Елисавета Вълчинова-Чендова

23 окт 2016

Елисавета Вълчинова-Чендова

Елисавета Вълчинова-Чендова
проф. д. изк.
ИГ Музикална култура и информация Основни изследователски интереси в областта на: музикознание, история на музиката, музикална теория, съвременна музика; българска музикална култура (композиторско творчество и изпълнителство); информационни системи в музикалната култура, мениджмънт и продуцентство в музикалните изкуства
 

Професор в Института за изследване на изкуствата (2008) и НБУ (2010)

Доктор на науките (2005)

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: културни модели и художествени практики; информационно моделиране

Възможности за експертиза в областта на: композиторско творчество, музикална критика, управление на културни проекти

Преподавателски интереси в областта на: музикознание, история на музиката, музикалнотеоретични дисциплини, съвременна музика, мениджмънт и продуцентство в музикалните изкуства

Образование:

2005 г. „доктор на изкуствознанието“ (музикознание и музикално изкуство)

1985 г. образователна и научна степен „доктор“ (музикознание и музикално изкуство)

1977 г. магистър, НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Членство в организации: Съюз на българските композитори, секция „Музиколози“; Фондация „Петко Груев Стайнов“

Участие в национални и международни проекти (подборно): Музикална терминология в съвременното композиторско творчество. – В: Музикалнотеоретична систематика на актуални понятия и термини. ИИИзк БАН, 2005 – 2008; Концептът „нова звукова сетивност“. – В: Теоретично-информационен анализ на субстанциални и терминологични аспекти в музикалнокултурните практики (идея, текст, почерк). ИИИзк, БАН, 2008 – 2011; Интеркултурност и идентичност. Австрийската академия на науките – БАН, 2009 – 2012; „Български композитори:, СБК, 2000 – 2003.

 Награди: „Кристална лира“ (СБМТД, МК, 2004), „Книга на годината“ (СБК, Музиколози, 2004, 2005, 2009, 2013)

По-важни публикации:

Книги:

Светът на моята музика. Композиторът Владимир Панчев / Die Welt Meiner Muzik. Der Komponist Vladimir Panchev. (Съавт. с д-р Албена Найденова.) София: Марс, 2008.

Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. София: ИИзк БАН, 2004. 328 с. С приложения и статии на български, английски и немски език.

Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България – средата на ХІХ – края на ХХ век. София: Пони, 2000. 208 с.

Енциклопедия български композитори. Автор и съставител. София: СБК, 2003. 348 с.

Encyclopaedia of Bulgarian Composers. Author and Compiler, Managing, Editor. UBC, 2003. 338 р.

80 години Съюз на българските композитори. Автор и съ-съставител (с проф. д-р Юлиан Куюмджиев и доц. д-р Иванка Влаева). София: СБК, 2015. 104 с.

Архивът на Петко Стайнов: непознати страници. Автор и съставител. София: Фондация „Петко Груев Стайнов“, 2012. 128 с.

Петко Стайнов в паметта на времето. Автор и съставител. София: Фондация „Петко Груев Стайнов“, Исторически музей ‚Искра“ – Казанлък, 2009. 364 с.

 

Научни студии, статии, рецензии и отпечатани доклади (след 2000, подборно):

2015: Концертите на Белградското певческо дружество в България в края на ХIХ и началото на ХХ век. – В: Българско музикознание, 2015, № 3, с. 67 – 78

2014: Valchinova-Chendova, Elisaveta. Stevan Mokranjac and his concert tours with the Belgrade Choral Society in Bulgaria. In: Stevan Stojanović Mokranjac (1856–1914). The Belgrade Choral Society Foreign Concert Tours. Belgrade, Institute оf Musicology оf the Serbian Academy оf Sciences аnd Arts, Serbian Musicological Society, 2014, pp. 73 – 84, ISBN 978-86-80639-15-4; COBISS.SR-ID 209676300

2014: Валчинова-Чендова, Елисавета. Стеван Мокрањац и његове концертне турнеје са Београдским Певачким Друштвом у Бугарској. – В: Стеван Стојановић Мокрањац (1856–1914). Иностране концертне турнеје са Београдским Певачким Друштвом. Бе оград: Музиколошки институт САНУ, Музиколошко друштво Србије, 2014, с. 73 – 84, ISBN 978-86-80639-16-1; COBISS.SR-ID 210254604

2014: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Звукови комплекси или визуализирани образи и послания. „Влахерна” от Георги Арнаудов. – В: Нови идеи в музикознанието 2012. София: СБК, Музиколози, 2014, с. 57 – 69.

2013: В търсене на „нова звукова сетивност“ – композиторският проект на Владимир Панчев като метазвуково послание. – В: Изкуствоведски четения 2012. София: ИИИзк БАН, 2013, 180 – 186

2013: Музиката на Димитър Христов като сугестивна „въображаема многолинейност“: пространство от структурирани и разгърнати архетипи. – В:Българско музикознание, 2013, № 3 – 4 „Идея – понятие – термин II“, с. 201 – 226

2013: Димитър Ненов – Петко Стайнов: непозната кореспондения. – В: Българско музикознание, 2013, № 2 „История в документи“, с. 5 – 36

2013: Към историята на института за музика. Доклади на Петко Стайнов. – В: Българско музикознание, 2013, № 2 „История в документи“, с. 37 – 46

2011: Българската професионална музикална култура и композиторско творчество в контекста на своето време (един възможен методически подход). – В: „Пролетни четения 2011“. Сборник от Национална среща на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор в средните и висши учебни заведения, 6 – 8 април 2011. Съст. и ред. Анда Палиева. София: НМА „Проф. П. Владигеров“, с. 13 – 23

2010: Art Music like a New Sound Sensuousness. In: Proceedings of the International Musicological Conference “Beyond the Centres: Musical avant gardes since 1950. In memoriam Yannis Andreou Papaioannou (1910 – 1989)”. http://btc.web.auth.gr/

2008: Нова музика в терминологичния прочит на новата българска музика (фрагменти). – В: Българско музикознание, 2008, № 3 – 4 „Идея – понятие – термин“, с. 176 – 194

2007: Симфоничният проект на композитора Румен Бальозов – като мълчание и реконтекстуализация. – В: Изкуствоведски четения 2007. София: ИИзк БАН, 2007

2007: „Зелена игра” на Румен Бальозов като постмодерен жест. – В: Музикалният театър – проекции във времето. София: ИИзк БАН, 2007

2006: Петко Стайнов в културното съвремие. – В: Научна конференция „Пионери на българското симфонично дело”.София: Софийски музикални седмици, 2006, с. 41 – 49.

2006: Музикалният език и прочитите на театралността в контекста на новата българска музика мислена като Nova (към постановката на проблема). – В: Научна конференция „Музика – театър. Взаимодействия между универсално и национално. Шумен: Фондация „П. Владигеров”, 2006.

2006: Текст – хипертекст (за някои съвременни енциклопедични подходи в представянето на творчеството на българските композитори). – В: Научна конференция „Нови идеи в музикознанието 2006”. София: СБК, 2006, с. 274 – 294

2006: Българската музика и българските композитори в системата WWW. – В: Научна конференция „85 години Държавна музикална академия „Проф. П. Владигеров”.София, НМА „П. Владигеров”, 2006, с. 188 – 196.

2005: Парадигмата „съвременна” в диалогичното пространство на музикалнотворческите идеи. Резюме на английски език. – В: Диалог и култура. Материали от ХІІІ лятна научна среща, Варна, 23–24 юни 2005. Варна, 2005, с. 127 – 138.

2005: 155 статии персоналии за български композитори. – В: Biographical Dictionary of Balkan Composers. Edited by Sokol Shupo. Asmus, Documentation and Communication Center for Regional Music, 2005, 704 p.

2004: В търсене на творческа идентичност – постмодерното съзнание и опорите в общността (Съюзът на българските композитори и новата българска музика през последните десетилетия) – В: “Съвременната социокултурна ситуация и проблемът на общностите”. Сборник “Летни научни срещи”. “Варненско лято 2004”. (Резюме на англ. език.)

2004: Съвременност и творчески нагласи – за някои жанрови подходи и интерпретации в българската музика след 70-те години на 20 век. – В: „Памет и настояще”. Сборник. Русе: „Мартенски музикални дни – Русе 2004”.

2004: Пътят към фолклора – възможен път на търсене на творческа идентичност (за някои жанрови особености в съвременната българската музика). – В: “Националната идея в европейското музикално творчество през ХХ век”. Сборник. Шумен 2004, с. 19 – 27

2003: Интерпретации на жанрови модели и тяхното описание в енциклопедични издания, посветени на творчеството на българските композитори (Музика за оркестър и камерно-инструментални състави през последните три десетилетия). – В: Интернет страница за академично музикознаниеhttp://musicart.imbm.bas.bg

2003: Interpretations of Genre Models and their description in the encyclopaedic editions dedicadet to the Bulgarian composers’ works (music for orchestra and chamber-instrumental ensembles during the last three decades). http://musicart.imbm.bas.bg/p/en_valchinova1.html

2003: Музиката за духов оркестър и Дико Илиев. – В.: Научна сесия посветена на Дико Илиев, 1998. Серия “Научни изследвания”. Библ. Български Северозапад, Известия на музеите в Северозападна България, 2003, с.22–29.

2003: История с поглед към бъдещето. 100 години Духов оркестър – Перник. – В: Музикални хоризонти, 2003, №3, с. 29-32Творчески изяви:

2002: Жанрови модели в българското композиторско творчество през последните десетилетия. – В: Българско музикознание, 2002, № 2, с. 16 – 63

2001: Трудността да не бъдеш самия себе си (сценични и репертоарни превъплъщения на сватбарските оркестри и балканската традиционна инструментална практика). – Българско музикознание, 2001, № 2, с. 118 – 128

2001: Bulgarian Music in the 20th Centuri. // In Art Music in the Balkans. Asmus Editions, Tirana, Albania, 2001, p. 25 – 37.

2000: Копнеж по голямата музика. – В: Юбилеен сборник "120 години София", София, 2000, с. 341 – 350.

2000: Чешките музиканти и българската музикална култура (средата на ХІХ в. – 20-те години на ХХ в.). – В: Хомо бохемикус. София, 2000, № 1, с. 1 – 20 (и на чешки език).

–-

НАД 80 ПУБЛИЦИСТИЧНИ СТАТИИ, РЕЦЕНЗИИ И ДРУГИ, публикувани в списание „Български музикални хроники”, „Музикални хоризонти”, „Музика. Вчера. Днес”, в. „Култура”, в „Музика Viva” и др., интернетпубликации.

 

Обществена и експертна дейност (след 2000, подборно):

2009 –: Член на УС на Фондация „Петко Груев Стайнов“

2008 – 2011; 1999 – 2005: председател на секция „Музиколози“ при СБК

2007 – 2010: член на-Фестивалния комитет на Международния фестивал за съвременна музика "Звук и Връзка" (1–6 октомври 2007).

Член на експертни комисии към МК, Столична програма „Култура, СБМТД и други, сред тях: член на Централната комисия за присъждане на „Кристална лира“ (2012, 2013, 2014, 2015); член на Комисията за присъждане „Наградата на София“ (2013, 2015); член на Организационния комитет на Националното честване „125 години духови оркестри в България“ (2004); член на експертна комисия (жури) по присъждане на държавната награда "Паисий Хилендарски" (2003); Член на международна експертна група на форума за Нова музика “Балканска мрежа” – Тирана (2001).

 

Редакторска дейност:

Главен редактор на списание „Българско музикознание“ (2006 – )

Редактор на сборниците от ежегодната научна конференция с международно участие„Млад научен форум за музика и танц" (НБУ, 2011, 2013, 2014)

Съставител и редактор на сборниците от научната конференция с международно участие „Нови идеи в музикознанието“ (СБК, 2006, 2008, 2012, 2014)

Редактор на научни книги и тематични сборници: А. Петрова „Композиторът Лазар Николов”, 2003 (ред.); А. Палиева „Homo musicus между Балканите и Европа” 2006 (ред.); Георги Чендов – „Пауново перо” (за Русенската опера), 2007 (ред.); Л. Крачева – „Музика през вековете. Творци и творби“. Част първа (2006). Част втора (2009); Л. Крачева – Българската музикална култура – от древността до наши дни (2008); Р. Драганова – „Музицирането, Аспекти“ (2008); Д. Данова-Дамянова – „Musica nova в българската музикална култура (2009), Р. Драганова – „Съвременна терминология и музикалнопедагогическа практика. Речник по музика за ученика” (2013) и др.; сборници „Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации, СБК, 2005 (съст. и отг. ред.), "Музика – образование – просветителство" (съ-съст., и отг. ред., СБК, 2007) и др.

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135696665
 
 

Област 8. Изкуства

 
Професионални направления 8.1. Теория на изкуствата, 8.2. Изобразително изкуство, 8.3. Музикално и танцово изкуство, 8.4. Театрално и филмово изкуство
 
Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности
 

Група от показатели Съдържание Доктор Доктор на науките Главен асистент Доцент Професор
А Показател 1 50 50 50 50 50
Б Показател 2 100
 
В
Сума от показателите от 3 до 5  
 
 
 
100
 
100
 
Г
Сума от показателите от 6 до 15 30  
60
 
120  
150
 
Д
Сума от показателите от 16 до 19  
50
 
40  
80
 
Е
Сума от показателите от 20 до края  
 
 
 
50
 
120 
 
Проф. д.изк. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова
Сектор „Музика“, Институт за изследване на изкуствата, БАН
Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
Показатели след присъждане на научна степен
„Старши научен сътрудник I степен“ / професор (2008)
 

Група от показатели Съдържание Минимални показатели за професор Показатели
Проф. Вълчинова-Чендова
А Показател 1 50 50
Б Показател 2 100
 
В
Сума от показателите от 3 до 5  
100
 
150
 
Г
Сума от показателите от 6 до 15  
150
620
 
Д
Сума от показателите от 16 до 19  
80
605
 
Е
Сума от показателите от 20 до края  
120
1060

 
 
Опис по показатели
 

Група от показатели Показател Брой точки Брой Общо
А
 1. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“

„Военните духови оркестри в България и техният репертоар — 1879–1944 година“,  1985. Научна специалност 05.08.02 Музикознание и музикално изкуство. ВАК, Протокол 15, № 4 от 27.04.1985.
Диплома № 14644, София, 13.05.1985.

50 1 50
   ОБЩО А 50
Б
 1. Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“

„Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации“, 2005. Научна специалност 05.08.02 Музикознание и музикално изкуство. ВАК, Комисия № 17, Протокол № 16 от 21.12.2005.
Диплома № 30321 от 07.03.2006.

100 1 100
В
 1. Хабилитационен труд – публикувана монография в съответната научна област

Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2000) Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България – средата на XIX – края на ХХ век. София: Пони, 2000, 246 с. ISBN 954-90585-7-3
Удостоверение за заемане на академичната длъжност „професор“, по конкурс на Института за изкуствознание, Българска академия на науките
05.08.02 Музикознание и музикално изкуство. ВАК,
№ 25147 дата 05.08.2008
Комисия 17, Протокол № 10 от 04.06.2008

100
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
 
 
 1. Реализиран авторски продукт в областта на изкуствата (филм, спектакъл, изложба, концерт и др.)

„120 години Петко Стайнов“ – документален филм, 29 мин. Авторска идея и сценарий (2016). Субт. на английски език. "Едита", 2016.

50 1 50
 
 1. Водеща (самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата
35  
  ОБЩО В 100
Г
 1. Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд

Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2003) Енциклопедия български композитори. София, СБК, 2003, 348 с.,  ISBN:954-91437-1-6, ID 1041809124
Valchinova-Chendova, Elisaveta. Encyclopaedia of Bulgarian Composers. Author and Compiler. Sofia: UBC, 2003, 337 р, ISBN 9549143724; 9789549143720, ID

100 1 620
 
 1. Публикувана книга на базата на защитен
  дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ или за присъждане на научна степен „доктор на науките“

Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2004) Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. София, ИИзк БАН, 2004, 328 с. ISBN 9549044793

75 1
 
 
 1. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

 

30/n  
 
 1. Статии и доклади, публикувани в специализирани издания в областта на изкуствата
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2018) Инициационни гранични полета в пренастройването на композиторското съзнание и на музикалния език. – Нови идеи в музикознанието 2014/2016.София: СБК, секция "Музиколози", 2017, с. 105-113. ISSN:1313-8049
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2017) Проф. д.изк. Димитър Христов (ин мемориам). – В: Българско музикознание, XLI, 2017/2, с. 94 – 97, 106 – 107. ISSN 1314-9261
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2017) Още за диалога България – Европа в българската музика между двете световни войни (из професионалната кореспонденция на Петко Стайнов). – В: VII Академични пролетни четения 2017. Международна конференция „Българската музикална култура през 20-те и 30-те години на ХХ век“. София: НМА, 2017, с. 204 – 220. ISSN 1314-9261
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2017) Рецензия за книгата на Албена Кехлибарева „Макс Регер и пространството на органната песен до първата световна война“. София: Водолей, 2017, с. 315 – 317. ISBN:9789549415902
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2016) Петко Стайнов – академикът. – В: Българско музикознание, XL, 2016/4, с. 3 – 17, 104. ISSN 1314-9261
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2016) Bulgarian Musical Theatre. Opera. Ballet. Operetta. Musical 1890 – 2010. Documents. – В: Българско музикознание, XL, 2016/2-3, с. 267 – 268, 293 – 294. ISSN 0204-823Х, 267-268
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2016) „Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари”. (Рецензия) Дзяло – е-списание в областта на хуманитаристиката, 2016/7. ISSN 1314-9067 ; електронен адрес: abcdar.com/magazine/VII/Valchinova_review_1314-9067_VII.docx
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2016) Милена Шушулова-Павлова: „Музика и публики. Нови концепции за отвореност“. (Рецензия) – Българско музикознание, 2016/1, с. 108 – 112, 124. ISSN 0204-823X
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2016) Ганка Неделчева: Две издания, посветени на ноктюрните за пиано от Димитър Христов. (Рецензия) – Българско музикознание, 2016/1, с. 112 – 117, 124. ISSN 0204-823X
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2015) Концертите на Белградското певческо дружество в България в края на ХIХ и началото на ХХ век. – В: Българско музикознание, 2015/3, с. 67 – 78  ISSN 0204-823X
Valchinova-Chendova, Elisaveta. (2014) Stevan Mokranjac and his concert tours with the Belgrade Choral Society in Bulgaria. In: Stevan Stojanović Mokranjac (1856–1914). The Belgrade Choral Society Foreign Concert Tours. Belgrade, Institute оf Musicology оf the Serbian Academy оf Sciences аnd Arts, Serbian Musicological Society, 2014, pp. 73 – 84, ISBN 978-86-80639-15-4; COBISS.SR-ID 209676300
Валчинова-Чендова, Елисавета. (2014) Стеван Мокрањац и његове концертне турнеје са Београдским Певачким Друштвом у Бугарској. – В: Стеван Стојановић Мокрањац (1856–1914). Иностране концертне турнеје са Београдским Певачким Друштвом. Бе оград: Музиколошки институт САНУ, Музиколошко друштво Србије, 2014, с. 73 – 84, ISBN 978-86-80639-16-1; COBISS.SR-ID 210254604
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2014) Звукови комплекси или визуализирани образи и послания. „Влахерна” от Георги Арнаудов. – В: Нови идеи в музикознанието 2012. София: СБК, Музиколози, 2014, с. 57 – 69, ISSN:1313-8049
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2013) В търсене на „нова звукова сетивност“ – композиторският проект на Владимир Панчев като метазвуково послание. – В: Изкуствоведски четения 2012. София: ИИИзк БАН, 2013, 180 – 186
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2013)  Писма на Димитър Ненов до Петко Стайнов (1930 – 1934). – В: Академични пролетни четения, 2013. София, НМА, 2013, 75-86. ISSN 1314-9261
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2013)  Към историята на института за музика. Доклади на Петко Стайнов. – В: Българско музикознание, 2013, № 2 „История в документи“, с. 37 – 46, ISSN 0204-823X
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2011) Българската професионална музикална култура и композиторско творчество в контекста на своето време (един възможен методически подход). – В: „Пролетни четения 2011“. Сборник от Национална среща на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор в средните и висши учебни заведения, 6 – 8 април 2011. Съст. и ред. Анда Палиева. София: НМА „Проф. П. Владигеров“, с. 13 – 23,  ISBN 978-954-2925-05-7
Вълчинова-Чендова, Е. (2011) Композиторът и архивът. 110 години от рождението на Димитър Ненов. Българско музикознание, 2011, 3 – 4, с. 3-5, ISSN:0204-823Х
Valchinova-Chendova, Elisaveta. (2010) Art Music like a New Sound Sensuousness. In: Proceedings of the International Musicological Conference “Beyond the Centres: Musical avant gardes since 1950. In memoriam Yannis Andreou Papaioannou (1910 – 1989)”. http://btc.web.auth.gr/
и други.
15/n 19
 
 1. Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

 

45/n    
 
 1. Студии, публикувани в специализирани издания в областта на изкуствата

Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2018) Звукът като ритуал в творчеството на композитора Георги Арнаудов.  – В: Българско музикознание, 2018/2, 5-22,  ISSN 0204-823X
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2013) Музиката на Димитър Христов като сугестивна „въображаема многолинейност“: пространство от структурирани и разгърнати архетипи. – В: Българско музикознание „Идея – понятие – термин II“, 2013/3-4, 201-226,  ISSN 0204-823X
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2013) Димитър Ненов – Петко Стайнов: непозната кореспондения. – В: Българско музикознание, 2013, № 2 „История в документи“, с. 5 – 36,  ISSN 0204-823X
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2008) Нова музика в терминологичния прочит на новата българска музика (фрагменти). – В: Българско музикознание, 2008, № 3 – 4 „Идея – понятие – термин“, с. 176 – 194. ISSN:0204-823

30/n 4
 
 1. Реализиран кратък авторски продукт в областта на изкуствата
30/n    
 
 1. Водеща (или самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата, която не е основен хабилитационен труд
35  
 
 1. Поддържаща творческа изява или участие в колективен продукт в областта на изкуствата
10  
 
 1. Публикувана глава от колективна монография

Valchinova-Chendova, Elisaveta (2005).  /155 статии за български композитори/. – In: Biographical Dictionary of Balkan Composers. Edited by Sokol Shupo. Asmus, Documentation and Communication Center for Regional Music, 2005, 704 p.
Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2008) Светът на моята музика. Композиторът Владимир Панчев. / Die Welt Meiner Muzik. Der Komponist Vladimir Panchev. (Съавт. с д-р Албена Найденова). София: Марс, 2008. ISBN:978-954-90210-9-7

20/n 2
    ОБЩО Г над 150
Д
 1. Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове

 

15    
 
 1. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране
Публикация: Valchinova-Chendova, Elisaveta, Albena Naydenova. (2008) Svetat na moyata muzika. Kompozitorăt Vladimir Panchev/Die Welt meiner Musik: Der Komponist Wladimir Panchev (The world of my music. The composer Vladimir Pantchev). Sofia: Mars, 2008, 152 p. ISBN 978-954-90210-9-7. Цитирано от:  Bozhikova, Milena (2014). Vladimir Pantchev //Grove Music.  Oxford University Press. New York, 2014.
Публикация: Вълчинова, Е. (1981) Чешките капелмайстори и приносът им в развитието на българската музикална култура. Българско музикознание, 1981, 4, Институт за музикознание, 1981, ISSN:0204–823X, 53-68; Цитирано от: Бикс, Р., А. Янева, Р. Каракостова, М. Ценова-Нушева и Е. Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 533. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. Международна комплексна конференция „Българско културно Възраждане“. Българско музикознание, 1, 1981, ISSN:0204-823Х, 80-82; Цитирано от: Кехлибарева, Албена. (2017) Макс Регер и пространството на органната песен до Първата световна война. София: Водолей, 2017, ISBN 9789549415902.
Публикация: Вълчинова, Е. (1982) 100 години от рождението на Маестро Георги Атанасов. Музикални хоризонти, 1982, № 5 – 6, СБМТД, 1982, 166-168 Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 533. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова, Е. (1993) Български оперен театър извън столицата” /защитени дисертации/. Българско музикознание, 1993, 3, Институт за изкуствознание, с. 91 – 96, ISSN:0204–823X; Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич.  (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 533. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова, Е. (1990)  Градска оркестрова култура от Освобождението до двадесетте години на ХХ век. Българско музикознание, 1990, № 3, Институт за изследване на изкуствата, 1990, ISSN:0204–823X, 3-24. Цитирано от:  Крачева, Л. (2017) Музикална творба и изпълнителска практика: музикалнокултурни модели. София: Марс 09, 2017, с. 116, 138.ISBN 978-954-2925-40-8
Публикация: Вълчинова, Е.   (1990) Градска оркестрова култура от Освобождението до двадесетте години на ХХ век. Българко музикознание, 1990, № 3, Институт за изследване на изкуствата, 1990, ISSN:0204–823X, 3-24. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 533. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова, Е. (1993) Музикално-съчинителска дейност от средата на XIX век или инструменталната практика от европейски тип в българската възрожденска музикална култура (опит за характеристика). Българско музикознание, 2, 1993, ISSN:0204-823Х, 38-43. Цитирано от: Крачева, Лилия. (2017) Музикална творба и изпълнителска практика: музикалнокултурни модели. София: Марс 09, 2017, с. 23, 56.ISBN 978-954-2925-40-8
Публикация: Вълчинова, Е. (1997) Български оперетен театър до началото на 30-те години /защитена дисертация/. Българко музикознание, 1997, 4, Институт за изкуствознание БАН, 1997, ISSN:0204–823X, 97-99. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 533. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2000) Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България: средата на XIX – края ХХ век.. печатно, Пони; Институт за изкуствознание БАН, 2000, 208 с. ISBN:954-90585-7-3. Цитирано от: Бикс, Р., А. Янева, Р. Каракостова, М. Ценова-Нушева и Е. Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 274, 277, 467. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2000) Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България: средата на XIX – края ХХ век.. печатно, Пони; Институт за изкуствознание БАН, 2000, 208 с. ISBN:954-90585-7-3. Цитирано от: Кумичин, Мария. Научната дейност на Тодор Тодоров в контекста на българската музикална фолклористика от втората половина на ХХ век. София: ИИИзк, 2017, дисертация, ръкопис, с. 183.
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2000) Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България: средата на XIX – края ХХ век.. печатно, Пони; Институт за изкуствознание БАН, 2000, 208 с. ISBN:954-90585-7-3. Цитирано от: Кехлибарева, Албена. (2017) Макс Регер и пространството на органната песен до Първата световна война. София: Водолей, 2017, ISBN 9789549415902.
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2000) Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България: средата на XIX – края ХХ век.. печатно, Пони; Институт за изкуствознание БАН, 2000, 208 с. ISBN:954-90585-7-3. Цитирано от: Грозданова-Радева, Галя. (2018) Фолклорното пеене. Модели на усвояване. София: FastPrintBooks, 2018.
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2002) На опера в стара София. Българко музикознание, 2002, 1, Институт за изследване на изкуствата, 2002, 113-115. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 533. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2002) Жанрови модели в българското композиторско творчество през последните три десетилетия. Българско музикознание, XL, 2, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2002,16-63. ISSN 0204-823Х. Цитирано от: Бечева, Росица. В света на електронната музика на Симо Лазаров. София, НБУ, 2018.  ISBN 9786192330118
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2003) Енциклопедия български композитори. София, СБК, 2003, ISBN:954-91437-1-6. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 467. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2003) Енциклопедия български композитори. София, СБК, 2003, ISBN:954-91437-1-6. Цитирано от: Кехлибарева, Албена. Макс Регер и пространството на органната песен до Първата световна война. София: Водолей, 2017, ISBN 9789549415902
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2003) Енциклопедия български композитори. София, СБК, 2003, ISBN:954-91437-1-6. Цитирано от: Бечева, Росица. (2018) В света на електронната музика на Симо Лазаров. София, НБУ, 2018
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2004) Съвременност и творчески нагласи – за някои жанрови подходи и интерпретации в българската музика след 70-те години на ХХ век. – В: Памет и настояще. [Сборник с доклади от Кръгла маса, 44. МФ Мартенски музикални дни, Русе]. Русе, 2004., Авангард принт, 2004, 38-43. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 480. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2004) Пътят към фолклора – възможен път на търсене на творческа идентичност. За някои жанрови особености в съвременната българска музика. – В: Националната идея в европейското музикално творчество през ХХ век. София, Везни, 2004, 19-27. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 480. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2004) Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. печатно, Институт за изследване на изкуствата, 2004, ISBN 954-90447-9-3, 328 с. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 467. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2004) Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. печатно, Институт за изследване на изкуствата, 2004, ISBN 954-90447-9-3, 328 с. Цитирано от: Кехлибарева, Албена. (2017) Макс Регер и пространството на органната песен до Първата световна война. София: Водолей, 2017, ISBN 9789549415902
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2004)Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. печатно, Институт за изследване на изкуствата, 2004, ISBN 954-90447-9-3, 328 с. Цитирано от: Бечева, Росица. (2018) В света на електронната музика на Симо Лазаров. София: НБУ.
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2005) Музикалният стил на постмодернизма като изследователски контекст. За няколко концептуални въпроса. – В: Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации. София, СБК, 2005, 156-176. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 480. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2005) Музикалният стил на постмодернизма като изследователски контекст. За няколко концептуални въпроса. – В: Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации. София, СБК, 2005, 156-176. Цитирано от: Крачева, Л. Музикална творба и изпълнителска практика: музикалнокултурни модели. София: Марс 09, 2017, с. 67. ISBN 978-954-2925-40-8
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2005) Музикалният стил на постмодернизма като изследователски контекст. За няколко концептуални въпроса. – В: Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации. София, СБК, 2005, 156-176. Цитирано от: Бечева, Росица. "В света на електронната музика на Симо Лазаров". София, НБУ, 2018, ISBN 9786192330118
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. Димитър Христов: Фундаментални предпоставки в композиторското въображение. Към ситуацията в началото на XXI век. – Българско музикознание, 3, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2005, 170-175, ISSN:ISSN 0204-823Х. Цитирано от: Бечева, Росица. (2018) В света на електронната музика на Симо Лазаров. София, НБУ, 2018. ISBN 9786192330118
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2005) Парадигмата “съвременна” в диалогичното пространство на музикалнотворческите идеи. – В: Диалог и култура. [Сборник с доклади от ХІІІ Лятна научна срещи, 2005].. Варна, Община Варна, 2006, 127-138. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 480. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2006) Музикалният език и прочитите на театралността в контекста на новата българска музика мислена като Nova (към постановката на проблема). – В: Музика – Театър. Взаимодействия между универсално и национално.. София, Фондация „Панчо Владигеров”, 2006, 101-110. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 480. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2006) Българската музика и българските композитори в системата WWW. В: Научна конференция 85 години Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”.[Сборник с доклади]. София, НМА „Проф. П. Владигеров”, 2006, 180-196, ISBN:954-488-101-8, 978-9. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 480. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2007) Боянка Арнаудова: „Българската опера – мит и модерност”. – В: Българко музикознание, 2007/2, 182-185, ISSN 0204–823X. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 533. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2008) Нова музика в терминологичния прочит на новата българска музика (фрагменти). Българско музикознание/3–4, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2008, 176-194, ISSN 0204-823Х. Цитирано от: Бечева, Росица. (2018) В света на електронната музика на Симо Лазаров. София, НБУ.
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2008) "Зелена игра” на Румен Бальозов като постмодерен жест. – В: Музикалният театър, проекции във времето. Ст. Загора, ХХХХ фестивал на оперното, оперетното и балетното изкуство, 2008, 84-92, ISBN:9789548594103; Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 533, 480. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. / Valchinova-Chendova, E. (2008) Чешките музикални дейци и българската музикална култура / Česti hudebnici a bulhaská nudebni kultura. Прага, Посолство на Република България в Чешката република, 2008, 134-141, ISBN:978-80-254-3456-7. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 277, 533. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. / Valchinova-Chendova, E., Албена Найденова / Albena Naydenova. Светът на моята музика. Композиторът Владимир Панчев / Die Welt meiner Musik : Der Komponist Vladimir Panchev. София /Sofia, Марс 09 / Mars 09, 2008, 152 с., ISBN:978-954-90210-9-7. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 467. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. / Valchinova-Chendova, E., Албена Найденова / Albena Naydenova. (2008) Светът на моята музика. Композиторът Владимир Панчев / Die Welt meiner Musik : Der Komponist Vladimir Panchev. София /Sofia, Марс 09 / Mars 09, 2008, 152 с., ISBN:978-954-90210-9-7. Цитирано от: Кехлибарева, Албена. (2017) Макс Регер и пространството на органната песен до Първата световна война. София: Водолей, 2017, ISBN 9789549415902
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. / Valchinova-Chendova, E., Албена Найденова / Albena Naydenova. (2008) Светът на моята музика. Композиторът Владимир Панчев / Die Welt meiner Musik : Der Komponist Vladimir Panchev. София /Sofia, Марс 09 / Mars 09, 2008, 152 с., ISBN:978-954-90210-9-7. Цитирано от: Булева, Марияна. (2017) За изучаването на музикалната хармония. Теоретични, методологични и методически аспекти. Пловдив: Астарта, 2017, с. 324.
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. Енциклопедия български композитори. (2003) София: СБК, 2003. 348 с. Цитирано от: Смилков, Р. Клавирната музика на Димитър Ненов. Монография. София/Пловдив: Зебра, 2017 , 425 с. ISBN 978-619-90629-3-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е.(2002) Жанрови модели в българското композиторско творчество през последните десетилетия. – В: Българско музикознание, 2002, № 2, с. 16-63. Цитирано от: Смилков, Р. Клавирната музика на Димитър Ненов. Монография. София/Пловдив: Зебра, 2017 , 425с. ISBN 978-619-90629-3-7.
Публикация:Вълчинова-Чендова, Е. (2004) Новата българска музика през последните десетилетия; модели и интерпретации. София: ИИзкБАН, 2004, с. 39, 202. Цитирано от: Смилков, Р. Клавирната музика на Димитър Ненов. Монография. София/Пловдив: Зебра, 2017 , 425с. ISBN 978-619-90629-3-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2012) Композиторът и архивът. 110 години от рождението на Димитър Ненов. – В: Българско музикознание, 2012, № 3 – 4, 2011, с. 3-4. Цитирано от: Смилков, Р. Клавирната музика на Димитър Ненов. Монография. София/Пловдив: Зебра, 2017 , 425с. ISBN 978-619-90629-3-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. / Valchinova-Chendova, E., Албена Найденова / Albena Naydenova. (2008) Светът на моята музика. Композиторът Владимир Панчев / Die Welt meiner Musik : Der Komponist Vladimir Panchev. София /Sofia, Марс 09 / Mars 09, 2008, 152 с., ISBN:978-954-90210-9-7. Цитирано от: Бечева, Росица. (2018) В света на електронната музика на Симо Лазаров. София, НБУ, 2018, ISBN 9786192330118
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2009) Петко Стайнов в паметта на времето. София/Казанлък, Фондация „Петко Груев Стайнов” / Исторически музей „Искра” – Казанлък, 2009, 9-13, ISBN 978-954-92466-1. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 467. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2011) Концептът "нова звукова сетивност". – Нови идеи в музикознанието 2010, СБК, секция "Музиколози", 2011, 78-89, ISSN:1313-8049. Цитирано от: Бечева, Росица. (2018) В света на електронната музика на Симо Лазаров. София: НБУ, 2018, ISBN 9786192330118
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2011) Българската професионална музикална култура и композиторското творчество в контекста на своето време (един възможен методически подход) – В: Пролетни четения, 2011. София, Марс 09 ЕООД, 2011, 13-22, ISBN:978-954-2925-05-7.; Цитирано от: Бечева, Росица. (2018) В света на електронната музика на Симо Лазаров. София, НБУ, 2018, ISBN 9786192330118
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2011) Българската професионална музикална култура и композиторското творчество в контекста на своето време (един възможен методически подход) – В: Пролетни четения, 2011. София, Марс 09 ЕООД, 2011, 13-22, ISBN:978-954-2925-05-7. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 480. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2013) Писма на Димитър Ненов до Петко Стайнов (1930 – 1934). – В: Академични пролетни четения, 2013. София, НМА, 2013, 75-86, ISSN 1314-9261. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН, с. 480. ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2013) Музиката на Димитър Христов като сугестивна „въображаема многолинейност“: пространство от структурирани и разгърнати звукови архетипи. Българско музикознание, 2013/3 – 4, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2013, 201-226, ISSN 0204-823Х. Цитирано от: Бечева, Росица. В света на електронната музика на Симо Лазаров. София, НБУ 2018
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2012) В търсене на „нова звукова сетивност” – композиторският проект на Владимир Панчев като метазвуково послание. – В: Изкуствоведски четения, 2012. ИИИзк БАН, 2013, 180-186. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. (2015) Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН,с. 480, ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7.
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2012) В търсене на „нова звукова сетивност” – композиторският проект на Владимир Панчев като метазвуково послание. – В: Изкуствоведски четения, 2012. ИИИзк БАН, 2013, 180-186. Цитирано от: Бечева, Росица. (2018) В света на електронната музика на Симо Лазаров. София, НБУ, 2018. ISBN 9786192330118
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2012) В търсене на „нова звукова сетивност” – композиторският проект на Владимир Панчев като метазвуково послание. – В: Изкуствоведски четения, 2012. ИИИзк БАН, 2013, 180-186. Цитирано от: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. София: Гея Либрис, Институт за изследване на изкуствата – БАН,2015, с. 480, ISBN 0978-954-300-149-1; ISBN 978-954-8594-54-7
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2003) Енциклопедия български  композитори. София: СБК, 2003, 346 с., ISBN 954-91437-1-6. Цитирано от: Пейчева, Л. , С. Георгиева, В. Димов, М. Димитров. Книга за учителя – музика 8. клас. София: Просвета, 2018, с. 74. ISBN 978-954-01-3475-8
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2003) Енциклопедия български  композитори. София: СБК, 2003, 346 с., ISBN 954-91437-1-6. Цитирано от: Пейчева, Л. , С. Георгиева, В. Димов, М. Димитров. (2018) Книга за учителя – музика 9. клас. София: Просвета, 2018, с. 73. ISBN 978-954-01-3603-5
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България (средата на ХІХ – края на ХХ век). София: Пони, 2000. Цитирано от: Пейчева, Л. , С. Георгиева, В. Димов, М. Димитров. (2018)  Книга за учителя – музика 9. клас. София: Просвета, 2018, с. 73. ISBN 978-954-01-3603-5
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2007) Музика – образование – просветителство. (Съст.) София: СБК, 2007. Цитирано от: Пейчева, Л. , С. Георгиева, В. Димов, М. Димитров. (2018)  Книга за учителя – музика 9. клас. София: Просвета, 2018, с. 73. ISBN 978-954-01-3603-5
И други.
10 55
 
 1. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е., Ваня Ангелска, Пенка Марчева. Книга за учителя. Музика за трети клас. Булвест 2000, 2018, ISBN:978-954-18-1261-7, 128. Цитирано от: Popova,Ts.& N.Kroteva, New educational paradigma and state standards music education in elementary school, International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.28.3, Education – Knowledge сх Practice, Skopije, EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.322 (2016), ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version), p. 1047.
 
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е., Пенка Марчева, Ваня Ангелска. Музика за трети клас. Булвест 2000, 2018, ISBN:978-954-18-1207-5, 76.
Цитирано от: Popova,Ts.& N.Kroteva, New educational paradigma and state standards music education in elementary school, International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.28.3, Education – Knowledge сх Practice, Skopije, EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.322 (2016), ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version), p. 1047.
 
Публикация: Вълчинова-Чендова, Е. (2016) Петко Стайнов – Академикът. – Българско музикознание, 2016, № 4. Цитирано от: Волева, Е. (съст.). Рецензирана научна периодика 2016-2017. – Българистика, 2017, № 34, с. 41. ISSN 1311-8544
Публикация: Волчиновой-Чендовой, Елисаветы. (2000) Городская традиционная инструментальная практика и оркестровая культура в Болгарии (сер. ХІХ – кон. ХХ века) [Вълчинова-Чендова, Елисавета. Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България (средата на ХІХ – края на ХХ век)]. София: Пони, 2000, с. 17. ISBN 954-90585-7-3. Цитирано от:  Булева, Марияна. Городская песня Позднего болгарского возрождения и специфика музыкального мышления болгар во второй половиной ХІХ века. – В: Вестник музыкальной науки. Новосибирская государственная консерватория им. Глинки, 2013, № 2 (с. 109 – 122), с. 110, 111, 121. ISSN 2308-1031
Публикация: Вълчинова-Чендова, Елисавета, Албена Найденова. (2008) Светът на моята музика. Композиторът Владимир Панчев / Valchinova-Chendova, Elisaveta, Albena Naydenova /Die Welt meiner Musik: Der Komponist Wladimir Panchev. София: Mars, 2008, 152 с. ISBN 978-954-90210-9-7. Цитирано от: Димов, Венцислав. Върху някои актуални употреби на музиката в медиите (Медийният Вагнер: дeконструктивни разпади или нови синтези?). – В: Българско музикознание, 2014, № 2, с. 85, 87. ISSN 0204-823X
Публикация: Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2000) Енциклопедия български композитори. София: СБК, 2003, 346 с. ISBN 954-91437-1-6. Цитирано от: Димов, Венцислав. Върху някои актуални употреби на музиката в медиите (Медийният Вагнер: дeконструктивни разпади или нови синтези?). – В: Българско музикознание, 2014, № 2, с. 86, 87. ISSN 0204-823X
Публикация: Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2004) Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. София: Институт за изкуствознание – БАН, 2004, с. 5. ISBN 9549044793.  Цитирано от: Бечева, Росица. Идеята за „темброво пространство” в трилогията „Сливания” на Симо Лазаров. – В: Осма научна конференция на докторанти с международно участие „Млад научен форум за музика и танц 2013”. Сборник с резюмета и CD с докладите. София: НБУ 2014, с. 40, 24_Becheva_2014.pdf, с. 5. ISSN 1313-342X
Публикация: Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2011) „Концептът „нова звукова сетивност” като естетическа и музикалнотехнологична категория”. – В: „Нови идеи в музикознанието”. София: Съюз на българските композитори, секция „Музиколози, 2011, с. 78 – 89. ISSN 1313-8049. Цитирано от: Бечева, Росица. Идеята за „темброво пространство” в трилогията „Сливания” на Симо Лазаров. – В: Осма научна конференция на докторанти с международно участие „Млад научен форум за музика и танц 2013”. Сборник с резюмета и CD с докладите. София: НБУ 2014, с. 40, 24_Becheva_2014.pdf, с. 5. ISSN 1313-342X
Публикация: Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2005) Музикалният стил на постмодернизма като изследователски контекст. За няколко концептуални въпроса. – В: Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации. София: СБК, секция „Музиколози”, 2005, с. 142 – 155. ISNB 9549143759, 9789549143751. Цитирано от: Бечева, Росица. Идеята за „темброво пространство” в трилогията „Сливания” на Симо Лазаров. – В: Осма научна конференция на докторанти с международно участие „Млад научен форум за музика и танц 2013”. Сборник с резюмета и CD с докладите. София: НБУ 2014, с. 40, 24_Becheva_2014.pdf, с. 5. ISSN 1313-342X
Публикация: Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2002) Интерпретации на жанрови модели и тяхното описание в енциклопедични издания, посветени на творчеството на българските композитори (музика за оркестър и камерно-инструментални състави през последните три десетилетия), 2002. http://musicart.imbm.bas.bg/p/bg_valchinova1.html. Посетена на 30.11.2013. Цитирано от: Бечева, Росица. Идеята за „темброво пространство” в трилогията „Сливания” на Симо Лазаров. – В: Осма научна конференция на докторанти с международно участие „Млад научен форум за музика и танц 2013”. Сборник с резюмета и CD с докладите. София: НБУ 2014, с. 40, 24_Becheva_2014.pdf, с. 6. ISSN 1313-342X
Публикация: Вълчинова-Чендова, Елисавета. (2003) Енциклопедия български композитори. София: СБК, 2003, с. 102 – 104. ISBN 954-91437-1-6. Цитирано от: Георгиева, Валентина. Непознатият Стефан Драгостинов. Избрани хорови песни / Stefan Dragostinov the Unknown. A Selection of Choral Songs. Добрич: Мартине, 2014, с. 7. ISMN 979-0-9016683-0-0
Публикация: Valchinova-Chendova, Elisaveta. (2003) Encyclopedia Bulgarian Composers. Sofia, UBC, 2003, pp. 102 – 104. ISBN 954-91437-2-4. Цитирано от: Георгиева, Валентина. Непознатият Стефан Драгостинов. Избрани хорови песни / Stefan Dragostinov the Unknown. A Selection of Choral Songs. Добрич: Мартине, 2014, с. 9. ISMN 979-0-9016683-0-0
Публикация: Valchinova-Chendova, Elisaveta. Art Music like a New Sound Sensuousness. In: Proceedings of the International Musicological Conference “Beyond the Centres: Musical avant gardes since 1950. In memoriam Yannis Andreou Papaioannou (1910-1989)”. Abstracts book and papers CD-Rom 2011, 84 pp., p. 64. Интернет публикация, юни 2011: http://btc.web.auth.gr/, http://btc.web.auth.gr/_assets/_papers/VALCHINOVA-CHENDOVA.pdf. Цитирано от: Бечева, Росица. – В: Осма научна конференция на докторанти с международно участие „Млад научен форум за музика и танц 2013”. Сборник с резюмета и CD с докладите. София: НБУ, 2014, с. 40, 24_Becheva_2014.pdf, с. 5, ISSN 1313-342X
5 11
 
 1. Рецензии за реализирани авторски продукти или творчески изяви в специализирани издания в областта на изкуствата
10  
    ОБЩО Д над 80
Е
 1. Придобита научна степен „доктор на науките“

Научна специалност 05.08.02 Музикознание и музикално изкуство. ВАК, Комисия № 17, Протокол № 16 от 21.12.2005. Диплома № 30321 от 07.03.2006.

40 40  
 
 1. Ръководство на успешно защитил докторант     
  (n е броят съръководители на съответния докторант)
Диана Данова-Дамянова, ИИИзк БАН, 2008
Доц. Георги Арнаудов, НБУ, 2012
Ася Иванова, 2012, НБУ (научни ръководители проф. Е. Вълчинова и доц. З. Узунов)
Валентина Георгиева, НБУ, 2013
Лилия Крачева, НБУ, 2013
Богдана Атанасова, НБУ,2013
Доц. Георги Петков, НБУ, 2015
Доц. Албена Кехлибарева, НБУ, 2015
Полина Антонова, ИИИзк БАН, 2015
Росица Бояджиева-Вълева, НБУ, 2016
Антония Кирилова Евгениева, НБУ, 2017
Ростислава Пашкевич, НБУ, 2018
40/n 460
 
 1. Участие в национален научен, образователен или художественотворчески проект
15  
 
 1. Участие в международен научен, образователен или художественотворчески проект

Международен проект на Института за изкуствознание при БАН и Комисията по музикознание към Австрийската академия на науките на тема "Звукови и времеви рефлексии в творчеството на български композитори в Австрия и Германия. Интеркултурност и идентичност" (2009–2012).

20 20
 
 1. Ръководство на национален научен, образователен или художественотворчески проект

Академичен проект (БАН): „Теоретично-информационен анализ на субстанциални и терминологични аспекти в музикалнокултурните практики (идея, текст, почерк)” (2008–2012)
"Интегриран подход при преподаването на литература и изкуства в средните общообразователни училища", НБУ, 2018

30 60
 
 1. Ръководство на международен научен, образователен или художественотворчески проект
40  
 
 1. Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа
Вълчинова-Чендова, Е., Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова. Музика за първи клас. Булвест 2000, 2017, ISBN:978-954-18-1003-3, 80
Вълчинова-Чендова, Е., Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова. Музика за втори клас. Булвест 2000, 2017, ISBN:978-954-18-1131-3, 80
Вълчинова-Чендова, Е., Пенка Марчева, Ваня Ангелска. Музика за трети клас. Булвест 2000, 2018, ISBN:978-954-18-1207-5, 76
Вълчинова-Чендова, Е., Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова. Музика за пети клас. Булвест 2000, 2017, ISBN:978-954-18-1098-5, 96
Вълчинова-Чендова, Е., Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова. Музика за шести клас. Булвест 2000, 2017, ISBN:978-954-18-1098-0, 96
Вълчинова-Чендова, Е., Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова. Музика за седми клас. Булвест 2000, 2018, ISBN:978-954-18-1228-0, 80
Вълчинова-Чендова, Е., Данова-Дамянова, Д., Ангелска, В. Музика за осми клас. Булвест 2000, 2017, ISBN:978-954-18-1080-4, 64
Вълчинова-Чендова, Е.. Музика за девети клас. Булвест 2000, 2018, ISBN:978-954-18-1246-4, 56
40/n 320
 
 1. Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа
Вълчинова-Чендова, Е., Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова. Книга за учителя – Музика за първи клас. Булвест 2000, 2017, ISBN:978-954-18-0995-2, 144
Вълчинова-Чендова, Е., Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова. Книга за учителя – Музика за втори клас. Булвест 2000, 2017, 158
Вълчинова-Чендова, Е., Ваня Ангелска, Пенка Марчева. Книга за учителя. Музика за трети клас. Булвест 2000, 2018, ISBN:978-954-18-1261-7, 128
Вълчинова-Чендова, Е., Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова. Книга за учителя – Музика за пети клас. Булвест 2000, 2017, 148
Вълчинова-Чендова, Е., Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова. Книга за учителя – Музика за шести клас. 22, Булвест 2000, 2017, ISBN:978-954-18-1038-5, 112
Вълчинова-Чендова, Е., Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова. Книга за учителя – Музика за седми клас. Булвест 2000, 2018, ISBN:978-954-18-1273-0, 116
Вълчинова-Чендова, Е., Диана Данова-Дамянова. Книга за учителя – Музика за осми клас. Булвест 2000, 2017, ISBN:978-954-18-1039-2, 44
Вълчинова-Чендова, Е., Иванка Влаева, Ваня Ангелска. Книга за учителя – Музика за девети клас. 2018
20/n 160
 
 1. Ръководство на майсторски клас, ателие или уъркшоп в областта на изкуствата 
20  
 
 1. Творческа изява в майсторски клас, ателие, уъркшоп в областта на изкуствата 
5  
 
 1. Награди на конкурси за творчество и изпълнение, дадени от национални професионални форуми и организации  
10  
 
 1. Награди на конкурси за творчество и изпълнение, дадени от професионални форуми и организации в чужбина
20  
    ОБЩО Е над 120