Андроника Мартонова

25 юли 2016

Андроника Мартонова

Андроника Мартонова
доц. д-р, ръководител на сектора
сектор Екранни изкуства. История, теория и естетика на азиатското кино; Визуална култура на Източна, Югоизточна, Южна и Централна Азия; Корейска нова вълна „Халлю”; Съвременни постижения на игралното, документалното и анимационното кино на Азия; Архивистика; Нямо кино на Азия; Традиционни азиатски изкуства; Присъствие на азиатските култури в България и на Балканите; киноизкуство и религии; кино на азиатските диаспори в Западния свят; проблеми на екранизацията.
 

Доцент (2012) – щатна академична длъжност, заета след конкурс Институт за изследване на изкуствата (ИИИзк) . Хабилитационен труд: „Короните на Хануман. Образи на културната идентичност в съвременното тайландско кино”.
Главен ассистент (Научен сътрудник Істепен) – 2009
Главен ассистент (Научен сътрудник ІІ степен  – 2006
Научно-образователна степен Доктор (PhD) – 2006 към Сектор Екранни изкуства на ИИИзк. Тема на доктората:„Киното на Далечния Изток: жанрово-повествователни структури и културно-естетически взаимодействия (края на ХХ и началото на ХХІ мек)” с научен ръководител
проф. д.изк. Александър Янакиев

2008 – Магистър – Източноазиатско културознание, към СУ „Св.Климент Охридски”, ЦИЕК, специалност „Кореистика”. „Интерпретации на древния театрален трактат Натяшастра и традиционната индийска поетика в индийския филм „Девдас” с дипломен ръководител доц.д-р Галина Русева-Соколова
2001 – Магистър – Кинознание, към НАТФИЗ „Кр. Сарафов”. „Екранизациите на Акира Куросава. Интерпретативни принципи” с дипломен ръководител проф.д.изк. Вера Найденова
 
Година на постъпване в ИИИзк

От 2006 г. заема щатна длъжност в сектор Екранни изкуства, след проведен и издържан конкурс за главен асистент (научен сътрудник І степен). Преди това от 2001 г. е редовен докторант към сектора.
 
Публикации
Мартонова, А. Йероглифът на киното (Естетика и смисъл във филмите на Източна Азия). Панорама, София, 2007, 245 с. ISBN 978 954 9655 31 5
Мартонова, А. (Не)приличният Ерос в японската визуална култура. (шунга, хентай, анимация, кино). // Проблеми на изкуството, Институт за изследване на изкуствата, , с. 7-15, 2015,  ISSN 0032-9371
Мартонова, А. Подценената реалност (Пост-Тянанмън в китайското независимо документално кино). – Във: Първа международна конференция „Добре дошли в Киберия – Записки от дигиталния терен”, с. 361-380, БАН – ИЕФЕМ, 2014, ISВN 978-954-8458-49-8
Martonova, A. About the Films on “silk reel”: the Chinese silent cinema in the Bulgarian press  – In: The Silk Road – Papers from the International  Conference  Organized by Confucius institute in Sofia, Bulgaria, June 3-4, 2011. Sofia, Confucius Institute, 2011, 66-72 (in English) ISBN 978-959-92505-1-0
Martonova, A. Contemporary Korean cinema – production, tradition and … Kim Ki-Duk. – In: The Plum Blossom. Sofia, Ex-M, 2004, p.129 – 151
 
Представителни научни проекти
 „Interpretation of Traditional Korean Cultural Values in Modern Korean Cinema” – спечелен изследователски грант на KOFIC – Korean Film Council, Seoul, Republic of Kores, през 2005 г. Реализиран съвместно с  Център за източни езици и култури, специалност Кореистика и НАТФИЗ.
 
Представителни участия в конференции или кратка обобщена информация
Участие в над 40 конференции :  Изкуствоведски четения на ИИИзк, конференциите  провеждани от Институтите Конфуций (София  и Велико Търново), международните научни форуми на специалностите в ЦИЕК – СУ. В чужбина: International Symposium on Japanese Studies (Romania);  International Conference „Religion and Film” (Turkey& USA); International Conference „Early Cinema in the Balkans and the Near East: Beginnings to Interwar Period” (Greece) и др.
 
Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ
История, теория и естетика на азиатското кино – НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и СУ „Св.Климент Охридски” – ЦИЕК;  Визуална култура на Източна Азия СУ „Св.Климент Охридски” – ЦИЕК.
Мастер-клас: „История на азиатското кино – ням период” в Казахстанската   национална академия по изкуствата „Т.Жургенов”, специалност Кинознание, гр. Алмати, Казахстан (2014)
 
Награди

2015 – номинация в категория „Оперативна критика” към годишните призове Българската филмова академия за публикациите в „Гласове” (http://www.glasove.com/)
2011 – Специална поощрителна награда на Център „Икуо Хираяма” (част от Музей “Пътят на коприната – Икуо Хираяма”, Япония), Посолство на Япония в България и БАН за блиц представяне на научна разработка от млад учен с тема: „Архивите говорят – Япония и японското кино на българския екран” (от началото ХХ в. – до 1930 г.).
2009 –  награда „проф. Марин Дринов” на БАН за млади учени.
2008 – награда на СБФД (Съюз на Българските филмови дейци).за най-добра книга – „Йероглифът на киното” – в категория теория и история на киното.
2007 – награда на Съюз на учените в България за високи научни постижения на докторанти, защитили през 2006 г.
 
Съпътстващи дейности
Член Консултативен съвет по култура към Посолство на Република Корея в България, София.
Международен научен консултант към Дисертационен съвет Казахстанска Национална Академия по Изкуствата в гр. Алмати.
Член е на СБФД, СБЖ, ФИПРЕССИ – Международна асоциация на филмовите критици (FIPRESCI), НЕТПАК – Международната асоциация за промотиране на Азиатското кино (NETPAC).
Членство в международните журита във филмовите фестивали Индия, Македония, Казахстан, България, Австралия, Тайланд, Полша.