Камелия Николова
доктор на изкуствознанието, професор
Сектор: Театър
 

Театровед, театрален изследовател, историк, преподавател и театрален критик.

Основни области на научните изследвания и интереси: история на европейския и българския театър, теория на представлението, режисура, съвременни сценични практики,

нова европейска драма, сравнителни културологични изследвания.

Автор на девет книги и много студии и статии, публикувани на повече от десет езика. Член на редколегиите на редица издания за театър, изкуство и култура, между които сп. “Papers of BAS”, сп. „Хомо луденс”, водещ на рубрика „Сцена” в „Литературен вестник”, главен редактор на Годишник на НАТФИЗ и заместник главен редактор на сп. „Проблеми на изкуството”.

Последни публикации