Руслан Стойчев

25 юли 2016

Руслан Стойчев

Руслан Стойчев
гл. ас. д-р
Ръководител на ИГ Старо изкуство
 

2011 г. О.н.с. доктор по Изкуствознание и изобразителни изкуства. Защитена дисертация на тема “Фиалата в системата на ритуалните съдове от древна Тракия VII-III в. пр. Хр.” с научен ръководител проф. д. н. Иван Маразов.
 
Основни области на научните изследвания
Изкуство и култура на древна Тракия; художествена обработка на метал, местни традиции и контакти в торевтиката на Източното Средиземноморие през втората половина на I хил. пр. Хр.; тракийското изкуство като социокултурен феномен

Специализации
2007 г. Department of Middle East, The British Museum, London, UK
 
Година на постъпване в ИИИзк
2010 г.

Публикации
Стойчев, Р. Металните съдове от инвентара на погребения от късножелязната епоха в Тракия (опит за реконструкция на ритуалния сервиз). В: МИФ 14, Тракия и околният свят 2, 2008, 229-235.
Стойчев, Р. За датировката на фиалите от с. Даскал Атанасово, Старозагорско. В: Studia in Honorem Alexandrae Dimitrova-Milcheva. Southeastern Europe in the Antiquity 6th century BC – early 7th century AD. Sofia 2008, 124-132.
Стойчев, Р. Траки и перси. Или за „Международния ахеменидски стил” и металните съдове от Тракия в V – IV в. пр. Хр. – в: Изкуствоведски четения, София 2009, 134-145, ISSN 954-978-954-09-0516-7.
Стойчев, Р. Фиала мезомфалос в Тракия. Опит за класификация. Студии „Културно наследство” 1. Издателство на Нов Български Университет, София 2009.
Стойчев, Р. Фиалата в античната писмена традиция – в: Сборник статии от Пета младежка научна конференция „Изкуство и контекст”, Хасково 2009; София 2010, стр. 9-31, ISSN 1313-7379.
Стойчев, Р. Софтуерни възможности за изследване на металните съдове. Създаване на база данни за анализ на фиалите от Тракия – в: Принципите на музейната мрежа и образованието. Учебният музей. Функции и стратегии”, София 2010, 189-199, ISSN 1313-2342.
Стойчев, Р. Анализ на растителния орнамент, използван при декорацията на фиалите от Древна Тракия – в: VARIA THRACICA (Сборник с изследвания в чест на М. Чичикова), Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София 2011, стр. 222-226; ISBN 978 954 322 414 2.
Стойчев, Р. ΦΙΑΛΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΑΙ или за две чаши от македонски тип. – В: Изкуство и идеология (Сборник статии, посветен на 70-годишнината на проф. Иван Маразов), Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София 2012, стр. 768-779, ISBN 978-954-07-3388-3.
Стойчев, Р. Техники за позлата на метални съдове от Северозападна България (IV – III в. пр. Хр.). Археология, кн. 4, 2012 г., 91-98.
Стойчев, Р. Злато, сребро, мед и калай. Данни за рудодобива в Тракия и Средиземноморието през II – I хил. Пр. Хр. В: Шалганова, Т., Ганева В. (ред.). Хетеротопия и природни ресурси, 2012, 162-186.

Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ
Тракийска торевтика. Национална художествена академия.