Зорница Димитрова

28 апр 2021

Зорница Димитрова

Зорница Димитрова
гл. ас. д-р
Сектор Музика, ИГ Музикална култура и информация
 

Основни области на научните изследвания
Вокална методика, интерпретация и вокалната ортоепия, методика на обучението по музика, история на музиката, съвременни вокални техники и музикална естетика

Образование
2017 – о.н.с. доктор по Методика на обучението по музика, дисертация на тема Музиката на барока в обучението по класическо пеене
2005  – Педагогика на обучението по музика, магистърска степен, магистър-педагог
2003 – Музикална педагогика, бакалавърска степен, учител по музика
2001 – Приложна лингвистика, бакалавърска степен, преводач с руски и немски език

Длъжности
2020  – главен асистент
 
Представителни публикации
Атанасова, З. „Синеоката“ на Елисавета Багряна през погледа на трима български композитори. В:България в музика. Национална историко-теоретична конференция Велико Търново, октомври 2003, Изд. „Астарта“, В. Търново, 2004 г.
Димитрова, З. Музикално-риторичните фигури в обучението по класическо пеене. В: Втора докторантска научна сесия, сборник доклади, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, В. Търново, 2015 г.
Димитрова, З. Поглед към светската вокална музика от ХVII-XVIII век през призмата на бароковата представа за стил. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 2016, том 55, серия 6.3
Димитрова, З. Интегративни подходи в обучението по музика в професионалните гимназии. В: Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по повод 25 години специалност „Педагогика на обучението по музика“, 28 юни 2018, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2019