Александър Куюмджиев

22 фев 2018

Александър Куюмджиев

Александър Куюмджиев
доц. д. изк.
ИГ Средновековно и възрожденско изкуство
 

1998 – Защитена дисертация и присъдена образователна и научна степен доктор по Изкуствознание и изобразителни изкуства
1998 – научен сътрудник ІІ степен
2002 – научен сътрудник І степен
2010 – доцент
2020 – доктор на изкуствознанието

Основни области на научните изследвания:
Средновековно и българско възрожденско изкуство, стенопис, ХVІІІ-ХІХ век, икони, гравюри, щампи, иконография, зографи, изобразителни модели, атрибуция, иконографска програма. 

Представителни публикации:
Куюмджиев, А. Ритуал и стенопис в главната църква на Рилския манастир. – ПИ, № 3, 1998, 52–57.
Куюмджиев, А. Една хипотеза за архитектурния първоизточник на главната църква в Рилския манастир. – Светогорска обител Зограф. Т. ІІІ, 1999, 324–338.
Куюмджиев, А. Литургийното време и смисълът на композицията „Служба на архиереите” в църквата „Св. Пантелеймон” в Нерези. – В: Сборник „Пети Достоитъ”, София, 2003, 518–535.
Куюмджиев, А. Неизвестни творби на Митрофан Зограф. – ПИ, № 2, 2003, 41–53.
Куюмджиев, А. За датирането на кулата, църквата и надгробната плоча на Хрельо в Рилския манастир. И още нещо… – ПИ, № 3, 2005, 30–36.
Куюмджиев, А., Е. Мутафов. Кога е изградена и изписана църквата при метоха „Орлица”. – ПИ, № 1, 2007, 25–31.
Куюмджиев, А., За атрибуцията на стенописите от църквата „Св. Никола” в Елена. – ПИ, № 4, 2007, 3–14.
Мутафов, Е., И. Гергова, А. Куюмджиев, Е. Попова, Е. Генова, Д. Гонис, Гръцки зографи в България след 1453 г., С., 2008.
Куюмджиев, А. Рисунки към Апокалипсиса от албума на еленските зографи в НХГ и техният западен прототип. – ПИ, № 1, 2011, 14–20.
Куюмджиев, А. Стенописите в църквата „Св. Никола” в гр. Елена. София, 2011.
Мутафов, Е., А. Куюмджиев. Икони и стенописи от храмовете на съвременната Ксантийска митрополия и връзката им с художествената продукция в българските земи през ХVІІІ-ХХ в.  – Патримониум. МК, бр. 10, 2011, 223-240.
Куюмджиев, А. Едно пътуване на Неофит Рилски. – В: Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти. София, 2012.
Куюмджиев, А. Иконографският модел за житийния цикъл на св. Никола от едноименния параклис в рилския католикон. – В: Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на проф. Протопрезвитер Н. Шиваров. Университетско издателство Св. Св. кирил и Методий, Велико Търново. В. Търново 2014, 278-297.
Куюмджиев, А. Митове и факти за Килифаревския манастир. – В: Герои. Култове. Светци. Изкуствоведски четения. С., 2015, 313-343.
Куюмджиев, А. Стенописите в главната църква на Рилския манастир.  Институт за изследване на изкуствата. С., 2015; 720 стр. ISBN 978-954-8594-39-4
Куюмджиев, А. Критични бележки върху хипотезите за датирането, функцията и ктиторството на църквата Св. Архангели в Бачковския манастир. – Старобългарска литература, кн. 53-54, С., 2016
Куюмджиев, А. Косвени сведения за предатирането на възрожденските стенописи от наоса на църквата в Куриловския манастир. – Проблеми на изкуството, бр. 4, 2016
 
Представителни научни проекти:
Корпус на стенописите от първата половина на ХІХ в. в България 2014-2018
 
Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ:
Възрожденско изкуство – НХА Николай Павлович
Награди:
– 2000 – Награда на БАН за най-добър млад учен в областта на хуманитаристиката
– Награда Питагор на МОН за най-добра научна книга за 2015 г.