Милена Божикова

16 фев 2018

Милена Божикова

Милена Божикова
проф. д. изк.
ИГ Музикална съвременност
 

Изследвания: Музика на ХХ–ХХІ век, музикална теория и история, теоретични системи, композиционни техники, Шенкеров анализ, форми на културни взаимодействия, идентичност, интердисциплинарни подходи, композиторски персоналии, изпълнителство.
 
Участия в научни проекти:

 • Balzan Research Project Towards a global history of music на проф. Райнхард Щром (Oxford University) като носител на наградата „Балцан” за музика след Паул Хиндемит (1962), Дьорд Лигети (1991) и Лудвиг Финшер (2006). Проектът се осъществи с участието на Humboldt University, Berlin, The Hebrew University, Jerusalem, King’s College, University of London, University of Oxford, University of Vienna, University of Zurich (участие през 2015);
 • Координатор за България и автор на статии по проекта на Oxford University Press – Grove Music Project – New York (2012-2017);
 • Координатор на проекта „Културна интеграция и устойчивост” между Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата (2014-2017).
 • Участник в проект на БАН по програма за подпомагане на млади учени: „Интониране и концертен строй а1 = 432 Hz: българска и световна практика, вариантност, въздействия и резултати” (2016-2017), координатор Иван Янакиев (2016-2017).
 • Ръководител на проект за фундаментални изследвания към ФНИ „Съвременна музикална композиция, теория и практика” (2016-2019);
 • Участник в проект на БАН по програма за подпомагане на млади учени „Системи на интониране и темпериране в ХХ-ХХI век – теория и практика”, координатор Иван Янакиев (2017-2019).

 
Проекти през изминалите години:

 • Работа по изследователски проект György Kurtag: Philosophical and Musical Ideas That Uniquely Combine Western Tradition and Eastern European Mentality в Международния център за изследване на музиката на ХХ и ХХІ век, Фондация „Паул Захер” – Базел, Швейцария (2008).
 • по Съвремена музикална култура (1993-1994), Тезаурус на съвременната музика (1995-1997), Методологични проблеми на музиката на ХХ век (1995-1997), Динамика на музикалните процеси през 90-те години на ХХ век (1997-1999).

 
Участия в международни конференции, форуми за нова музика през последните години:
2017 – Изследователска работа в Архив за нова музика „Паул Захер”, Базел;
2017 – Великденски фестивал – Люцерн, акредитация на фестивала за премиери съвременна музика и изпълнителство;
2017 – Трети международен конгрес на Обществото за музикална теория, участие с доклад „Requiem-Strophen» (2016) Вольфганга Рима в свете его реквиемной концепции”, Москва;
2016 – Музикален фестивал – Люцерн, акредитация на фестивала за премиери съвременна музика и изпълнителство;
2016 – Международна конференция 150 лет Московской консерватории, доклад „Московская консерватория и болгарские музыканты: школа и личности”, под печат.
2016 – Международна конференция „Културна интеграция, трансфер и памет” в София – БАН (доклад „Наблюдения над музиката на Властимир Николовски”).
2015 – International conference Between Universal and Local: from Modernism to Postmodernism. Ljubljana, Slovenia, 28-30 September 2015 (report: Contemporary music between the history and the eschatology);
2015 – Уъркшоп Musical cultures under relationships of power: Europe and the Middle East, Йерусалим, Израел (Report: „Musical traditions under different forms of power authority”).
2015, 2017 – форуми за нова музика в Букурещ; по двустранен обмен с Румънската академия на науките;
2015 – Международна конференция „Музиката на ХХ-ХХІ век”. София (доклад: „Музикални категории в музиката на Б.Фърнихо”).
2014 – Международна конференция „Културна интеграция и балкански идентичности”, Скопие, Македония.
2014 – International Conference ‘Voices of identity. Vocal music and the de/con/struction of communities in the former Habsburgian areas 1914‐2014’, Австрия (Report: ‘Three imperial legacies: the question of identity in contemporary Bulgarian art music’);
2012 – International Conference "Music-circus of John Cage", Moscow, Russia, 2012 (Report: Rhizome as meta-structure: Samuel Beckett and John Cage);
2012 – International Conference "Yuriy Holopov and his scientific school", Moscow, Russia, (Gyorgy Kurtag and Samuel Beckett: Beyond the Speech – Report).
 
Награди:
2000 – Академичната награда за изкуствознание на Българската академия на науките.
1999 – Първата годишна награда за музикознание на Съюза на българските композитори „Книга на годината 1999” за монографията „Васил Казанджиев”.
2007 – Спечелен изследователски грант на Фондация „Паул Захер” – Базел, Швейцария.
2010 – Годишната награда за музикознание на Съюза на българските композитори „Книга на годината 2009” за книгата „Музикалният ХХ век като “късен стил”.
2011 – Диплом и значка от Международния музикален фестивал „Варненско лято” 2011 за активно сътрудничество и принос към фестивала през годините и във връзка с 85 години от създаването му.
 
1998, 1999, 2008, 2009 – издателски и други грантове от Швейцарската фондация „Про Хелвеция”, Центъра за „Музика и танц” при Министерство на културата, Музикално-издателска къща „Гега-Ню”, фонд „Култура”.
1978-84 – грантове за образование: стипендия за образование в чужбина; медали за отличие при дипломиране след гимназия и след Московската държавна консерватория „Чайковски”.
 
Месторабота:
от 1992 е главен асистент, доцент и професор в Институт за изследване на изкуствата – БАН на постоянен трудов договор.
1990 – доктор;
2010 – доктор на науките;
Ръководител на четирима докторанти (2003-2017) в Института за изследване на изкуствата: двама от тях са номинирани за наградата за най-млад учен „Ив.Е.Гешов” на БАН;
води университетски лекционни курсове по полифония, музикален анализ, музикална стилистика, музика на ХХ век (1984-2003).
 
Други дейности:
1998-2008, след 2017 – музиковед в Софийската филхармония.
 
Публикации (избрано):
Книги:
1. Васил Казанджиев  (монография). Институт за изследване на изкуствата, София, 1999, 440 с.). ISBN 954-90447-1-8.
2. Музиката на ХХ век като „късен стил”. Художествени събития, идеи, послания. Институт за изследване на изкуствата, София, 2009, 272 с., ISBN 978-954-8594-19-6.
3. Схолии на музиковеда. Институт за изследване на изкуствата, София, 2011, 214 с., ISBN 978-954-8594-30-1.
4. Балкански идентитет/и (съст., ред.) Skopje, Macedonia, 2015, ISSN 0350-1914.
5. Динамика на културните процеси (съст., ред.), София: Издателство на БАН „Марин Дринов”, 2017; ISBN 978-954-322-900-0.
 
Статии и студии (избрано):
1. 73 Articles for Grove Music Online. Oxford University Press. NY 2015: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music
2. Bozhikova, Milena. Three imperial legacies: the question of identity in contemporary Bulgarian art music”. – In: Voices of Identity. Cambridge Science Press, 2018.
3. Божикова, М. Динамика на културните процеси. Предговор. Сб. Динамика на културните процеси, трансфер и памет, София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2017, сс.7-9.
4. Божикова, М. Наблюдения над музиката на Властимир Николовски. Сб. „Динамика на културните процеси, трансфер и памет”, София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2017, сс. 100-106.
5. Божикова, М. За Васил Казанджиев, верността и откровението. АРТизанин, 2017 бр. 3, сс. 146-152.
6. Божикова, М. „Вторият пол” в музиката: феминизацията като еволюция в композирането през ХХ век. България и Русия: пътища и кръстопътища. Издателски център „Боян Пенев”, Институт за литература, Институт славяноведения, 2017, сс. 331-342.
7. Bozhikova, Milena. The Identity of Bulgarian Music Abroad: Emigré Music before the 1990s. Bulgarian musicology, 2016, No. 3-4.
8. Божикова, Милена. Дьердь Куртаг и Сэмюэль Беккет: за пределами речи//Сборник Московской консерватории Музыкальные миры Юрия Николаевича Холопова, 2016, сс. 484-493.
9. Bozhikova, Milena. Contemporary music between the history and the eschatology// In: Between universal and Local. Musicological Annual, 2016, pp. 279-299.
10. Brian Ferneyhough in the 20th century music. In: Philosophy and Art. Moscow, 2015, ISBN 978-5-8269-0205-9, pp. 140-147.
11. Пост-авангард: между минимализма и комплексността. Брайън Фърнихо: музикални категории и композиционен процес//- В: Сб. Пети академични пролетни четения 2015. София: НМА „Проф. Панчо Владигеров“, „Марс-09”, 2015, ISSN 1314-9261, сс. 167-191.
12. Българската музика в търсене на конструкции на идентичност. – В: Прилози. Балкански идентитет/и. Македонска академиja на науките и уметностите, Скопje, 2015, XL 1-2, ISSN 0350-1914, сс. 197-212.
13. Културна интеграция и балкански идентичности. Предговор. – В: Прилози. Балкански идентитет/и. Македонска академиja на науките и уметностите, Скопje, 2015, XL 1-2, ISSN 0350-1914, c. XI-XII.
14. Minimalism of G. Kurtag as social-political reflection.// – In: Philosophy and Art, Russian Academy of Music Gnesiny, Moscow, 2014.
15. Васил Казанджиев и пути его композиторского мышления. – В: Болгарское искусство ХХ века. Москва: Российская академия наук, Институт музыковедения, 2015, ISBN 978 – 5 – 98287 -088 – 9, сс. 234-251.
16. Dimitar Nenov and the Existentialism // – In: The Bulgarian art and literature. Ed. by Institute of Musicology at the Russian Academy of Sciences, Moscow, 2013.
– на български: Българско музикознание, 2011, № 3-4.
17. „Акустичното гърне”: звукообразите на Васил Казанджиев и метафорите на Йордан Радичков//Art Reading, Институт за изследване на изкуствата, София, 2013.
18. Persona non grata of the Bulgarian officious structures.// In: The Northern in the traditional cultures and professional composers' schools. Russia, Ed. PeterGU, 2012.
19. Existentialism & Bulgarian Music// In: Philosophy and Art, Russian Academy of Music Gnesiny, Moscow 2012. ISBN 9785826901953, pp. 93-99.
20. The musical composition of the twentieth century: between the projections of the monad and rhizomes." //Collection of reports international conference "Art and Philosophy”. RMA Gnesini, Moscow, 2012.
21. „Quad” and quadratic period as emanation of Western thought”// "Culture of the Russian Far East and the Asia-Pacific: East – West", Vladivostok, Russia, 2013, pp. 95-102.
22. Димитър Ненов и архивът. Vita post mortem. // Българско музикознание, 2011, No. 3-4.
23. Музиката на Галина Устволская и София Губайдулина като молитвено възвание// – В: „Актуални явления в руската музика от последните десетилетия на ХХ век”. София, 2009.
24. Мълчание и репетитивност по Самюъл Бекет и в музиката на Мортън Фелдман // – В: Българско музикознание, 2009, No. 3-4.
25. “In the Laps”: about Philosophy of the folding in the work of Pascal Dusapin”// Postmodernism in the Contemporary Culture, Moscow State Tchaikovsky Conservatory, 2008.
26. Музикални диктати в ХХ век.// – В: Българско музикознание, 2007, No. 1, стр. 83-95.
27. Vasil Kazandjiev. In: Musik in Geschichte und Gegenwart GbR, Baerenreiter-Verlag, Personenteil 9, Kassel, Germany, 2003.
28. Filip Kutev. In: Musik in Geschichte und Gegenwart GbR, Baerenreiter-Verlag, Personenteil 10, Kassel, Germany, 2003.
29. Krasimir Kyurktchiiski. In: Musik in Geschichte und Gegenwart GbR, Baerenreiter-Verlag, Personenteil 10, Kassel, Germany, 2003.
30. Sense and Modification of the term "Bulgarian Vanguard"// Revista Muzica, 2001/1, Bucharest (Romania).
31. Nikola Atanassov. In: Musik in Geschichte und Gegenwart GbR, Baerenreiter-Verlag, Personenteil 1, Kassel, Germany, 1999, Bd. 1.
32. Angel Bukoreshtliev. In: Musik in Geschichte und Gegenwart GbR, Baerenreiter-Verlag, Personenteil 3, Kassel, Germany, 1999, Bd. 3.
33. Die Reduktionsmethode von Heinrich Schenker an Beispielen aus der bulgarischen Musik// Bulgarian Musicology, 1999, No. 2.
34. Българската музика (чрез стила на Васил Казанджиев) в разреза на „осовото време” в музикалния ХХ век // – В: По стъпките на един нов музикален изказ. Изд. Софийски музикални седмици, София 2004.
35. 20th Century like a Late Style of the Civilization.// Symposium Fundamental studies in the Educational System, Tambov, Russia, 2008, pp. 10-11. (Фундаментальные и прикладные исследования в системе образования”. Сборник научных трудов по материалам VI Международной научно-практической конференции, Тамбов, Русия, февраль 2008, 220 стр., с. 10-11).
и мн. др.
 

 • Автор на предговори към книги, анотации, рецензии.
 • Автор на рецензии, становища, отзиви по процедури за академично израстване в България, Русия и Македония.
 • Автор на концепции за конференции и проекти за България и чужбина.
 • Съставител и редактор на книги, сборници, списания, каталози, рубрики в специализирания печат, на експертни становища, концепции, програми, конспекти, лекционни цикли за обучение (общи и специализирани курсове).
 • Участва в организиране на научни форуми, конференции, семинари в България и чужбина.  
 • Има издадени преводи от руски, френски, английски.http://http://artstudies.bg/?post_type=tshowcase&p=8501