Ингеборг Братоева-Даракчиева

21 мар 2018

Ингеборг Братоева-Даракчиева

Ингеборг Братоева-Даракчиева
Проф. д-р
Основни изследователски интереси: съвременно българско и балканско кино, историческо развитие на киноезика, филмов анализ, филмова критика
 

Година на постъпване в ИИИзк 1987
1988 присъдена образователна и научна степен доктор
2000 доцент
2015 професор
 
Хоноруван преподавател в НАТФИЗ Кр. Сарафов, СУ Св. Климент Охридски и НБУ.
Специализирала е в Университета в Рочестър, САЩ, Австрийския филмов музей във Виена и Немския филмов институт във Франкфурт на Майн.
Автор е на монографията Българско игрално кино – от „Калин Орелът“ до „Мисия „Лондон“ и сборника, съставен от повече от 30 статии Европейско кино – глобално и локално и впечатляващ брой научни и научнопопулярни публикации у нас и в чужбина.
Научен ръководител на докторанти по Кинознание, киноизкуство и телевизия.
Уважаван експерт; участва в авторитетни чужди и национални научни форуми; присъдена ѝ е наградата на СБФД за филмова критика (2006/2007 година).
Член е на Международната организация на филмовите критици ФИПРЕССИ.

 
Проф.д-рИнгеборг Братоева-Даракчиева
Сектор „Екранни изкуства“, Институт за изследване на изкуствата, БАН
Професионално направление 8.4. Театрално и филмовоизкуство
 
 
 

Област 8. Изкуства

 
Професионални направления 8.1. Теория на изкуствата, 8.2. Изобразително изкуство, 8.3. Музикално и танцово изкуство, 8.4. Театрално и филмово изкуство
 
Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности
 

Група от показатели Съдържание Доктор Доктор на науките Главен асистент Доцент Професор
А Показател 1 50 50 50 50 50
Б Показател 2 100
 
В
Сума от показателите от 3 до 5  
 
 
 
100
 
100
 
Г
Сума от показателите от 6 до 15 30  
60
 
120  
150
 
Д
Сума от показателите от 16 до 19  
50
 
40  
80
 
Е
Сума от показателите от 20 до края  
 
 
 
50
 
120 
 
Проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева
показатели след присъждане на научна степен
професор
 

Група от показатели Съдържание Минимални показатели за професор Показатели
Проф. Братоева-Даракчиева
А Показател 1 50 50
Б Показател 2
 
В
Сума от показателите от 3 до 5  
100
 
100
 
Г
Сума от показателите от 6 до 15  
150
570
 
Д
Сума от показателите от 16 до 19  
80
465
 
Е
Сума от показателите от 20 до края  
120
295

 
 
Опис по показатели
 

Група от показатели Показател Брой точки Брой Общо
А
 1. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“

Тема, година на защита
Братоева, Ингеборг. Телевизионният спектакъл и неговата драматургия, 1987 г.
 
Диплома за научна степен от ВАК 17749/11.05.1988 г.

50   50
   ОБЩО А 50
Б
 1. Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“
100
В
 1. Хабилитационен труд – публикувана монография в съответната научна област

Братоева-Даракчиева, Ингеборг.Българско игрално кино от „Калин Орелът“ до „Мисия „Лондон“, ИИИзк – БАН, 2013, ISBN:
978-954- 8594-41- 7.
 
Удостоверение за заемане на академичната длъжност „професор“ Българска академия на науките
№  000463 дата 08.10.2013.

100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 1. Реализиран авторски продукт в областта на изкуствата (филм, спектакъл, изложба, концерт и др.)
50  
 
 1. Водеща (самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата
35  
  ОБЩО В 100
Г
 1. Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд

Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Европейско кино – глобално и локално, РИВА, 2013
ISBN978-954-320- 447-2

100 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210
 
 1. Публикувана книга на базата на защитен
  дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ или за присъждане на научна степен „доктор на науките“
75
 
 
 1. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

 

30/n  
 
 1. Статии и доклади, публикувани в специализирани издания в областта на изкуствата

1. Братоева, Ингеборг. Българското игрално кино от началото на ХХІ век. – В:
Проблеми на изкуството, 2012, бр.3, с. 3-8, ISSN 0032-9371.
2. Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Арткино в будна кома. – В: Кино, бр. 2,2013, с. 12-15. ISSN-0861-4393.
3. Братоева, Ингеборг. Транснационалниятфилмкатоестетическимодел вевропейскотокино. – В: Кино, бр. 1, 2014, с. 5–7, ISSN – 0861 – 4393.
4. Братоева–Даракчиева, Ингеборг. Сръбски акценти, румънски открития.
Кино, бр. 2, 2014, с. 18–22, ISSN – 0861 – 4393.
5. Братоева–Даракчиева, Ингеборг. Филмът „Ромео и Жулиета“ на Франко
Дзефирели като модел на филм мост. Проблеми на изкуството, бр. 2, 36-39,2014.
ISSN 0032-9371.
6. Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Най-новото кино от Балканите – фокуси на
диалога. – Изкуствоведски четения 2014, Институт за изследване на
изкуствата, БАН, 2015. ISSN 1313-2342.

 1. . Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Арткиното като съпротива – българските

опити от 50-те години. – Проблеми на изкуството, бр.3, 2015, с. 16-21. ISSN

 1.  
 2. . Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Филмовата идентичност като естетическо

противостоене. Изкуствоведски четения 2013, Институт за изследване на
изкуствата, БАН, 2015, с. 400 – 405. ISSN 1313-2342.
9.Братоева-Даракчиева, И.. Le temps mort катоелемент на съвременния киноезик. Изкуствата в Новотовpеме: смесването на езиците. Изкуствоведскичетения 2015, Институтзаизследване на изуствата, БАН, 2016, ISSN:1313-2342, 191-201.
10. Братоева-Даракчиева, И..Загубениятсмисъл, намерениятпът. сп. Кино, 1, СБФД, 2016, ISSN:0861-4393, 6-11.   
11. Братоева-Даракчиева, И.Посттоталитарнотоарткино. Изкуствоведскичетения 2016. Автори. Течения. Взаимодействия, ИИИзк, БАН, 2017, ISBN:978-954-8594-67-7, ISSN:1313-2342, 10-18.
12. . New Art-cinema in the Balkans – Trans-territoriality and Intertextuality. Crossing Borders in Arts: Beyond Modern & Postmodern. Art Readings 2017, Institute of Art Studies, BAS, 2018, ISSN:1313-2342, 53-60.
13. .Институции на паметта, дигиталниизточници и работавърхуисторията на българското и балканскотокино. www.moodl.natfiz.bg, НАТФИЗ, 2018
14. , Ингеборг.Балканскокинозатялото, душата и духа. СписаниеКино, 2, СБФД, 2018, ISSN:0861–4393, 22-26         

15/n 14
 
 1. Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

 

45/n   60
 
 1. Студии, публикувани в специализирани издания в областта на изкуствата

1. Bratoeva-Daraktchieva, Ingeborg. Comparative film studies and the challenges of the post-communist context. Rethinking 20th Century Arts History, Институтзаизследване на изуствата – БАН, 2015, ISBN:978-954-8594-58-5
2.Братоева-Даракчиева, И..Сравнителното кинознание и предизвикателствата на посткомунистическия контекст. Преосмисляйкиисторията на изкустватапрез ХХ век, Институтзаизследване на изуствата – БАН, 2015, ISBN:978-954-8594-57-8.   .

30/n 2
 
 1. Реализиран кратък авторски продукт в областта на изкуствата
30/n   10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180
 
 1. Водеща (или самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата, която не е основен хабилитационен труд
35  
 
 1. Поддържаща творческа изява или участие в колективен продукт в областта на изкуствата

Блян за щастие (2016), документален филм, реж. Станислав Дончев, драматургичен консултант Ингеборг Братоева

10 1
 
 1. Публикувана глава от колективна монография

1. Братоева-Даракчиева, Ингеборг.В плен на културното инженерство (1944-1956). – Българският ХХ век в изкуствата и културата. Том 2, Втора част Метоморфози на модерността(1944-1989),ИИИзк – БАН, ISBN 978-954-8594-77-6, с. 15-19.
2.Братоева-Даракчиева, Ингеборг.Оголване на художествените полета в киното, репресии и цензура. – Българският ХХ век в изкуствата и културата. Том 2, Втора част Метоморфози на модерността(1944-1989),ИИИзк – БАН, ISBN 978-954-8594-77-6, с. 27-32.
3. Братоева-Даракчиева, Ингеборг.Налагане на социалистическия реализъм в българското кино. – Българският ХХ век в изкуствата и културата. Том 2, Втора част Метоморфози на модерността(1944-1989),ИИИзк – БАН, ISBN 978-954-8594-77-6, с. 57-59.
4. Братоева-Даракчиева, Ингеборг.Митът „Калин Оерлът“. – Българският ХХ век в изкуствата и културата. Том 2, Втора част Метоморфози на модерността(1944-1989),ИИИзк – БАН, ISBN 978-954-8594-77-6, с. 66-71.
5. Братоева-Даракчиева, Ингеборг.Навечерието на прехода – „сърдити млади“ и закъснели премиери. – Българският ХХ век в изкуствата и културата. Том 2, Трета част Предизвикателства по време на преход (1989-2000) ,ИИИзк – БАН, ISBN 978-954-8594-77-6, с. 283-285.
6. Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Прекъсването на процеса – срив и постижения. – Българският ХХ век в изкуствата и културата. Том 2, Трета част Предизвикателства по време на преход (1989-2000) ,ИИИзк – БАН, ISBN 978-954-8594-77-6, с. 285-291.
7. Братоева-Даракчиева, Ингеборг.90-те години – криза на идентичността и посоки на търсения. – Българският ХХ век в изкуствата и културата. Том 2, Трета част Предизвикателства по време на преход (1989-2000) ,ИИИзк – БАН, ISBN 978-954-8594-77-6, с. 292-294.
8. Братоева-Даракчиева, Ингеборг.Социалната драма – предефиниране на жанра. . – Българският ХХ век в изкуствата и културата. Том 2, Трета част Предизвикателства по време на преход (1989-2000) ,ИИИзк – БАН, ISBN 978-954-8594-77-6, с. 294-297.
9. Братоева-Даракчиева, Ингеборг.Срещу абсурдите на прехода – абсурдистики филми. – Българският ХХ век в изкуствата и културата. Том 2, Трета част Предизвикателства по време на преход (1989-2000) ,ИИИзк – БАН, ISBN 978-954-8594-77-6, с. 297-303.
 

20/n 9
    ОБЩО Г 570
Д
 1. Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове

1. Братоева-Даракчиева, И..Българско игрално кино от „КалинОрелът“ до „Мисия „Лондон“. Институтзаизследване на изуствата – БАН, 2013, ISBN987-954-8594-41, 367
Цитира се в:

 1. Свириденко, В. О. "НаціональнеВідродження в кінематографіїНародноїРеспублікиБолгарія як об’єктполітикипам’яті." Във: ВісникХарківськогонаціональногоуніверситетуімені В. Н. Каразіна. – 2014. – № 1138: ІсторіяУкраїни. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 19. – С. 98-102
 2. Борисова, Евдокия. "БЪЛГАРСКАТА КИНОКОМЕДИЯ „МИСИЯ ЛОНДОН”. МИСИЯТА (НЕ) ВЪЗМОЖНА?. – Българска етнология, БАН, 2015, бр.4., с.514-531. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=411279
 3. Kaсабовa, Aнeлия. "По следите на един филм.„Не се сърди, човече “–един забравен и забранен (?) български филм." Българска етнология 4 (2015): 495-513.
 4. Грінченко, ГелінадаГеннадіївна. ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ ЩОДО ДОБИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ: ДЖЕРЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС. Diss. Харківськийнаціональнийуніверситетімені ВН Каразіна, 2015.
 5. Maринчевскa, Нaдeждa. "Националният характер и фолклорното в кривото огледало на българското анимационно кино." Българска етнология 4 (2015): 532-549.

2.Братоева-Даракчиева, И..Европейскокино – глобално и локално. РИВА, 2013, ISBN:978-954-320-447-2, 231
Цитира се в:

 1. Маринчевска, Надежда. Националният характер и фолклорното в кривото огледало на българското анимационно кино. – В: Българска етнология, ISSN 1310–5213, e-ISSN 6892,

 

15 6 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115
 
 1. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране

1.Братоева-Даракчиева, И..Телевизионниятспектакъл и неговатадраматургия. Институтзаизследване на изуствата – БАН, 1987, 150.
Цитира се в:

 1. Дончева, Теодора. Дискретниятчар на рекламата. (Продуктовотопозициониранена екрана). Монография. 127 стр. С.: РИВА, 2015.,ISBN 978-954-320-520-2, c. 9 и 15.
 2. Братоева-Даракчиева, И.Смяна на караулаповреме на криза. Кино, 5/6, 2010, ISSN:ISSN 0861 – 4393

Цитира се в:

 1. Кастелов, Красимир. Българското игрално кинослед 1989 г. (В търсене на новапарадигма на развитие). НАТФИЗ „КръстьоСарафов“, 2014, с. 73 и с. 148.

 

 1. Bratoeva, I..Bulgarian cinema in the 1990's: the Search for a New Identity. Bulgarian-American Dialogues, "Prof. Marin Drinov" Publishing House, 2010, ISBN:978-954-322-383-1, 524-531

Цитира се в:

 1. Кастелов, Красимир. Изгубенотодесетилетие. (Българското игрално кино от 1991 до 2000 г.) – Годишник 2014 НАТФИЗ „КръстьоСарафов“, с. 228. ISSN 1314-0760
 2. Кастелов, Красимир. Българското игрално кинослед 1989 г. (В търсене на новапарадигма на развитие). НАТФИЗ „КръстьоСарафов“, 2014, с. 34.

5.Братоева-Даракчиева, И..Българско игрално кино от „КалинОрелът“ до „Мисия „Лондон“. Институтзаизследване на изуствата – БАН, 2013, ISBN:ISBN 987-954-8594-41, 367
Цитира се в:

 1. Кастелов, Красимир. Интерпретации на тоталитарното минало в българското игрално кино. – Българското кино – 100 години след началото. НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, с. 86, 89, 90. ISSN 1314-0760
 2. Маринчевска, Надежда. Парадокси в развитието на българското анимационно кино след национализацията на кинематографията в България през 1948. – В: Преосмисляйки историите на изкуствата през ХХ век. С.: Институт за изследване на изкуствата, 2015. ISBN 978-954-8594-57-8
 3. Marinchevska, Nadezhda. ParadoxesofBulgariananimatedfilmdevelopmentfollowingtheindustrynationalizationin 1948. – In: RethinkingHistoriesofArtsintheXXthcentury. Sofia: Institute forArtStudies, 2015 ISBN 978-954-8594-58-5,  
 4. Кастелов, Красимир. Изгубеното десетилетие. (Българското игрално кино от 1991 до 2000 г.) – Годишник 2014 НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, 2015, с. 221, 222, 224, 226, 230, 232. ISSN 1314-0760
 5. Кастелов, Красимир. Българското игрално кино след 1989 г. (В търсене на нова парадигма на развитие). НАТФИЗ, 2014, с. 8, 16, 17, 18, 22, 24, 28, 32, 33, 35, 39, 42, 45, 47, 59, 64, 65, 92, 102, 103
 6. Статулов, Деан. Идеологическата цензура в българското игрално кино. Механизми на функциониране (1948-1989). Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2014, с. 3, 55, 85, 121
 7. Дончева, Гергана. Фигурите на комунистическата власт в българското и (пост)югославското кино, В: Социализмът в Музея на постсоциализма (Сборник), София: НБУ, 2015. ISBN 9789545358678
 8. Маринчевска, Надежда. Общи модели в развитието на анимационното кино в България и Румъния след 1989 година. – В: Изкуствата в Новото време: смесване на езиците, С: Институт за изследване на изкуствата, 2015. ISSN 1313 – 2342. с. 9
 9. Христова, С. За комедията в българското игрално кино. Издателство на НБУ, ISВN 978-954-535-946-0, с. 8, 9, 12, 16, 17, 58, 60, 64, 130, 152
 10. Маринчевска, Надежда. Българското анимационно кино след 1989 – кризи в осмислянето на националната идентичност. В: Годишник НАТФИЗ 2017, София, НАТФИЗ, 2018, сс. 129-137 ISSN 1314-0760
 11. Борова, Светлина. "Гайдата в българското кино". Пловдив, 2018, ISBN 978 619 7416 24 4

6.Братоева-Даракчиева, И..Европейскокино – глобално и локално. РИВА, 2013, ISBN:978-954-320-447-2, 231
Цитира се в:

 1. Дончева, Теодора. Независими източници за финансиране на нови български филми. – Българското кино – 100 години след началото, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, 2015, ISSN 1314-0760.
 2. Маринчевска, Надежда. Анимационните хибриди. С.: Титра, 2015, с. 55. ISSN 978-954-92253-4-1
 3. Дончева, Теодора. Българският телевизионен сериал от 21-ви век – социокултурен контекст. Продуктовото позициониране в българските телевизионни сериали. Взаимоотношения и социокултурен контекст. , с. 34. Институт за изследване на изкуствата, БАН
 4. Маринчевска, Надежда. Невербалното поведение във виртуалните светове на киното. В: Изкуствоведски четения 2013, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2015, с. 359. ISSN 1313-2342.
 5. Шойлева-Чомакова, Анна. Българското кино и държавната културна политика от края на ХХ и началото на ХХI век (европейски практики и българсикят контекст). Автореферат на дисертация. Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2015, с. 40.
 6. Дончева, Теодора. Дискретният чар на рекламата. (Продуктовото позициониране на екрана). С.: РИВА, 2015.
 7. Маринчевска, Надежда. Невербалното поведение във виртуалните светове на киното. – В: Изкуствоведски четения 2014, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2015. ISSN 1313-2342
 8. Дончева, Теодора. Европейските филмови клишета в българското арт кино. – Изкуствоведски четения 2015, С.: Институт за изследване на изкуствата, 2015. ISSN 1313-2342
 9. Маринчевска, Надежда. Българското анимационно кино след 1989 – кризи в осмислянето на националната идентичност. В: Годишник НАТФИЗ 2017, София, НАТФИЗ, 2018, сс. 129-137 ISSN 1314-0760
 1. Братоева-Даракчиева, Ингеборг, Сравнителното кинознание и предизвикателствата на посткомунистическия контекст. – В: Преосмисляйки историята на изкуствата през ХХ век. ИИИзк – БАН, 2015, с.125-134, ISBN 978-954-8594-57-8.

Цитирано от:
26.Мартонова, Андроника. Българските филмови списания през 50-те години на ХХ в. и китайското кино: репертоар, рецепции и контекст. – В: Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа, ВТУ „Св. Св. Кирил и Митодиий“, Институт „Конфуций“, Велико Търново, 2019, ISBN 2603-5030, c. 114.
  
 
 

10 26
 
 1. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране

1.Братоева-Даракчиева, И.. Новата вълна в българското кино. Институт заизследване на изкуствата – БАН, 2013
Цитирасе в:

 1. Аструков, Йосиф. В търсене на бялата лястовица на новото българско игрално кино. – Проблеми на изкуството, бр.3/2015, с. 51. ISSN 0032-9371

 

 1. Братоева, Ингеборг. Наднационалният европейски филм. Кино, 4, СБФД, 2004, ISSN:0861 – 4393, 32-34

Цитирасе в:

 1. Mартонова, А.. Става ли най-накрая Азия интересна за българското кино?. АРТизанин, 15, Аргос, 2018, ІSSN 2535-1273, 40-44,

3. Братоева-Даракчиева, И.. Със списание „Кино“ по пътя към Европа. 60 години списание „Кино“, Съюз на българскитефилмовидейци, 2006
Цитирасе в:

 1. Спасов, Росен. Списание „Кино“ – наследникът на „Киноизкуство“ след 1991 година. – Проблеми на изкуството, бр.3/2015, с. 65. ISSN 0032-9371

4. Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Новотоевропейскокино – идентичност и транснационалност..Проблеми на изкуството, 1, Институтзаизследване на изкуствата, 2008, ISSN:0032 – 9371, 42-47
Цитирасе в:

 1. Mартонова, А.. Става ли най-накрая Азия интересна за българското кино?. АРТизанин, 15, Аргос, 2018, ІSSN 2535-1273, 40-44,

5.Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Терминътнационалнокинокатометодологическипроблем. Изкуствоведскичетения 2009, Институтзаизследване на изкуствата, 2009, ISSN:1313-2342, 297-303
Цитирасе в:

 1. Mартонова, А.. Става ли най-накрая Азия интересна за българското кино?. АРТизанин, 15, Аргос, 2018, ІSSN 2535-1273, 40-44,

6.Братоева-Даракчиева, И.. Смяна на караулаповреме на криза. Кино, 5/6, 2010, ISSN:ISSN 0861 – 4393
Цитирасе в:

 1. Кастелов, Красимир. От подем до нова криза и … нови надежди за българското кино. – Проблеми на изкуството, бр. 3/2015, с. 43. ISSN 0032-9371

7.Братоева-Даракчиева, И.. Българско игрално кино от „КалинОрелът“ до „Мисия „Лондон“. Институтзаизследване на изуствата – БАН, 2013, ISBN:ISBN 987-954-8594-41, 367
Цитирасе в:

 1. Иванова, Вася. „Небето на Велека“ – хронология на потопените мечти. – Проблеми на изкуството, 3/2015, с. 38. ISSN 0032-9371
 2. Zhanina, Stoyanova. "Modernizationandemancipation: Masculinewomeninthecommunistworld (Bulgariancase 1944–1956)." Venets: TheBelogradchikJournalforLocalHistory, CulturalHeritageandFolkStudies 6.3 (2015): 339-353
 3. Пискова, Марияна. "„Героите на Шипка “." (2015)Линк
 4. Аструков, Йосиф. В търсене на бялата лястовица на новото българско игрално кино. – Проблеми на изкуството, бр.3/2015, с. 51, 54. ISSN 0032-9371
 5. Гоцева, Елица. Нелинеен наратив в българскто игрално кино. – Проблеми на изкуството, бр.3/2015, с. 22, 23. ISSN 0032-9371
 6. Каракостова, Румяна. Мюзикълната фикция във филма „АкаТаМуС“ (1988). – Българско музикознание, бр.2/2015, с. 94. ISSN 0204-823X.
 7. Петрова, Ангелина. Новата музика и българското кино от 60-те и 70-те години. Филмовата музика на Симеон Пиронков и Васил Казанджиев – щрихи в езика на неконформисткия филм. – Българско музикозание, бр.3/2015, с. 45, 49, 50, 51. ISSN 0204-823X
 8. Статулов, Деян. Профилактика и цензура. Ролята на Държавна сигурност и случаят „Една жена на 33“. – Проблеми на изкуството, бр.3/2015, с. 31. ISSN 0032-9371
 9. Гоцева, Е. „Една тенденция в българското кино“. АРТизанин, 5/2018. Линк
 10. Тревога (филм), Уикипедияhttps://bg.wikipedia.org/wiki/Тревога_(филм)#cite_note-4,%20note-7
 11. Mартонова, А.. Става ли най-накрая Азия интересна за българското кино?. АРТизанин, 15, Аргос, 2018, ІSSN 2535-1273, 40-44,   @2018   Линк

8.Братоева-Даракчиева, И.. Европейскокино – глобално и локално. РИВА, 2013, ISBN:978-954-320-447-2, 231
Цитирасе в:

 1. Леви, Клер. Към дефинирането на екранната музика. – Българско музикознание, бр.1/2015, с. 14. ISSN 0204-823X
 2. Гоцева, Елица. Нелинеен наратив в българското игрално кино. – Проблеми на изкуството, бр.3/2015, с. 22, 24, 26. ISSN 0032-9371
 3. Гоцева, Елица. Нелинеен наратив по Холивудски. Проблеми на изкуството, 4/2017, ISSN:0032-9371, 54-57
 4. Шойлева-Чомакова, Анна. Законодателство и външна културна политика: примерът на румънското ново кино, Проблеми на изкуството, 3/2017, 56-59
 5. Гоцева, Е. "От народа – за народа" или за екранизацията в най-новото българско кино.// В: АРТизанин, С. 2018, бр.8. ISSN 2535-1273,   @2018   Линк
 6. Гоцева, Елица. „От народа-за народа“ или за екранизацията в най-новото българско кино. АРТизанин, бр.8, май 2018,   @2018   Линк.
5 23
 
 1. Рецензии за реализирани авторски продукти или творчески изяви в специализирани издания в областта на изкуствата
10  
    ОБЩО Д465
Е
 1. Придобита научна степен „доктор на науките“
40    
 
200
 
 
 
 
 
 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 1. Ръководство на успешно защитил докторант       
  (n е броят съръководители на съответния докторант)

1. Петя Александрова Александрова
2.Теодора Емилова Дончева
3. Елица Димитрова Гоцева
4. Станимир Георгиев Трифонов
5. Росен Маринов Спасов

40/n 5
 
 1. Участие в национален научен, образователен или художественотворчески проект

1. Проект:Българският ХХ век в изкуствата и културата, Институт за изследване на изкуствата – БАН, ръководител проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, проект към МОМН, фонд „Научниизследвания”, конкурс "Финансиране нафундаменталнинаучни и научноприложниизследвания в приоритетните области”, 2014-2016 г., член на изследователскияекип, спечелендог. № ДФНИ-КО2/9 от 12.12.2014 г.
2. ПроектИзграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентенрастеж“, приоритетна ос 1 „Научниизследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. 2018-2023  http://www.nasledstvo.bg/
 

 1. Проект: Киното в България след ІІ-ратасветовна война – до края на 60-те и началото на 70-те години, финансиран от ФНИ, ОХН – 515/1995, 1995-1997, ръководителАлександърЯнакиев
 2. Проект:Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности, финансиран от ФНИ, № Н 20/34 от 24.07.2017, ръководител Надежда Маринчевска.
 3. Проект: 100годинибългарскоигралнокино. Столична програма „Култура“. СО15-РД-56414/07.04.2015, ръководител Надежда Маринчевска.

 
 
 

15 5
 
 1. Участие в международен научен, образователен или художественотворчески проект
20  
 
 1. Ръководство на национален научен, образователен или художественотворчески проект
30  
 
 1. Ръководство на международен научен, образователен или художественотворчески проект

Българо-румънски културни взаимодействия ХV-ХХ век.Съвместен изследователски проект на Института за изследване на изкуствата – БАН и Института за история на изкуството "Джордже Опреску" на Румънската академия на науките -, 2014-2017, ръководител Ингеборг Георгиева Братоева-Даракчиева.

40 1
 
 1. Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа
40/n  
 
 1. Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа
20/n  
 
 1. Ръководство на майсторски клас, ателие или уъркшоп в областта на изкуствата 
20  
 
 1. Творческа изява в майсторски клас, ателие, уъркшоп в областта на изкуствата 
5  
 
 1. Награди на конкурси за творчество и изпълнение, дадени от национални професионални форуми и организации

Награда за оперативна критика на СБФД, 2007

10 1
 
 1. Награди на конкурси за творчество и изпълнение, дадени от професионални форуми и организации в чужбина
20  
    ОБЩО Е 295