Елисавета Вълчинова-Чендова

23 окт 2016

Елисавета Вълчинова-Чендова

Елисавета Вълчинова-Чендова
проф. д. изк.
ИГ Музикална култура и информация Основни изследователски интереси в областта на: музикознание, история на музиката, музикална теория, съвременна музика; българска музикална култура (композиторско творчество и изпълнителство); информационни системи в музикалната култура, мениджмънт и продуцентство в музикалните изкуства
 

Професор в Института за изследване на изкуствата (2008) и НБУ (2010)

Доктор на науките (2005)

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: културни модели и художествени практики; информационно моделиране

Възможности за експертиза в областта на: композиторско творчество, музикална критика, управление на културни проекти

Преподавателски интереси в областта на: музикознание, история на музиката, музикалнотеоретични дисциплини, съвременна музика, мениджмънт и продуцентство в музикалните изкуства

Образование:

2005 г. „доктор на изкуствознанието“ (музикознание и музикално изкуство)

1985 г. образователна и научна степен „доктор“ (музикознание и музикално изкуство)

1977 г. магистър, НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Членство в организации: Съюз на българските композитори, секция „Музиколози“; Фондация „Петко Груев Стайнов“

Участие в национални и международни проекти (подборно): Музикална терминология в съвременното композиторско творчество. – В: Музикалнотеоретична систематика на актуални понятия и термини. ИИИзк БАН, 2005 – 2008; Концептът „нова звукова сетивност“. – В: Теоретично-информационен анализ на субстанциални и терминологични аспекти в музикалнокултурните практики (идея, текст, почерк). ИИИзк, БАН, 2008 – 2011; Интеркултурност и идентичност. Австрийската академия на науките – БАН, 2009 – 2012; „Български композитори:, СБК, 2000 – 2003.

 Награди: „Кристална лира“ (СБМТД, МК, 2004), „Книга на годината“ (СБК, Музиколози, 2004, 2005, 2009, 2013)

По-важни публикации:

Книги:

Светът на моята музика. Композиторът Владимир Панчев / Die Welt Meiner Muzik. Der Komponist Vladimir Panchev. (Съавт. с д-р Албена Найденова.) София: Марс, 2008.

Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. София: ИИзк БАН, 2004. 328 с. С приложения и статии на български, английски и немски език.

Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България – средата на ХІХ – края на ХХ век. София: Пони, 2000. 208 с.

Енциклопедия български композитори. Автор и съставител. София: СБК, 2003. 348 с.

Encyclopaedia of Bulgarian Composers. Author and Compiler, Managing, Editor. UBC, 2003. 338 р.

80 години Съюз на българските композитори. Автор и съ-съставител (с проф. д-р Юлиан Куюмджиев и доц. д-р Иванка Влаева). София: СБК, 2015. 104 с.

Архивът на Петко Стайнов: непознати страници. Автор и съставител. София: Фондация „Петко Груев Стайнов“, 2012. 128 с.

Петко Стайнов в паметта на времето. Автор и съставител. София: Фондация „Петко Груев Стайнов“, Исторически музей ‚Искра“ – Казанлък, 2009. 364 с.

 

Научни студии, статии, рецензии и отпечатани доклади (след 2000, подборно):

2015: Концертите на Белградското певческо дружество в България в края на ХIХ и началото на ХХ век. – В: Българско музикознание, 2015, № 3, с. 67 – 78

2014: Valchinova-Chendova, Elisaveta. Stevan Mokranjac and his concert tours with the Belgrade Choral Society in Bulgaria. In: Stevan Stojanović Mokranjac (1856–1914). The Belgrade Choral Society Foreign Concert Tours. Belgrade, Institute оf Musicology оf the Serbian Academy оf Sciences аnd Arts, Serbian Musicological Society, 2014, pp. 73 – 84, ISBN 978-86-80639-15-4; COBISS.SR-ID 209676300

2014: Валчинова-Чендова, Елисавета. Стеван Мокрањац и његове концертне турнеје са Београдским Певачким Друштвом у Бугарској. – В: Стеван Стојановић Мокрањац (1856–1914). Иностране концертне турнеје са Београдским Певачким Друштвом. Бе оград: Музиколошки институт САНУ, Музиколошко друштво Србије, 2014, с. 73 – 84, ISBN 978-86-80639-16-1; COBISS.SR-ID 210254604

2014: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Звукови комплекси или визуализирани образи и послания. „Влахерна” от Георги Арнаудов. – В: Нови идеи в музикознанието 2012. София: СБК, Музиколози, 2014, с. 57 – 69.

2013: В търсене на „нова звукова сетивност“ – композиторският проект на Владимир Панчев като метазвуково послание. – В: Изкуствоведски четения 2012. София: ИИИзк БАН, 2013, 180 – 186

2013: Музиката на Димитър Христов като сугестивна „въображаема многолинейност“: пространство от структурирани и разгърнати архетипи. – В:Българско музикознание, 2013, № 3 – 4 „Идея – понятие – термин II“, с. 201 – 226

2013: Димитър Ненов – Петко Стайнов: непозната кореспондения. – В: Българско музикознание, 2013, № 2 „История в документи“, с. 5 – 36

2013: Към историята на института за музика. Доклади на Петко Стайнов. – В: Българско музикознание, 2013, № 2 „История в документи“, с. 37 – 46

2011: Българската професионална музикална култура и композиторско творчество в контекста на своето време (един възможен методически подход). – В: „Пролетни четения 2011“. Сборник от Национална среща на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор в средните и висши учебни заведения, 6 – 8 април 2011. Съст. и ред. Анда Палиева. София: НМА „Проф. П. Владигеров“, с. 13 – 23

2010: Art Music like a New Sound Sensuousness. In: Proceedings of the International Musicological Conference “Beyond the Centres: Musical avant gardes since 1950. In memoriam Yannis Andreou Papaioannou (1910 – 1989)”. http://btc.web.auth.gr/

2008: Нова музика в терминологичния прочит на новата българска музика (фрагменти). – В: Българско музикознание, 2008, № 3 – 4 „Идея – понятие – термин“, с. 176 – 194

2007: Симфоничният проект на композитора Румен Бальозов – като мълчание и реконтекстуализация. – В: Изкуствоведски четения 2007. София: ИИзк БАН, 2007

2007: „Зелена игра” на Румен Бальозов като постмодерен жест. – В: Музикалният театър – проекции във времето. София: ИИзк БАН, 2007

2006: Петко Стайнов в културното съвремие. – В: Научна конференция „Пионери на българското симфонично дело”.София: Софийски музикални седмици, 2006, с. 41 – 49.

2006: Музикалният език и прочитите на театралността в контекста на новата българска музика мислена като Nova (към постановката на проблема). – В: Научна конференция „Музика – театър. Взаимодействия между универсално и национално. Шумен: Фондация „П. Владигеров”, 2006.

2006: Текст – хипертекст (за някои съвременни енциклопедични подходи в представянето на творчеството на българските композитори). – В: Научна конференция „Нови идеи в музикознанието 2006”. София: СБК, 2006, с. 274 – 294

2006: Българската музика и българските композитори в системата WWW. – В: Научна конференция „85 години Държавна музикална академия „Проф. П. Владигеров”.София, НМА „П. Владигеров”, 2006, с. 188 – 196.

2005: Парадигмата „съвременна” в диалогичното пространство на музикалнотворческите идеи. Резюме на английски език. – В: Диалог и култура. Материали от ХІІІ лятна научна среща, Варна, 23–24 юни 2005. Варна, 2005, с. 127 – 138.

2005: 155 статии персоналии за български композитори. – В: Biographical Dictionary of Balkan Composers. Edited by Sokol Shupo. Asmus, Documentation and Communication Center for Regional Music, 2005, 704 p.

2004: В търсене на творческа идентичност – постмодерното съзнание и опорите в общността (Съюзът на българските композитори и новата българска музика през последните десетилетия) – В: “Съвременната социокултурна ситуация и проблемът на общностите”. Сборник “Летни научни срещи”. “Варненско лято 2004”. (Резюме на англ. език.)

2004: Съвременност и творчески нагласи – за някои жанрови подходи и интерпретации в българската музика след 70-те години на 20 век. – В: „Памет и настояще”. Сборник. Русе: „Мартенски музикални дни – Русе 2004”.

2004: Пътят към фолклора – възможен път на търсене на творческа идентичност (за някои жанрови особености в съвременната българската музика). – В: “Националната идея в европейското музикално творчество през ХХ век”. Сборник. Шумен 2004, с. 19 – 27

2003: Интерпретации на жанрови модели и тяхното описание в енциклопедични издания, посветени на творчеството на българските композитори (Музика за оркестър и камерно-инструментални състави през последните три десетилетия). – В: Интернет страница за академично музикознаниеhttp://musicart.imbm.bas.bg

2003: Interpretations of Genre Models and their description in the encyclopaedic editions dedicadet to the Bulgarian composers’ works (music for orchestra and chamber-instrumental ensembles during the last three decades). http://musicart.imbm.bas.bg/p/en_valchinova1.html

2003: Музиката за духов оркестър и Дико Илиев. – В.: Научна сесия посветена на Дико Илиев, 1998. Серия “Научни изследвания”. Библ. Български Северозапад, Известия на музеите в Северозападна България, 2003, с.22–29.

2003: История с поглед към бъдещето. 100 години Духов оркестър – Перник. – В: Музикални хоризонти, 2003, №3, с. 29-32Творчески изяви:

2002: Жанрови модели в българското композиторско творчество през последните десетилетия. – В: Българско музикознание, 2002, № 2, с. 16 – 63

2001: Трудността да не бъдеш самия себе си (сценични и репертоарни превъплъщения на сватбарските оркестри и балканската традиционна инструментална практика). – Българско музикознание, 2001, № 2, с. 118 – 128

2001: Bulgarian Music in the 20th Centuri. // In Art Music in the Balkans. Asmus Editions, Tirana, Albania, 2001, p. 25 – 37.

2000: Копнеж по голямата музика. – В: Юбилеен сборник "120 години София", София, 2000, с. 341 – 350.

2000: Чешките музиканти и българската музикална култура (средата на ХІХ в. – 20-те години на ХХ в.). – В: Хомо бохемикус. София, 2000, № 1, с. 1 – 20 (и на чешки език).

–-

НАД 80 ПУБЛИЦИСТИЧНИ СТАТИИ, РЕЦЕНЗИИ И ДРУГИ, публикувани в списание „Български музикални хроники”, „Музикални хоризонти”, „Музика. Вчера. Днес”, в. „Култура”, в „Музика Viva” и др., интернетпубликации.

 

Обществена и експертна дейност (след 2000, подборно):

2009 –: Член на УС на Фондация „Петко Груев Стайнов“

2008 – 2011; 1999 – 2005: председател на секция „Музиколози“ при СБК

2007 – 2010: член на-Фестивалния комитет на Международния фестивал за съвременна музика "Звук и Връзка" (1–6 октомври 2007).

Член на експертни комисии към МК, Столична програма „Култура, СБМТД и други, сред тях: член на Централната комисия за присъждане на „Кристална лира“ (2012, 2013, 2014, 2015); член на Комисията за присъждане „Наградата на София“ (2013, 2015); член на Организационния комитет на Националното честване „125 години духови оркестри в България“ (2004); член на експертна комисия (жури) по присъждане на държавната награда "Паисий Хилендарски" (2003); Член на международна експертна група на форума за Нова музика “Балканска мрежа” – Тирана (2001).

 

Редакторска дейност:

Главен редактор на списание „Българско музикознание“ (2006 – )

Редактор на сборниците от ежегодната научна конференция с международно участие„Млад научен форум за музика и танц" (НБУ, 2011, 2013, 2014)

Съставител и редактор на сборниците от научната конференция с международно участие „Нови идеи в музикознанието“ (СБК, 2006, 2008, 2012, 2014)

Редактор на научни книги и тематични сборници: А. Петрова „Композиторът Лазар Николов”, 2003 (ред.); А. Палиева „Homo musicus между Балканите и Европа” 2006 (ред.); Георги Чендов – „Пауново перо” (за Русенската опера), 2007 (ред.); Л. Крачева – „Музика през вековете. Творци и творби“. Част първа (2006). Част втора (2009); Л. Крачева – Българската музикална култура – от древността до наши дни (2008); Р. Драганова – „Музицирането, Аспекти“ (2008); Д. Данова-Дамянова – „Musica nova в българската музикална култура (2009), Р. Драганова – „Съвременна терминология и музикалнопедагогическа практика. Речник по музика за ученика” (2013) и др.; сборници „Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации, СБК, 2005 (съст. и отг. ред.), "Музика – образование – просветителство" (съ-съст., и отг. ред., СБК, 2007) и др