Венцислав Димов

28 юли 2016

Венцислав Димов

Венцислав Димов
проф. д. н.
сектор Музика, Етномузикология
 

1999 – Доктор. Тема на дисертацията: "Етнопоп музика и културна индустрия" (защитена в СНС по социология, политология и наукознание)
2001-2003 – Научен сътрудник ІІ степен в секция “Етномузикология”, Институт за изкуствознание, БАН
2003-2004 – Научен сътрудник І степен в секция “Етномузикология”, Институт за изкуствознание, БАН
2004 – Хабилитация по етномузикология (ВАК). Старши научен сътрудник ІІ степен (доцент) в секция “Етномузикология”, Институт за изкуствознание, БАН.
2010 – Хабилитация по журналистика и масова комуникация (ВАК). Доцент във ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“
2018 – Доктор на науките. "Тема на дисертацията Медийна музика. Звукозаписна и медийно (ре)продуцирана музика от България" (защитена в СУ "Св. Климент Охридски", факултет по журналистика и масови комуникации). 
2020 – Професор по Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – медийна музика) в СУ "Св. Климент Охридски", факултет по журналистика и масови комуникации)

Година на постъпване в ИИИзк
2001
 
Публикации
Обобщена информация: автор на 4 монографии; 4 учебника и учебни помагала; редактор и/или съставител на 15 сборника, тематични броеве на научни списания, книги и др; автор на 112 научни студии и статии, 30 рецензии и научни съобщения. По-важни:
Венцислав Димов. 2001. Етнопопбумът. Българско музикознание. Изследвания. София, 2001. (Монография, 196 с.)
Венцислав Димов (съавтор Лозанка Пейчева). 2002. Зурнаджийската традиция в Югозападна България. София, 2002. Българско музикознание, Изследвания. (Mонография, на български и английски език, 512 с.)
Венцислав Димов. 2012. Добруджа: памет и песни. Добрич: Матадор 74, 2012, (Монография, 228 с.)
Венцислав Димов. 2005. Към изследване на записаната музика в България от първата половина на ХХ век: архиви и колекции. Българско музикознание, 2005, кн. 1, София, с. 144-172.
Димов, Венцислав. 2010. Медийната музика в предметното поле на етномузикологията. Българско музикознание, год. 34, бр. 2-3/2010, с. 23-40.
Димов, Венцислав. 2013. Върху една необходима антропология на медийната музика. В: Изкуствоведски четения 2012, 14-25. София: Институт за изследване на изкуствата.
Dimov, Ventsislav. 2015. Music images in splits (after the usage of traditional Balkan music in commercial videoclips). In: Keller, Ines, Fabian Jacobs (hg.) Hybride Welten 8. Das Reine und das Vermischte – 15 Jahre danach. Münster & New York: Waxmann, 113-128.
Димов, Венцислав. 2016. Рекламата като точка на пресичане на медийно, музикално и етническо. В: Медии и комуникации. Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: УИ „Св. Климент Охридски“, с. 69-92.
 
Представителни научни проекти
2005-2007 – Ръководител от българска страна на българо-финландски проект: “Записана и излъчвана по радиото традиционна и популярна музика през ХХ век”, финансиран от БАН, България и Сибелиус Академия, Финландия.
2004-2016 – Автор на 6 индивидуални научни проекта, 5 от които завършени и отчетени пред НС на ИИИ-БАН с ръкописи в монографичен формат.
 
Представителни участия в конференции или кратка обобщена информация
Участие в 113 научни конференции в България, САЩ, Германия, Сърбия, Македония, Турция, Босна и Херцеговина и др.
 
Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ
Медийна музика: музика в електронните медии, музика в радиото, музика в дигиталните медии. Антропология на музиката.
 
Обучение на докторанти
Научен ръководител на 5 докторанта, 3 – защитили, 2 – в процедура. Защитили: Галина Денкова – БАН, Институт за изкуствознание (защитила 2011); Цветелина Стойкова – СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК (защитила 2013); Румяна Маргаритова – БАН, Институт за изследване на изкуствата (защитила 2016).
 
Награди

Награда за музиколожко творчество “Книга на годината ‘2002”, присъдена от Съюза на българските композитори, 2003.
Голяма награда в Раздел “Реализация на музикални форми”, Фестивал на Радио и телевизионни програми за изкуство и култура “Осмата муза”, присъдена на TV филм “Певци на морски приказки”, РТЦ Варна (сценарист Венцислав Димов), 2003.
Награда за принос в развитието на ромската култура в Република България, връчена от Международен ромски съюз, 2004.
Голяма награда в Раздел “Образователни програми”, Фестивал на Радио и телевизионни програми за изкуство и култура “Осмата муза”, присъдена на TV филм “Какъв е спомен станало”, РТЦ Варна (сценарист Венцислав Димов), 2008. Филмът е номиниран за участие в ХХХІІІ МТФ “Златната ракла”, Пловдив’2008
Награда за музиколожко творчество в раздел “Приложна музикология – медийни активности” на конкурса “Книга на годината 2010”, присъдена за съставителство на албума “Иванка Георгиева. Кой уши байрака”/МК 54336, 2009/ от Съюза на българските композитори, 2010.
Специална награда за музиколожко творчество на конкурса “Книга на годината 2013”, присъдена за авторството на книгата „Добруджа: памет и песни” (Добрич: Матадор 74) от Съюза на българските композитори, 2013.
 
Съпътстващи дейности
Медийни активности: Автор  и водещ на седмичното радиопредаване на традицонна музика  и култура „Фолк етно магазин“, Национално Дарик радио (от 1993 г., излъчени повече от 1 000 издания).
Приложна етномузикология: автор на експертни мнения и концепции за музикални прояви; член на експертни комисии и жури; член на организационни комитети за провеждане на културни прояви; член на НПО и научни и творчески организации.