Галина Денкова

26 юли 2016

Галина Денкова

Галина Денкова
гл.ас. д-р
сектор Музика, Етномузикология. Български музикален фолклор. Традиционният песенен и обреден фолклор в Средна Западна България в съвременността. Националните събори на българското народно творчество в Копривщица.
 

2005 г. – бакалавърска степен специалност “Педагогика на обучението по музика”, ШУ “Еп. Константин Преславски”, гр. Шумен.
2007 г. – магистърска степен специалност “Музикална педагогика”, ШУ “Еп. Константин Преславски”, гр. Шумен.
2011 г. – доктор по музикознание и музикално изкуство, Институт за изследване на изкуствата, БАН.
2012 г. – главен асистент по музикознание и музикално изкуство, Институт за изследване на изкуствата, БАН.
 
Година на постъпване в ИИИзк

2008 г.

Публикации
Денкова, Галина. Музикалният фолклор на Средна Западна България през погледа на Райна Кацарова. Антропологически перспективи. – В: Млад научен форум за музика и танц. Научна конференция на докторанти с международно участие № 3. НБУ, 2009, 289-296.
Денкова, Галина. Обредът Лазаруване в Софийско днес. – Българско музикознание, 2010, № 1, 85-106.
Денкова, Галина. Обредът Лазаруване в Шоплука в контекста на сцената. – Българско музикознание, 2011, № 1, 58-75.
Денкова, Галина. Паметта за националните събори на народното творчество в Копривщица във фондовете на Държавна агенция “Архиви”. – Български фолклор, 2015, № 2, 212-223.
Денкова, Галина. “Чужденците – чуждите “свои” на националните събори на народното творчество в Копривщица” – В: Изкуствоведски четения 2015. |Изкуствата в Новото време: смесване на езиците, 2016, 289-295.