Диана Данова-Дамянова

25 юли 2016

Диана Данова-Дамянова

Диана Данова-Дамянова
гл.ас. д-р
сектор Музика. ННЦОКН. Фестивали за съвременна музика – Musica Nova, ppIANISSIMO и др.; съхранение, дигитализация и реставрация на музикален фолклор; краеведски проучвания, свързани с музикалния фолклор.
 

1983–1988: Българска държавна консерватория [дн. НМА „Проф. Панчо Владигеров”]. Специалност „Музикознание” – „История на музиката”. Магистър от 1988.
2004–2006: Институт за изкуствознание – БАН [дн. Институт за изследване на изкуствата – БАН]. Редовен докторант в секция “Информационни системи в музикалната култура”. Доктор от 2008.
от 2011: Главен асистент в Национален научен център за опазване на културно наследство, ИИИзк. – БАН.
 
Година на постъпване в ИИИзк
от 2004 – редовен докторант в секция “Информационни системи в музикалната култура”;
от 2007 – музиколог в Музикалнофолклорен архив.
 
Публикации
Книга:
„Musica Nova в българската музикална култура”, С., 2009, „Вулкан 4”, 296 с., ISBN  978-954-8594-16-5.
Публикации:
в сп. “Българско музикознание” и сп. “Музикални хоризонти”, в научен алманах “Киприана Беливанова”, в сборници с научни материали “Българското историческо музикознание”, “Нови идеи в музикознанието 2006”, „Изкуствоведски четения”, „60 години изкуствознание в БАН”, „Пролетни четения”; „Краеведски четения, Казанлък”и др; музикално-публицистични и критически материали във в. „Музика Вива” и др.
 
Представителни научни проекти

БААРТИ (Български арт архиви. Ресурси и технологии на изследване)1, 2, 3 (2006–2012). Член на екипа.
Научно-изследователския проект „Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека” (2009–2012). Участници в проекта: ИИИзк. – БАН, ИМИ – БАН, ИЕФЕМ – БАН, СУ „Св. Климент Охридски”. Ръководител на работната група на ИИИзк.
 
Представителни участия в конференции или кратка обобщена информация
The Fifth SEEDI International Conference: Digitization of cultural and scientific heritage, 2010, Sarajevo, BiH;
Международная научно-методическая конференция «Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении» в рамках Международного фестиваля детского и юношеского музыкального творчества «Сибириада», 2014, г. Кемерово, Российская Федерация;
Доклади и мултимедийни презентации (вкл. и в съавторство) на различни научни и научно-приложни форуми: „60 години изкуствознание в БАН”, „Изкуствоведски четения”; „Пролетни четения ”; „Краеведски четения” (Казанлък); семинари на потребителите на Интегрираната библиотечно-информациона система Е-Lib, организирани от “Софтлиб” и др.
 
Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ
История на музиката, Музикален анализ – СУ „Св. Климент Охридски”;
Музикално-теоретични дисциплини – Солфеж, Теория на музиката и др. в УЦПВО при Националната гвардейска част.