Михаил Луканов

20 мар 2018

Михаил Луканов

Михаил Луканов
Гл. ас. д-р
ИГ Музикална култура и информация Основни области на научните изследвания: популярна музика, история на старата градска песен в България,музикалните прояви на българската циркова арена
 

2007 – 2009 докторантура в Института за изследване на изкуствата
2011 година на постъпване в Института за изследване на изкуствата
2012  образователна и научна степен доктор
2013 главен асистент в сектор Музика
 
Представителни публикации:
Луканов, Михаил. Идеята за прогресив рок. – Бълг. музикознание, 2008, № 3-4, 241-248.
Луканов, Михаил. ФСБ и българският попсаунд. – В: Изкуствоведски четения 2009. С, Институт за изкуствознание – БАН, 2009, 265-268.
Луканов, Михаил. Рокмузиката като иновативно явление. – Бълг. музикознание, 2012, № 1, 71-87.
Луканов, Михаил. Кратката форма в музиката и българския шлагер през 30-те години на XX в. – Бълг. Музикознание. С., ИИИзк – БАН, 1/2016, 99-102. ISSN 0204-823X
Луканов, Михаил. Мильо Басан – Живот и творчество. С.ИИИзк, БАН, 2017. ISBN: 978-954-8594-64-6
Луканов, Михаил. „Автономното” в музиката: реминисценции и перспективи. Брой 2, 2017, АртДиалог: Интернет списание за култура, 2017, ISSN:2367-8801
Луканов, Михаил. Музикалната креативност през погледа на Джейсън Тойнби. Медиалог, 2/2017. ISSN: 2535-0846
 
Представителни научни проекти:
Художествени взаимодействия между българските и румънските земи през XV-XX век 2014-2017