния начин:
А. При книги с един автор: фамилно име на автора, съкратено собствено име на автора, отделени със запетая; заглавие, отделено с точки от двете страни; издателски данни: място на издаване (с изключение на София, което винаги се съкращава „С.”, имената на другите градове се изписват. Ако в книгата са дадени две или повече места на издаване, поставя се първото и се пише “и др.” или “еtс.”. Ако в книгата липсват сведения за местоиздаване, пише се “Б. м.” или “S. l.” (лат. sine loco – без място); година на издаване (дава сe винаги с арабски цифри, без “г.”, ако липсва и не може да се установи, пише се “б. г.” или “s. а.” (лат. sine ano – без година); страница (посочват се само цифрите без „с.”, респ. „р.”).
Примери:
Кутинчев, Ст. Печатарството в България до Освобождението. С., 1920, 74 [Kutinchev, St. Pechatarstvoto v Balgariya do Osvobozhdenieto. Sofia, 1920, 74].
Chomsky, N. Necessary Illusions. Thought Control in Democratic Societies. Montreal, CBC Enterprises, 1989, 20.
Б. При книги с двама и повече автори се инверсира само името на първия, а имената се отделят със запетая.
Примери:
Кристанов, Цв., И. Пенаков, Ст. Маслев. Д-р Иван Селимински като учител, лекар и общественик. С., 1962, 15–18 [Kristanov, Tsv., I. Penakov, St. Maslev. D-r Ivan Seliminski kato uchitel, lekar I obshtestvenik. Sofia, 1962, 15–18].
Burges, H., G. Burges. Encyclopedia of Conflict Resolution. Oxford, 1997.
В. При многотомни издания томът се пише винаги с арабска цифра: “Т. 4″, на лат. “Т. 4″, “Vol. 4″, “Bd. 4″.
Пример:
Българо-германски отношения. Изследвания и материали.Т. 1–3. С., 1962 [Bulgaro-germanski otnosheniya. Izsledvaniya i materiali.V. 1–3. Sofia, 1962].
Г. Описание на статии от непериодични сборници: пред сведенията за сборника, в който е поместена статията, се пише “ – В:” за книги на кирилица и “ – In:” за книги на латиница.
Примери:
Топенчаров, Вл. Ботев като журналист. – В: Христо Ботев. Сборник по случай 100 г. от рождението му. С., 1949, 186–199 [Topencharov, Vl. Botevkatozhurnalist. – V: HristoBotev. Sbornikposluchay 100 g. otrozhdenieto mu. Sofia, 1949, 186–199].
Williams, P. The Pentagon Position of Mass Media. – In: Impact of Mass Media. Curent Issues (Ed. by Hiebert, R. E.). New York, 1999, 327.
Д. Описание на статии от списания и периодични сборници: името на автора и заглавието на статията се отделят с тире от данните за списанието или сборника, в който е поместена статията (“В:”,респ. “In:” не се пише).
Примери:
Сакъзов, Ив. Стопанските връзки на България в чужбина през XIV в. – Год. СУ. Юрид. фак., 30, 1935, 3–10 [Sakazov, Iv. Stopanskite vrazki na Balgariya v chuzhbina prez XIV v. – God. SU. Yurid. fak., 30, 1935, 3–10].
Леков, Д. Забравен възрожденски книжовник .– Литературнамисъл, 1, 1970, 101 сл. [Lekov, D. Zabraven vazrozhdenski knizhovnik .–Literaturna misal, 1, 1970, 101 sl.].
Vapordgiev, V. Geflugelte Worteim Bulgarischen. – Ztschr. Slaw., 5, 1971, 650–680.
Забележка. При периодичните издания на чужд език е добре след наименованието да се посочи в скоби мястото на издаване.
Е. Описание на статии от вестници: след сведенията за автор, заглавие се дават сведения за вестника, в който е поместена статията, в следния ред: 1. название на вестника; 2. годишнина – само при стари издания; 3. пореден брой на вестника, обозначен с №; 4. дата (число, месец, година), като имената на месеците се съкращават: ян., февр., апр., авг., септ., окт., ноем., дек.; 5. страница. 
Например:
Филаретов, С. Известие за едно усъвършенстване. – Цариградски вестник, № 320, 25 май 1857 [Filaretov, S. Izvestie za edno usavarshenstvane. – Tsarigradski vestnik, № 320, 25 may 1857].
При библиографското цитиране под линия отделните цитирания се обозначават в текста с цифрови индекси с непрекъсната номерация за цялатастатия. Под линия на съответната страница се описва произведението, към което се препраща.
• При цитиране на текст не от оригинала, а чрез друго произведение се пише “Цит. по:”.
Например:
Цит по: Коларов, Р. Звук и смисъл. С., БАН, 1983, 7 [Kolarov, R. Zvuk i smisal. Sofia, BAN, 1983, 7].
 • При повторно или многократно цитиране на едно и също произведение описанието се прави само при първото цитиране. При следващо цитиране се пише името на автора и “Цит. съч.”,докато не се срещне друго произведение от същия автор.
Например:
Каравелов, Л. Цит. съч., 216 [Karavelov, L. Op. cit., 216].
Leo, М. Op. cit.., 32, 201.
• Ако се дават под ред няколко цитирания на едно и също произведение, при повторното цитиране се пише “Пак там” (“Ibidem” – само при издания изцяло на чужд език), докато не се наложи цитиране на друго произведение.
Например:
1 Ботев, Хр. Съчинения. Т. 1. С., 1950, 13–15.2 [Botev, Hr. Sachineniya. T. 1. S., 1950, 13–15.2].
2 Пак там, Т. З, 15–18 [Ibidem,V. 3, 15–18].
Или: Riesel, Е. Deutshe Statistic. Berlin etc., 1975, 265.4 Ibidem (без страница, ако е същата).
• При повторно или многократно цитиране на две или повече произведения от един и същ автор при следващото цитиране се посочва само авторът, заглавието и страниците. Ако заглавието е дълго, при повторното цитиране се дава само началото и многоточие.
Например:
Генчев, Н. Българската национална просвета и Русия след Кримскатавойна. – Год. СУ. Истор. фак., 66, 1975, 295.10 [Genchev, N. Bulgarskata natsionalna prosveta I Rusiya sled Krimskata voyna. – God. SU. Istor. fak., 66, 1975, 295.10].
Генчев, Н. Българската национална просвета и Русия…, 299 [Genchev, N. Balgarskata natsionalna prosveta i Rusiya…, 299].
Ж. Заглавията на кирилица и на гръцки език задължително се транслитерират. За по-лесна и точна транслитерация, моля използвайте тези сайтове:

http://2cyr.com/?7

http://www.lexilogos.com/keyboard/serbian_conversion.htm

http://www.lexilogos.com/keyboard/greek_modern_conversion.htm

ФОРМАТ НА АНОНИМНИЯ ВАРИАНТ

Освен очевидната необходимост да се избягват имена и месторабота на автора в началото на основния ръкопис, се налага авторите да предприемат и други стъпки, които да гарантират придвижването на текста им към процедурата за peer-reviewing. Моля, уверете се преди да изпратите за публикация материалите си, че:

  • използвате безлична форма, когато се позовавате на предишни свои публикации, като например ‘… as it has been shown before’, цитирайки [Anonymous, 2009]”;
  • вашите илюстрации не съдържат податки за идентификация на вашата професионална принадлежност / месторабота;
  • цитирате вече публикувани ваши трудове като: ‘[Anonymous, 2003]’;
  • изброявате своите публикации в библиографията накрая като: ‘[Anonymous 2007], details omitted for the purpose of peer-reviewing’;
  • не сте упоменали финансиращи изследването ви институции;
  • не сте изказали благодарности към колеги и институции;
  • не сте използвали в имената на файловете информация, която би могла да разкрие вашата самоличност, и се уверете, че други означения на компютърния документ са също анонимни.